anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Idiomes

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques


El bloc d’Idiomes del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques es composa d’una assignatura obligatòria d’anglès de 9 crèdits ECTS al segon curs amb la denominació oficial d’ “Anglès tècnic aplicat” i una càrrega lectiva de 90 hores de dedicació presencial anuals distribuïdes durant tot el curs en dues classes setmanals de 1,5 hores (amb un total de 3 hores setmanals). Els horaris s’alternaran amb els dels diferents grups de pràctiques.

Tots els alumnes de nou accés realitzen una prova de nivell d’anglès a l’inici del primer curs per tal de determinar quin és el seu nivell de competència comunicativa i poder-los orientar. El nivell d’anglès d’accés ha de correspondre al B1.1. del MECR, i el nivell de sortida ha de ser més o menys equivalent al nivell B1.2. > B2.1. del MECR.

En funció dels resultats d’aquesta prova s’assigna als alumnes a tres possibles grups, tot i que hi ha un període de marge per a possibles reajustaments. Només es poden fer efectives les equivalències amb una nota de 5 si els alumnes han cursat prèviament un Cicle Formatiu de Grau Superior de Restauració. No es farà cap altre tipus d’equivalència.

Els objectius i l’avaluació són els mateixos per a la totalitat dels estudiants, però la incidència en els continguts variarà en funció del nivell:

-Grup A: Alumnes amb un nivell B1.2 o superior, acreditat amb un certificat oficial o com a resultat de la prova de nivell. Els continguts tenen un enfocament tècnic a un nivell avançat i d’ampliació.

-Grup B: Alumnes amb un nivell B1.1. El contingut tècnic és el d’un nivell intermedi.

-Grup C: Alumnes amb un nivell A2 o inferior. Aquests alumnes han d’assolir els objectius mínims i continguts tècnics plantejats al programa de l’assignatura, tot i tenir un punt de partida més baix. Per ajudar-los en el seu aprenentatge, durant el primer semestre del curs s’ofereix en  aquests alumnes un suplement de formació optatiu de 60 hores de reforçament bàsic a banda dels seus horaris habituals amb un cost addicional.

En acabar el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques tots els alumnes han de poder certificar que tenen un nivell B2 d’anglès. Més informació al respecte està disponible a  http://futurambidiomes.gencat.cat/

Darrera modificació 03/09/2015