anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Programes i Requisits

Característiques del Programa

Els programes de mobilitat acadèmica que s’ ofereixen als estudiants de l’ EUHT CETT-UB, dependran del pais de destí, així s’ofereixen convenis d’ intercanvi dins del Programa Erasmus a tots aquells països que estan dins de l’ Espai Europeu.

 

D’altra banda, i amb la finalitat d’ampliar les possibilitats dels nostres estudiants, s’estableixen també convenis d’ intercanvi bilaterals entre universitats de països de fora d’aquest Espai Europeu.

 

En ambdós casos les característiques que configuren la participació en aquests programes són les següents:

 

  • Període d’ intercanvi principalment d’un semeste, amb la possibilitat de prorrogar-lo un semestre més. 

 

  • Garantia de reconeixement acadèmic a la UB (CETT) de les assignatures realitzades i aprovades a la universitat estranjera.

 

  • Matrícula: L’estudiant ha d’estar matriculat al Grau en Turisme al CETT i a canvi estarà exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera de la destinació, excepte petites taxes corresponents a assegurances a tercers, sindicats d’estudiants, etc.

 

  • Ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l’estada a la universitat (per cubrir una part de les despeses durant el període d’intercanvi)

 

L’ accés als ajuts variarà en funció  de si es participa en un Programa Erasmus o en un Conveni Bilateral, en aquest últim cas no es poden optar als ajuts que otorga el Ministeri d’ Educació i Ciència, i la Comunitat Europea.

 

Cursos d’ idiomes oferts a l’estudiant ERASMUS abans de marxar a la universitat  europea d’acollida, o durant l’estada. S’ informarà a l’alumne via e-mail quan surti la convocatòria.

 
 

Requisits

 

Poden presentar una sol.licitud els estudiants de l’ EUHT CETT-UB que compleixin els requisits següents: 

  • Estar matriculat a l’ EUHT CETT-UB durant el curs acadèmic.      
  • Tenir superats, com a mínim, 60 crèdits del Grau en el moment de fer la sol.licitud     
  • Tenir pendent de cursar un mínim de 15 crèdits de la titulació relacionada amb l’intercanvi durant el curs acadèmic en que es vol marxar. Aquest mínim es considera respecte del nombre de crèdits necessaris per a la obtenció del títol.      
  • Idiomes: Cada universitat estableix els requisits de nivell per a l'acceptació: en tot cas serà necessari estar cursant segon d’anglès o superior. 
  • Demostrar el compromís de formalitzar la matrícula del curs en que es vol fer l'estada internacional.
  • Criteris per a l'adjudicació de places:

        Les qualificacions de l’expedient acadèmic.

        El nombre de crèdits assolits i els que resten per finalitzar la titulació.

  

Darrera modificació 04/11/2015