OFERTA ACADÈMICA
GCCG Pla estudis

El Treball Final de Grau

La dimensió internacional i l’esperit emprenedor conformen dos dels objectius principals del Grau de Turisme, de la EUHT CETT – UB, i el TFG és un dels instruments fonamentals per a la consecució d’aquests objectius. Les diferents potencialitats dels estudiants en la seva capacitació pel desenvolupament d’un treball d’investigació i, la mateixa estructura i organització del Grau de Turisme justifiquen la necessitat de posar a l’abast de l’estudiant diferents tipologies de TFG, contemplant 3 modalitats diferents coordinats tots ells per un Professor Responsable dels TFG:

Vinculat a Grups de Recerca (GR)

Vinculats a la tasca de recerca del Grup CETT. L’estudiant desenvolupa el seu treball a partir de la seva participació en grups preestablerts i,  tutoritzats per un professor, combinats amb sessions presencials i treball autònom de l’estudiant.

La orientació d’aquesta tipologia de projectes és  investigadora i, per tant, requereix una estructura específica. Si l’estudi és molt aplicat es pot utilitzar l’índex de la orientació professional.

Cada projecte té un nombre limitat d'estudiants que tindran assignats un professor, essent estipulades diferents sessions de seguiment setmanals al llarg del semestre.

Vinculat a institucions públiques o privades a través de Conveni Col·laboració Educativa (TFG CCE)

La missió del Grup CETT es centra en la formació excel·lent i en la transferència de coneixement en hoteleria i turisme mitjançant un model formatiu basat en  la recerca aplicada, la generació de coneixement especialitzat i expert, i la seva transferència al sector per aportar solucions i innovacions que generin avantatges competitives i productes i serveis de valor afegit. La realització dels TFG en empresa són un excel·lent instrument per desenvolupar aquesta missió.

Professors, investigadors, empreses, alumnes i organismes públics treballen conjuntament en diferents projectes, impulsant la filosofia del nou espai europeu d’educació superior al temps que s’assegura la transferència al sector i la creació de valor per a totes les parts involucrades.

El TFG d’aquesta modalitat es podrà enquadrar en les següents orientacions:

·         Projectes de Recerca (R). En els quals l’estudiant s’inicia en la tasca de recerca col·laborant amb el seu treball en algun dels projectes que desenvolupi actualment l’empresa amb la realització de mètodes científics.??Els projectes d’investigació aplicada vinculats, tenen com a finalitat principal la realització de recerca planificada i la realització d’estudis clau encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per al desenvolupament de nous productes, processos o serveis turístics, o permetin millorar els ja existents.?

·         Projectes de Desenvolupament (D). Projectes que consisteixen en la realització d’una part d’algun dels projectes que estigui desenvolupant actualment l’empresa.    ??Els projectes de desenvolupament de coneixement són una eina eficaç per a garantir la transferència entre el sistema universitari i el sector productiu. Aquests projectes tenen com a finalitat principal l’aportació de l’alumne de coneixement, models i pràctiques útils per a millorar l’eficàcia i eficiència dels processos clau empresarials, tals com processos de qualitat, comercialització, gestió de les persones, planificació del territori, creació de productes turístics vinculats al patrimoni natural o cultural, entre altres.?

·         Projectes d’Innovació (I). Participació en projectes que tinguin com a finalitat el increment del valor actual o la generació de valor nou per als clients de les empreses turístiques.??Innovació entesa com la manera de generar i implantar idees creatives i emprenedores que tinguin impacte substancial en el negoci turístic.  L’alumne pot participar en projectes de creació de nous productes o serveis, en la millora dels sistemes de comercialització, en la definició de sistemes més innovadors de relació entre l’empresa i els agents turístics, entre altres.?

 

Iniciativa de l’estudiant vinculada a les línees de recerca dels GR

L’estudiant pot proposar un tema que consideri adient pel seu desenvolupament acadèmic i professional i/o sigui del seu interès per diferents motius. Tanmateix, l’EUHT CETT-UB pot oferir als estudiants la realització de TFG de caràcter individual, prèvia proposta de professorat i/o grups de recerca de l’Escola Universitària. La viabilitat d’aquests projectes es fonamenta en la coincidència d’interessos entre estudiants i professorat, i en les seves potencialitats per a poder desenvolupar el projecte de manera eficaç.

En el procediment a seguir l’estudiant ha de presentar la proposta objecte d’estudi segons els paràmetres determinats, acompanyada de l’acceptació d’un tutor, que ha de ser aprovada pel Responsable de la Coordinació dels TFG.

 

La orientació d’aquesta tipologia de projectes es decideix en funció de la naturalesa del tema entre el tutor i els estudiants. Podrà ser d’orientació investigadora o professional i la seva estructura dependrà de la orientació que calgui donar-li.