Utilitzi el següent formulari per a enviar la direcció d'aquesta pàgina a un amic:

El teu nom: *
El teu email: *
El email del teu amic: *
Comentaris: 
Direcció web:  /fundacio-gaspar-espuna/html/cat/premialmejorcr...

Per motius de seguretat, tecleja els dígits mostrats en la següent imatge:
:  [Demanar una altra imatge]
INICI > Línies d’actuació > Premis i Concursos > PREMI AL MILLOR CRÈDIT DE SÍNTESI/PROJECTE DE CICLE DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE CATALUNYA

PREMI AL MILLOR PROJECTE DE FINAL DE CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE L'EHT CETT 2014/15


OBJECTIU DEL PREMI

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme, l'hoteleria i la gastronomia,  i la formació dels estudiants, vol, tot fomentant l'excel.lència, incentivar l'alumnat dels Cicles Formatius de Grau Superior de l'Escola d'Hoteleria i Turisme  CETT a desenvolupar els seus Projectes de final de Cicle en el camp del turisme i de l’hoteleria.  En aquest sentit i, com a entitat d’interès social, pretén  premiar els millors treballs, aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat. Amb aquesta finalitat, convoca el Premi al millor Projecte de final de Cicle formatiu de Grau Superior impartit al CETT.

A QUI S'ADREÇA

El Premi s’adreça a tots els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior del CETT que presentin el seu  Projecte de final de Cicle Superior en el camp del turisme, de l’hoteleria i/o  la gastronomia en el curs acadèmic 2014/2015, concretament abans del 19 de juny a les 15 hores.


QUÈ CAL PRESENTAR?

Els candidats hauran de presentar:

- la sol.licitud de participació degudament omplerta;

- la síntesi en suport paper no superior a 5 folis;

- 1 exemplar del seu Projecte en suport paper;

- i, en format electrònic (USB o CDR), tant la síntesi com el Projecte.

Tant la síntesi com el projecte romandran en possessió de la Fundació Gaspar Espuña-CET, llevat aquell que, no essent premiat, se'n demani per escrit, abans del 25 de juliol de 2015, la seva devolució a F.GasparEspunaCETT@cett.cat

 

El límit de lliurament de la documentació per participar-hi és el 19 de juny de 2015, a les 15.00h, a:

FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA-CETT
(PREMI AL MILLOR  PROJECTE DE FINAL DE CICLE DE GRAU SUPERIOR DE L'EHT CETT)
Av. Can Marcet, 36-38
08035 Barcelona

EL PREMI

El Premi consisteix en una beca del 70% de l'import total del primer curs del Grau en Turisme o del 55% del primer curs de Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (excepte, en ambdos casos, matrícula i taxes de la UB) impartits al CETT o una beca del 70% de l'import total del primer curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (excepte la seva matrícula)   impartit pel CETT a l’any acadèmic següent. No s'hi podran sumar cap altre tipus de descompte.

El premi només es farà efectiu si es cursa a l'any acadèmic següent.


En el cas que els alumnes premiats no  vulguin cursar la formació escollida en les esmentades condicions, el premi queda sense efecte i no es pot  derivar a altres.


Els equips de treball podran estar formats per més d’un estudiant.  En qualsevol cas, el Premi es lliurarà a un màxim de dos membres de l’ esmentat equip. La distribució del Premi entre els membres de l’equip correspondrà al propi equip. La distribució del Premi entre els membres de l'equip correspondrà al propi equip. La Fundació Gaspar Espuña-CETT sol·licitarà a l’equip els  noms dels dos membres que gaudiran del Premi, declinant qualsevol responsabilitat en l’atorgament d'aquest.

EL JURAT 

El  Jurat d’aquest Premi estarà format per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, per la direcció acadèmica de l'EHT CETT i per professionals del sector. 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

Els alumnes hauran de manifestar la seva voluntat d'optar al Premi, mitjançant comunicació escrita (sol.licitud de participació) adreçada al tutor del Cicle.

Un cop presentats els projectes de final de Cicles formatius de Grau Superior a l'àmbit acadèmic que els hi correspon, l'equip de professors de cada Cicle seleccionarà com a finalistes un màxim de dos  treballs per Cicle formatiu.

Feta aquesta primera selecció, la Fundació convocarà el Jurat d'aquests Premis perquè assisteixi a una nova exposició oral dels projectes finalistes.

Així doncs, a la data que se'ls comuniqui, l'autor o autors dels projectes finalistes hauran d'exposar oralment el seu projecte durant 10 mn davant la mesa del Jurat.


El jurat seleccionarà els millors treballs en base a la seva innovació, originalitat, rigor, aportació de coneixement i qualitat global.  
 
El Jurat podrà declarar desert el Premi si considera que els treballs no reuneixen la qualiat suficient. El veredicte del Jurat serà inapel•lable.

El fet de concursar suposa l’acceptació d’aquestes bases.

COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

La comunicació al guanyador serà cap a mitjans de juliol i el lliurament formal es farà coincidir, a la tardor, amb la lliçó inaugural del CETT del curs acadèmic següent.


 

 

Última modificació 22/05/2015