anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Alumnes finalitzadors

A fi d'afavorir i impulsar la finalització dels estudis, des de l'EUHT CETT-UB es considera convenient aplicar una sèrie de mesures que contribueixin a que l'estudiant no allargui la finalització de la carrera i, en aquest sentit, es defineix el concepte d'estudiant finalitzador.

Tot estudiant  que a l'inici de curs tingui com a màxim 75 crèdits pendents per aconseguir la titulació de Grau, serà considerat alumne finalitzador si matricula la totalitat de les assignatures pendents per acabar la carrera al llarg del mateix curs acadèmic.

Únicament en aquest cas, tindrà dret a repetir la matricula durant el segon semestre d'aquelles assignatures que no hagi superat durant el primer semestre, adaptant-se a la disponibilitat de places i grups que el centre tingui establert per aquest segon semestre, sense contemplar la possibilitat d'ampliar noves places o nous grups. Aquestes assignatures, novament matriculades, només es tindran en compte en el règim de permanència com assignatures matriculades una única vegada en aquell curs acadèmic. Les assignatures es comptabilitzaran econòmicament com qualsevol altre assignatura.

En qualsevol cas l’estudiant que a l’inici del curs tingui pendent per a finalitzar la carrera un màxim del 10% dels crèdits (24 cr),haurà de matricular-los tots i podrà sol.licitar una convocatòria extraordinària d'aquestes assignatures, independentment del semestre que estigui ofertada. Aquesta sol.licitud únicament es pot tramitar en la matriculació d'inici de curs.

Darrera modificació 28/08/2015