CAT | ESP | ENG
OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

El Treball Final de Grau

El Projecte Final de Grau representa la culminació de l’aprenentatge de la carrera, on es veuen reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i el seu desenvolupament.

Es tracta d’un treball de recerca o d’aplicació en què l’alumnat, en funció dels seus interessos i motivacions professionals, aprofundeix algun aspecte de l’especialització escollida.

Un PFG adaptat a les motivacions de l’estudiant.

Individual: l’estudiant desenvolupa un treball de recerca propi sota la tutoria d’un professor. També pot orientar el seu PFG cap al desenvolupament d’un projecte en empreses, institucions o bé organitzacions no governamentals (en l’àmbit local o l’internacional).

Col·lectiu: l’estudiant desenvolupa el treball a partir de la seva participació en un grup de recerca, amb la tutorització directa d’un professor membre de l’equip. També té la possibilitat de participar en grups interuniversitaris amb alumnat de diferents universitats/països.

L’avaluació del Treball Final de Grau

Amb la realització del TFG s’avalua el nivell de competències que l’estudiant ha assolit durant la seva formació, comprovar la maduresa de l’estudiant, la seva capacitat per a aplicar autònomament aquestes competències i, desenvolupar els mètode d’investigació i de resolució de problemes propis de l’àmbit de l’especialització del Grau triada.

Aquesta funció, es realitza mitjançant el desenvolupament d’aprofundiment i síntesis dels coneixements i aptituds adquirits en les matèries cursades durant el Grau.

Per a poder dur a terme aquest tipus d’avaluació s’ha dissenyat un sistema combinat d’evidències, cadascuna d’elles responent a diferents nivells d’assoliment de diferents ítems relacionats amb l’objectiu de l’assignatura. Així es distingeixen tres elements de valoració, en el que es poden considerar aspectes diferenciats:

·        Realització d’una memòria escrita

·        Redacció d’un article

·        Defensa oral o virtual del Treball.

Els òrgans avaluadors assignats a cada TFG portaran a terme la seva avaluació a partir dels materials lliurats (projecte i article) i de la seva defensa.

Finalment, recordem que el TFG és, i així ha de ser també percebut per part de tots els implicats, una eina útil i real de formació, en el qual l’estudiant  ha de reflectir no només la seva assimilació de coneixements, sinó la seva creativitat i capacitat de presa de decisions (des de la selecció del tema fins al plantejament d’estratègies de futur), a l’hora que esdevé un mitjà de recerca i d’increment del coneixement del sector turístic, hoteler i gastronòmic, en el que, per la seva transversalitat, tarannà canviant, i en definitiva, com a fenomen social, encara romanen moltes àrees inexplorades.


Per a més informació, pots consultar la Guia de l'Estudiant.

Darrera modificació 26/09/2016