HOME CETT 2011
Grup CETT

Accés per a estudiants amb estudis universitaris iniciats a l'estranger

L'alumnat amb estudis superiors universitaris iniciats a l'estranger, que desitgi cursar estudis de Grau en Turisme a la EUHT CETT-UB, podrà solicitar el reconeixement dels seus estudis per estudis espanyols. 
Aquest reconeixement suposa la validació a efectes acadèmics d'estudis superiors realitzats a l'estranger, respecte d'estudis universitaris espanyols parcials que permetin proseguir aquests estudis en una Universitat espanyola.


Procediments de Convalidació

 1. S'haurà de presentar una solicitut de reconeixement d'assignatures concertant una cita prèvia per una informació personalitzada i avaluació d'aquest reconeixement a la direcció electrònica: secretariaEUHT@cett.es

 2. Per a la tramitació del reconeixement s'ha de presentar la documentació següent:

  • Document acreditatiu de la nacionalitat del solicitant expedit per les autoritats competents del seu pais, que pot ser substituit per una fotocòpia compulsada del passaport o del permis de residència a Espanya, o, en el cas dels ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.

  • Certificació acadèmica personal original en la que figuren la formació aconseguida, l'any acadèmic i les qualificacions.

  • Pla docent de les assignatures superades en el que figuren les competències, els coneixements associats i el número de crèdits, d'horas o de setmanes per semestres o anys, amb el segell del centre d'origen.

  • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen.

  • S'hauran de presentar els documents originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduits.

  • Els documents originals es poden presentar junt amb una fotocòpia i es tornaran a la persona interessada una vegada s'hagi efectuat la diligència de compulsa. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant notari o per alguna representació consular o diplomàtica d'Espanya en el pais de procedència dels documents, no serà necessari presentar l'original simultàniament.

 3. L'òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de reconeixement, que s'adjuntarà als criteris generals establerts per la normativa vigent.

 4. La resolució de reconeixement es comunicarà a la persona interessada.
  Les assignatures convalidades en altres universitats no tindran efecte a la Universitat de Barcelona, excepte en el cas de que siguin ratificades en el mateix expedient de convalidació.


 
Sol.licitud de Plaça

AMB 30 CRÈDITS RECONEGUTS O MÉS

L'alumnat amb un mínim de 30 crèdits convalidats pot:

 1. Demanar plaça directament amb el centre

  La resolució de reconeixement en cap cas implica l'accés a l'ensenyament.
  Les sol·licituts de plaça s'hauran de dirigir a la Direcció de l’EUHT CETT. El centre resoldrà les sol·licituts i comunicarà a la persona interessada la resolució corresponent.

 2. Demanar plaça mitjançant la preinscripció universitària

  S'haurà de formalitzar una preinscripció de l'ensenyament que es vulgui cursar a través del portal de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat  (https://accesnet.gencat.cat) amb el fí de demanar plaça.

  El termini per a sol·licitar la plaça es el que estableix aquesta Oficina en la convocatòria anual.

  Per accedir a la informació completa i poder realitzar les gestions relatives a la preinscripció universitària, s'ha de dirigir a:

  Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat


  Plaza del Bonsuccés, 5-6
  08001 Barcelona
  Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
  Fax (+34) 935 527 120
  accesnet.cur@gencat.cat

  S'HA DE TENIR A COMPTE QUE LES DOS VIES D'ACCÉS PODEN SER SIMULTÀNIES (sol·licitud de plaça en el centre i preinscripció universitària).

  En el cas d'obtenir plaça en aquest Centre, s'haurà de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent al curs en el que s'ha d'obtenir plaça. En caso contrari, l'admisió quedarà sense efecte.

AMB MENYS DE 30 CRÈDITS RECONEGUTS

L'alumnat al qual se li reconegui menys de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça a l'ensenyament mitjançant la preinscripció universitària dins del termini que estableixi l'Oficina de Orientació per a l'Accés a la Universitat.

Per accedir a la informació completa i poder realitzar les gestions relatives a la preinscripció universitaria, cal adreçar-se a:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat


Plaça del Bonsuccés, 5-6
08001 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax (+34) 935 527 120
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas d'obtenir plaça en aquetsa Universitat, s'ha de formalitzar la matrícula en la secretaria del centre corresponent al curs el qual s'ha obtingut la plaça. En cas contrari, l'admisió quedarà sense efecte.

SI NO S'OBTÉ LA CONVALIDACIÓ DE NINGUNA ASSIGNATURA

En el cas de no obtindre la convalidació de cap assignatura, s'haurà de consultar la informació referent al cas de no haver iniciat estudis universitàris