Presentació de resums i comunicacions

Termini finalitzat

Les comunicacions hauran de tractar sobre qualsevol dels temes d’interès del Congrés, i seran avaluades de forma anònima pels membres del Comitè Científic. Aquelles que se seleccionin seran presentades oralment durant el I Smart Tourism Congress Barcelona i publicades, juntament amb les ponències, en un llibre d’actes digital amb ISSBN.

Tots els signants dels treballs acceptats com comunicacions que assisteixin al congrés han d'estar inscrits com a assistents i haver pagat la corresponent quota. En el cas de comunicacions amb diferents autors, com a mínim un d'ells ha d'assistir al congrés. Els autors que no assisteixin al congrés però paguin la quota corresponent, rebran la documentació del congrés, els certificats oportuns i les actes.

Els idiomes acceptats en el Congrés són el Català, Castellà i Anglès.

Resums

Totes les persones que desitgin aportar comunicacions al Congrés hauran  d'indicar-ho a l'hora de registrar-se com a assistents al Congrés mitjançant el següent Formulari d'Inscripció. Un cop s'hagi efectuat el registre, se'ls hi facilitarà una direcció web des d'on podran, a través de la plataforma Easychair , enviar un resum de la seva comunicació. A partir de la seva recepció seran avaluats per a la seva acceptació i es comunicarà als autors la decisió corresponent dins els terminis estipulats.


L'extensió del resum serà de 4.000 caràcters amb espais com a màxim. El contingut d'aquest haurà d’incloure aquells aspectes que s'abordin en la comunicació incloent introducció, objectius, metodologia i resultats.

Comunicacions

Aquelles comunicacions que hagin estat acceptades hauran d’enviar l’article complet a l'adreça de correu electrònic del Congrés: stcb@cett.cat.

Els articles hauran de complir les següents normes:

 • Els textos (incloent títol, text principal, notes, gràfics, taules, figures, mapes i referències bibliogràfiques) no hauran superar les 12 pàgines. Les il·lustracions dels textos s'hauran de presentar digitalitzades, amb una resolució prou alta com per assegurar la qualitat de la seva reproducció (mínim 300 ppp), preferentment en formats JPEG o TIFF. Les il·lustracions no podran ocupar més de 3 pàgines.
 • Els textos s'hauran de presentar en format Word, en grandària A4 (210 per 297 mm), i s'ajustaran als marges: esquerre 3 cm; dret, superior i inferior 2,5 cm.
 • La composició de la pàgina haurà de ser:
  • TÍTOL: En majúscules, negreta, Arial 10 i centrat.
  • AUTOR/AUTORS: Nom en minúscula i dos cognoms en majúscula (Arial 10, centrat i sense justificar). Afiliació en una línia a part centrada per a cada un dels autors, incloent el lloc de treball i l'adreça de correu electrònic (Arial 8 i centrat).
  • TEXT: El text principal ha d'anar a Arial 10, sense utilitzar els subratllats ni les negretes (només es faran servir per als encapçalaments, títols de taules i de figures), amb justificació completa i interlineat senzill.
 • El text s'estructurarà en apartats lògics, amb encapçalaments descriptius, numerats en diferents nivells, en negreta (primer i segon nivell) i en cursiva (tercer nivell):
1. ENCAPÇALAMENT DE PRIMER NIVELL

1.1. Encapçalament de segon nivell

1.1.1. Encapçalament de tercer nivell

 • Els paràgrafs s'iniciaran sense tabulació i amb interlineat simple respecte al títol o al paràgraf anterior.
 • Les figures i taules s'incorporaran al text en el lloc corresponent. Es numeraran per separat (figures i taules) per ordre d'aparició (numeració aràbiga). El títol, en negreta i centrat, es localitzarà a la part superior i es separarà amb un espai de la figura o taula.
 • Es procurarà minimitzar l’ús de les notes a peu de pàgina, que aniran amb numeració aràbiga, correlatives, amb justificació completa i lletra Arial 8.
 • Les referències bibliogràfiques intercalades en el text, cites, aniran entre parèntesi amb el cognom de l'autor, seguit del any de publicació i la pàgina, si s'escau, en el següent format (Pillet, 2008: 15).
 • La llista bibliogràfica s'adaptarà al següent estil:
  • Llibre : Acosta, L. E. (1995). Guía práctica  para la investigación y redacción de informes (8ª ed.). Buenos Aires, Argentina: Paidos.
  • Capítol de llibre : Young, F. W. (1972). A model of polynimial conjoint analysis algorithms. En R.N. Shepard, A.K. Ronney i S. Nerlove (ed.) Multidimensional scaling: Theory and applications in the behavioral sciencies. (Vol. 1). New York: Academic Press.
  • Article de revista : León, O. (1984). El uso del término “significativo” en los informes experimentales. Revista de Psicologia General y Aplicada, 39, (2), 455-469.

Per més informació sobre altres tipus de referències cliqueu AQUÍ.