Inici > CETT i Empresa > tornar

Premis Emprenedors

La Fundació Gaspar Espuña-CETT (FGE-CETT) és una entitat constituïda l'any 2000 amb l’objectiud’impulsar la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l'hoteleria i la gastronomia. Entre els principis d'aquesta institució es troben fomentar el coneixement turístic, impulsar la ciència del turisme potenciant la investigació, reforçar la vinculació del CETT amb el sector professional i institucional, potenciar la internacionalització del CETT i ajudar els alumnes en l'ampliació dels seus coneixements tant en el nostre país com a l'estranger. També vol estimular la iniciativa emprenedora i sensibilitzar per a un creixement sostenible del turisme.

Un dels àmbits prioritaris de treball de la FGE-CETT és el de la cultura emprenedora. Amb una cultura de centre basada en la innovació i l’emprenedoria, la FGE-CETT defensa una emprenedoria responsable, oberta i en xarxa, tot treballant per potenciar la generació de projectes emprenedors, impulsant la innovació i creant sinergies on les idees de negoci puguin adquirir forma, gràcies a projectes amb visió de futur.

Per això, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament d'activitats turístiques, la FGE-CETT vol incentivar els joves emprenedors a desenvolupar les seves idees, a donar-hi forma i ajudar a fer que els seus projectes es converteixin en una realitat. En aquest sentit, i com a entitat d'interès social, pretén impulsar les iniciatives emprenedores, donant-hi suport. Així, premia els millors projectes d'empresa turística dotant-los de recursos financers, oferint-los el know-howdels professionals a través del mentoring,generant networking i facilitant el contacte dels emprenedors amb possibles inversors. Amb aquesta finalitat, la FGE convoca el XIV Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic.

Més info: Fundació Gaspar Espuña - CETT

El Concurs 

BASES 2017-18

OBJECTIU DEL CONCURS

Aquest concurs té comafinalitat fomentar l'esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l'empresa turística i la creació d'empreses i serveis en el sector del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, mitjançant l’atorgament d’uns premis.

Seran premiats els millors projectes en base a la seva innovació i originalitat, actitud emprenedora, viabilitat econòmica, escalabilitat o potencial de creixement del projecte, el risc personal assumit i la capacitat tècnica, professional i de gestió de l'emprenedor.

A QUI S'ADREÇA?

El concurs s'adreça a persones físiques o a empreses que s'hagin constituït a partir de gener de 2015 en endavant.

ELS PREMIS

Els premis consisteixen en una dotació econòmica i un mentoring de 6 mesos.

La parteconòmica serveix per ajudar a posar en marxa el projecte que s’hagi demostrat econòmicament viable.

El mentoring es basa en la transferència de coneixement i experiència per guiar als emprenedors, accelerant així el procés de desenvolupament del projecte i ajudant a conduir el negoci de manera òptima. El mentoring s’iniciarà entre juny i setembre de 2018 i acabarà 6 mesos més tard. La FGE-CETT adjudicarà un mentor a cada un dels projectes guanyadors. A més, un membre de l’equip del CETT durà a terme el seguiment de l’esmentat procés, a mode deco-mentoring.

Pel que fa a les dotacions econòmiques del concurs, són les següents:

 • Primer Premi: 3.600 €

 • Segon Premi: 2.400 €

 • Tercer Premi: 1.800 €

La dotació econòmica serà lliurada als guanyadors un cop acabat el període de mentoring. Els guanyadors hauran de reportar al membre de l’equip del CETT, que en faci el seguiment, les diferents partides de l’aplicació de la dotació del premi al projecte.

En cas que el jurat consideri que els projectes no tenen qualitat empresarial suficiento no compleixin amb els requisits que es demanen podrà ser declarat desert qualsevol dels premis.

EL JURAT

El jurat estarà format per professionals del sector turístic, per emprenedors, incubadores d'empreses, per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB, de la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa".

El jurat seleccionarà els millors projectes en base a la seva innovació i originalitat, actitud emprenedora, viabilitat econòmica, escalabilitat o potencial de creixement del projecte, el risc personal assumit i lacapacitat tècnica, professional i de gestió de l'emprenedor.

CONFIDENCIALITAT

La informació dels projectes presentats serà tractada amb absoluta confidencialitat, i el seu ús s’utilitzarà exclusivament per valorar la candidatura presentada.

En cap cas la informació subministrada serà tramesa a persones o entitats públiques o privades sense el consentiment i autorització dels autors, tret dels membres del jurat i de l'equip tècnic especialitzat.

El títol del projecte i l’extracte d’aquest, presentatspels participants, es podran fer públics per donar-los a conèixer.

QUÈ CAL PRESENTAR?

Els participants hauran d’omplir el formulari de sol·licitud de participació correctament complimentat entre l’ 1 de juny de 2017 i el 16 de gener de 2018, i hauran d'adjuntar al formulari la documentació següent:

Per a les persones físiques que presentin un projecte:

 • Còpia del DNI de les persones que presenten el projecte
 • Currículum

Per a la presentació del projecte empresarial d'una empresa ja constituïda:

 • Còpiadel DNI de les persones físiques que realitzen la inscripció
 • Còpia del NIF de l’empresa
 • Còpia de documentaciópública acreditativa de la representació o dels poders amb els que actua
 • Còpia de l’escriptura de constitució i de les modificacions posteriors que hagi sofert

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

ETAPA I

 • Presentació d’idees innovadores amb la documentació requerida

Inici: 1 de juny de 2017
Finalització: 16 de gener de 2018

 • Selecció d'idees

Per delegació del jurat, un primer equip tècnic format pel director de formació de CETT-UB, el director de recerca de CETT-UB, un representant de CETT Consultors i el director de la Fundació Gaspar Espuña – CETT, duran a terme la selecció d'idees, triant aquelles que considerin més responsables, innovadores, econòmicament viables i ofereixin productes o serveis vinculats als àmbits de turisme, hoteleria i/o gastronomia.

En aquesta primera etapa els participants podran ser requerits per a que realitzin un Elevator Pitch.

Les idees preseleccionades rebran la notificació la primera quinzena de febrer de 2018.

ETAPA II

 • Desenvolupament i presentació del projecte d'empresa

Els participants preseleccionats hauran de realitzar un pla d'empresa, queposteriorment hauran de presentar davant d’un equip tècnic. La data límit d’enviament del pla d’empresa és el 28 de març de 2018.

El projecte s'haurà d’adjuntar en format PDF a través d’un enllaç web que els organitzadors del concurs indicaran als candidats preseleccionats. El projecte constarà de dos documents: el pla d’empresa i una síntesi del pla d’empresa no superior a les 5 pàgines. S’hauran d’adjuntar els dos documents per separat, i els noms dels documents hauran de ser: nomdelprojecte, en el cas del pla d’empresa, i nomdelprojecte_sintesi en el cas de la síntesi.

 • Selecció dels projectes finalistes

En aquesta segona etapa, un equip tècnic especialitzat, format per especialistes delssegüents àmbits: economia, finances, màrqueting, aspectes jurídics, qualitat, medi ambient i creació d’empreses, durà a terme, per delegació del jurat, la selecció dels projectes finalistes. En aquest procés, els candidats hauran de fer una presentació oral del seu projecte davant d'aquest equip tècnic especialitzat. Aquesta presentació, d’una durada màxima de 10 minuts, tindrà lloc a començaments de maig de 2018.

La notificació dels projectes finalistes es realitzarà a mitjans del mes de maig de l'any 2018.

ETAPA III

Els projectes seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel jurat final. Els finalistes també hauran de defensar oralment el seu projecte davant d'aquest jurat,durant la segona quinzena del mes de maig. El jurat final, un cop escoltats els candidats i analitzat l'informe de l'equip tècnic especialitzat, escollirà els tres projectes que consideri mereixedors dels premis.

El premi es lliurarà en un acte públic durant el mes de juny de l'any 2018.

Més informació i bases del concurs, aquí