EDUCATIONAL
Masters Turisme

Convocatòria de Beques 2016-2017

Fundació Gaspar Espuña CETT

PREÀMBUL

La Fundació Gaspar Espuña - CETT, té una llarga tradició de compromís amb la formació, la docència i la recerca en l’àmbit del Turisme. Els principis essencials que la defineixen i  orienten la seva actuació són: 

 • Fomentar un major coneixement turístic
 • Impulsar la Ciència del Turisme fomentant la investigació
 • Impulsar el creixement sostenible del turisme i de la hoteleria
 • Potenciar la internacionalització del CETT
 • Mantenir i ampliar la vinculació amb el sector turístic i membres de CETT Alumni 
 • Ajudar els alumnes en l’ampliació dels seus coneixements
 • Tenir una responsabilitat social 

Amb aquests principis ha estat capaç de congregar les voluntats i intencions de diverses entitats per tal de donar forma a la convocatòria de beques per a les diverses formacions que el Grup CETT ofereix cada any,   amb una clara voluntat de facilitar la realització dels estudis de qualitat en l’àmbit turístic, fomentant l’esforç, la internacionalització i el rendiment tan acadèmic com professional .

 

Capítol 1


DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 Tipus de beques

 

BEQUES
BECA D'ESTUDIS Seguint la base de la filosofia de la FGE CETT, aquesta beca està destinada, fonamentalment, a garantir la continuïtat dels estudis en l’àmbit del turisme, l'hoteleria i la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional. De forma excepcional es podran contemplar sol·licituds d'estudiants de nou accés.
BECA DE COL·LABORACIÓ Destinada a facilitar l’accés a la formació turística als estudiants del CETT de qualsevol de les formacions oficials (Cicles Formatius, Graus, Màsters Universitaris), realitzant tasques de col•laboració en els diferents departaments o unitats de negoci del Grup CETT.
BECA MOU-TE! ACADÈMICA Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.
BECA MOU-TE! INTERNATIONAL INTERNSHIPS Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d’aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, per a la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.

 

PREMIS I CONCURSOS
Concurs de Projectes Emprenedors Destinat a fomentar l’esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l’empresa turística i la creació d’empreses i serveis en el sector turístic.
Premi “Ramón Arcarons” al millor PFC  de Grau en Turisme Destinat a potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, incentivant als alumnes de Grau de la EUHT CETT-UB  a desenvolupar els seus Projectes Final de Carrera fomentant l’excel•lència.
Premi al millor Projecte final de Cicles Formatius de Grau Superior Destinat a potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del turisme,  l’hoteleria i la gastronomia, i la formació de l’alumnat, incentivant als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de la EHT a desenvolupar els seus Projectes finals fomentant l’excel•lència.
Premis als Millors Treballs de Recerca en Turisme de Batxillerat Reconeixement als Treballs de Recerca dels alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin els camps del turisme, l’hoteleria i d’altres afins – gastronomia, oci, geografia, història, ...- .

 

ALTRES BEQUES
Links d'interes vinculats a Beques i Ajuts a l'estudiant

 

Article 2 Nombre i import total beques

El nombre i l’import total de les beques està supeditat al pressupost  anual de l’entitat i a l’aprovació de l’Òrgan de Govern competent. 

En tots els casos, la beca s’aplicarà sobre l’import total del curs, a excepció de la matrícula, taxes  i menjador (en cas de Cicles Formatius d’Hoteleria).

 

Capítol 2


Article 1 

Beca d'estudis 2016-17

 1.1. Objecte: 

Garantir la continuïtat dels estudis en l’àmbit del turisme, de l'hoteleria i de la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional. De forma excepcional es podran contemplar sol·licituds d'estudiants de nou accés.

La seva concessió exigeix l’acreditació de la Renda i el Patrimoni Familiar.

1.2.  Destinataris: 

Alumnes tant de Cicles Formatius, de l’EHT, com de Graus, de l’EUHT CETT-UB. 

1.3. Requisits: 

 • Estar matriculat en algun dels  cursos de Cicles Formatius (curs complert) de l’EHT o be, en el cas de Graus, de l’EUHT CETT-UB, estar matriculat d’un mínim de 60 ECTs.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs anterior. En situacions excepcionals, el no compliment d’aquest requisit es podrà justificar per causes de força major.
 • Haver sol•licitat la Beca de caràcter general (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport)
 • Tenir, a efectes de beca, una renda màxima per membre de la unitat familiar del sol•licitant no superior a la marcada anualment pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • Un cop presentada la sol·licitud de BECA D'ESTUDIS de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, amb tota la documentació requerida, tenir una entrevista amb una persona de la Comissió Paritària.

1.4. Dotació econòmica:

Els imports de les beques d’ESTUDIS son:

a) 1.145 €

b) 2.285 €

L’import de la beca es descomptarà de les mensualitats pendents de pagar fins la finalització del curs acadèmic.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, curs en el que està matriculat l’alumne/a, expedient acadèmic, valoració de la formació i experiència pràctica, interès i grau de motivació pels estudis i la professió i haver obtingut la Beca d’estudi de caràcter general del Ministeri, en el curs anterior.

1.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol•licitud de BECA D’ESTUDIS, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Còpia del resguard de sol•licitud de la Beca d’estudi  de caràcter general, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda  (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • La Secretaria del CETT incorporarà a la documentació presentada, el resum de les qualificacions del curs anterior.

1.7. Presentació de les sol•licituds:

L’estudiant haurà d’omplir la sol•licitud i adjuntar-hi tota la documentació justificativa que es demana. Per presentar la sol•licitud caldrà realitzar una entrevista:

Estudiants de Graus Universitaris (2n. curs o posteriors) i Cicles Formatius (tots els cursos): Període per sol•licitar entrevista a través del Campus Virtual del CETT (clicar aquí): del 5 al 23 de setembre.

Estudiants de primer curs de Graus Universitaris: Període per sol•licitar entrevista a través del Campus Virtual del CETT (clicar aquí): del 26 de setembre al 21 d’octubre.

 

Tota sol•licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà per escrit als sol•licitants la resolució no més tard del 60 dies següents al tancament de la present convocatòria.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA - CETT) , revisió a la Comissió de Beques, en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.

Tornar

 

Article 2 

Beca de col·laboració 2016-17

 2.1. Objecte: 

Facilitar l’accés a la formació turística als estudiants del CETT de qualsevol de les formacions oficials (Cicles Formatius, Graus, Màsters Universitaris), realitzant tasques de col•laboració en els diferents departaments o unitats de negoci del Grup CETT.

2.2. Destinataris: 

Alumnes tant de Cicles Formatius, com de Grau i Màsters Oficials del CETT. 

2.3.     Requisits: 

 • Estar matriculat/da en alguna de les formacions oficials de l’EHT o de l’EUHT CETT-UB durant el curs acadèmic de col•laboració de la beca i en el moment de la finalització de presentació de les sol•licituds. 
 • No estar en possessió de cap titulació acadèmica equivalent a Cicles Formatius o Graus.

2.4. Nombre de Beques i dotació econòmica:

A partir del 15 de setembre i al llarg de l’any s’aniran publicant les diferents convocatòries de BEQUES DE COL•LABORACIÓ vinculades als diferents departaments i unitats de negoci del Grup CETT.

En el moment de la publicació de cada una de les convocatòries s’especificarà: Departament que convoca la plaça, requisits dels candidats, condicions (període i horari de la col•laboració) i quantia de la beca.

Tornar

 

Article 3 

Beca Mou-te! Acadèmica 2016-17

3.1. Objecte: 

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.

3.2. Destinataris: 

Estudiants matriculats en el Grau de Turisme de l’EUHT CETT-UB que hagin  obtingut plaça en algun dels programes d’INTERCANVI ACADÈMIC per al curs 2016-2017. 

3.3. Requisits: 

 • Estar matriculat  al Grau en Turisme durant el curs 2015-2016.
 • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs 2015-2016 fins a la data de termini de presentació de les sol•licituds. En situacions excepcionals, el no compliment d’aquest requisit es podrà justificar per causes de força major.
 • No haver estat mai adjudicatari d’una BECA MOU-TE! ACADÈMICA de la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

3.4. Dotació econòmica:

En funció de la destinació, l’import de la Beca MOU-TE! ACADÈMICA podrà ser de: 

1.740 € Per Canadà-Quebec, Mèxic, Austràlia, Suïssa i altres països amb convenis bilaterals  (Xina, Corea del Sud, Brasil)
1.190 € Per Finlàndia, Holanda i Noruega
940 € Per Àustria, França, Itàlia, Lituània, Portugal i Romania

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària de la següent forma:

Alumnes que marxen d’intercanvi el 1r. semestre:

50% al mes de juliol, abans de marxar

50% al mes de desembre

 

Alumnes que marxen d’intercanvi el 2n. semestre:

50% al mes de desembre, abans de marxar

50% al mes de març


3.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, curs en el que està matriculat l’estudiant, expedient acadèmic, valoració de la formació i experiència pràctica, valoració del nivell de l’idioma requerit pel país de destinació i l’interès i grau de motivació pels estudis i la professió.

3.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol•licitud de BECA MOU-TE! ACADÈMICA, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda  (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • Currículum Vitae, segons model CV.
 • La Secretaria del CETT incorporarà a la documentació presentada, el resum de les qualificacions del curs 2015-2016 obtingudes fins la data de termini de presentació de les sol•licituds de Beca MOU-TE! ACADÈMICA.
 • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

3.7. Presentació de les sol•licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol•licitud corresponen i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen. 

Període de presentació: del 17 al 20 de maig del 2016. 

Lloc de presentació: Recepció del CETT, Planta Baixa.

Un cop presentada la documentació caldrà sol·licitar entrevista a través del Campus Virtual (clicar aquí)

Període de sol·licitud d'entrevista: del 23 al 27 de maig del 2016.

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

3.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà als sol•licitants la resolució, abans del 1 de juliol de 2016, per escrit, a través del Campus Virtual. 

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA CETT) , revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.

                          

 

Tornar

 

Article 4 

Beca Mou-te! International Internship 2016-17

4.1. Objecte: 

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d'aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, amb la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.

4.2. Destinataris: 

Estudiants finalitzadors dels Cicles Formatius i dels estudis oficials universitaris CETT-UB que hagin acabat els seus estudis el curs 2015-2016 o en els dos cursos acadèmics anteriors.

4.3. Requisits: 

 • Haver cursat els estudis al CETT.
 • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
 • Haver obtingut la titulació oficial corresponent.
 • No haver fet abans una estada internacional de més de 6 mesos, ni acadèmica ni en pràctiques.

4.4. Dotació econòmica:

En funció de la destinació, l’import de la beca, amb un màxim* de 2000 €, ajudarà a compensar: 

 

Despeses administratives i de gestió Tarifes de les empreses especialitzades en la gestió d'interships i/o per l'obtenció de visats (taxes, viatges a l'ambaixada, etc.)
Despeses de viatge Trasllats (només viatge d'anada)

 

* Només seran elegibles les despeses indicades.

L'import de la beca s'abonarà mitjançant domiciliació bancària abans de marxar, tan aviat s'hagi presentat la documentació justificativa de les despeses efectivament suportades.

4.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, adequació de l'internship als interessos professionals del candidat/a, valoració de l'expedient acadèmic i experiència pràctica prèvia, valoració del nivell de l'idioma requerit pel país de destinació i l'interès i grau de motivació per la mobilitat internacional.

4.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol•licitud de BECA MOU-TE! ACADÈMICA, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda  (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • Factures proforma o pressupostos o informació oficial de les despeses elegibles.
 • Currículum Vitae, segons model CV.
 • La Secretaria del CETT incorporarà a la documentació presentada, el resum de l'histporial acadèmic del candidat/a.
 • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

4.7. Presentació de les sol•licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol•licitud corresponen i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen. 

Període de presentació: del 9 al 13 de gener del 2017 i del 12 al 16 de juny de 2017.

Lloc de presentació: Recepció del CETT, Planta Baixa.

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

4.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà per escrit als sol•licitants la resolució com a màxim 30 dies després de la finalització dels respectius períodes de sol·licitud

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA CETT) , revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.

                          

 

Tornar