FORMACIÓ CONTÍNUA - 2017 -

 
OBJECTIU
 • Conèixer i comprendre els estats comptables.
 • Aprendre a analitzar i diagnosticar la situació econòmica i financera de l’empresa
 • Aprendre a determinar les mesures correctores que cal emprendre per poder gestionar l’empresa amb eficiència i eficàcia.
PÚBLIC OBJECTIU
 • Professionals no financers que hagin de tenir coneixements de gestió i requereixin conèixer i utilitzar els diferents instruments financers.
PROGRAMA
 1. Balanç de situació. Inversió i finançament.
  • L'Actiu:
   • Actiu fix.
   • Actiu circulant.
  • El passiu:
   • Fons propis
   • Finançament aliè a curt i llarg termini.
 2. El compte de pèrdues i guanys. Diferents resultats obtinguts per l'empresa.
  • Tipus
  • Estudi dels marges
  • Ratis del compte de resultats.
 3. Tècniques d'anàlisi econòmic-financer.
  • El punt d'equilibri.
  • El període mig de maduració financera 
  • El fons de maniobra.
  • Selecció d'eines i interpretació dels ratis econòmic-financers.
 4. Diagnòstic situació financera i econòmica de l'empresa.
 5. Establiment de mesures correctores.
 6. El Cash-flow.
  • Definició i anàlisi.
  • Pressupostos de tresoreria
Última modificació 03/11/2016
CETTConsultors Av. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona Tel. +34.93.504.04.25 Fax +34.93.428.67.77 e-mail: formacio.continua@cett.cat | ESCOLA DE FORMACIÓ CONTINUA - FORMACIÓ A MIDA