OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Qualitat i Medi Ambient

Programa


60 Crédits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (18 ECTS):

Direcció de Màrqueting (9 ECTS):
• Conceptes clau de màrqueting aplicat al sector serveis.
• El pla de comunicació i comercialització.
• La posada en valor de la perspectiva de client com a objectiu final de l'activitat empresarial: Qualitat total
• La retroalimentació del client com a nexe entre el cicle dels sistemes de gestió de la i el màrqueting.

Direcció Econòmica - Financera (3 ECTS):
• Introducció a l'anàlisi economicofinancer.
• Diagnòstic del rendiment, rendibilitat i palanquejament.
• Perspectiva dels costos associats a la qualitat i la sostenibilitat.
• Aplicacions pràctiques.

Direcció Estratègica (6 ECTS):
• Concepte i tipologies de l'estratègia empresarial.
• El desplegament estratègic en relació amb el desenvolupament d'objectius.
• Orientació de l'estratègia cap a la qualitat i la sostenibilitat.
• La revisió de l'estratègia a través del quadre de comandament integral.

ASSIGNATURES DE L'ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS):

Disseny de serveis turístics (3 ECTS):
• Servucció en turisme i sostenibilitat.
• Components dels serveis turístics responsables.
• Comunicació i comercialització de serveis turístics responsables.
• Experiències de serveis turístics responsables i sostenibles.

Gestió de projectes (3 ECTS):
• Definició integral de projectes sostenibles.
• Planificació de projectes.
• Inversió i finançament de projectes.
• Eines de gestió de projectes sostenibles.

Responsabilitat Corporativa (RC) en Turisme (3 ECTS):
• Concepte d'RC en Turisme.
• Dimensions de la RC en Turisme.
• Iniciatives d'RC en Turisme.
• Projectes d'RC en Turisme.

Gestió i desenvolupament sostenible (6 ECTS):
• Principis bàsics de la gestió i desenvolupament sostenibles.  
• Components de la gestió sostenible.
• Avaluació del desenvolupament sostenible.
• Eines per a la gestió i el desenvolupament sostenibles.

Sistemes de Gestió sostenible (6 ECTS):
• Concepte de sistemes de gestió sostenible.
• Tipologies de sistemes de gestió sostenible. 
• Certificació de sistemes de gestió sostenible.
• Experiències de sistemes de gestió sostenible.

ASSIGNATURES D'ORIENTACIÓ (6 ECTS):

Metodologia de la Investigació * (6 ECTS)
• Conceptes bàsics
• Pla de Recerca
• Metodologia Quantitativa
• Metodologia Qualitativa

Pràcticum * (6 ECTS)

* L'alumne ha de cursar una de les dues assignatures proposades.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es pretén iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit del "e-Tourism". Així mateix, també s'incentiva que l'alumne pugui desenvolupar un Pla d'Empresa i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses o entitats públiques del sector turístic.