Beca Mou-te! Acadèmica 2017-18

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.

1.2. Destinataris:

Estudiants matriculats en el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o en el Grau de Turisme de l’EUHT CETT-UB que hagin obtingut plaça en algun dels programes d’INTERCANVI ACADÈMIC per al curs 2017-2018.

1.3. Requisits:

 • Estar matriculat al Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o en el Grau de Turisme durant el curs 2016-2017.
 • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs 2016-2017 fins a la data de termini de presentació de les sol·licituds. En situacions excepcionals, el no compliment d’aquest requisit es podrà justificar per causes de força major.
 • No haver estat mai adjudicatari d’una BECA MOU-TE! ACADÈMICA de la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

1.4. Dotació econòmica:

En funció de la destinació, l’import de la Beca MOU-TE! ACADÈMICA podrà ser de:

Import Destinació
1.780€ Per a Canadà-Quebec, Mèxic, Austràlia, Suïssa i altres països amb convenis bilaterals (Xina, Corea del Sud, Brasil) Excepcionalment, per al curs 2017/2018 suplement de 200 € pels estudiants de Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques.
1.220€ Per a Finlàndia, Holanda i Noruega
960 € Per a Àustria, França, Itàlia, Lituània, Portugal i Romania.

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària de la següent forma:

 • Alumnes que marxen d’intercanvi el 1r. semestre:

50% al mes de juliol, abans de marxar

50% al mes de desembre

 • Alumnes que marxen d’intercanvi el 2n. semestre:

50% al mes de desembre, abans de marxar

50% al mes de març

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, curs en el que està matriculat l’estudiant, expedient acadèmic, valoració de la formació i experiència pràctica, valoració del nivell de l’idioma requerit pel país de destinació i l’interès i grau de motivació pels estudis i la professió.

1.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol·licitud de BECA MOU-TE! ACADÈMICA, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,etc.) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,etc.)
 • Currículum Vitae, segons model CV.
 • Resum de les qualificacions del curs 2016-2017 obtingudes fins la data de termini de presentació de les sol·licituds de Beca MOU-TE! ACADÈMICA (extreure del Campus Virtual).
 • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol·licitud corresponent i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen.

Període de lliurament de documentació i entrevista: del 15 al 19 de maig del 2017.

Per concretar dia i hora per l'entrevista, vía Campus Virtual, clicar aquí.

Tota sol·licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà als sol·licitants la resolució abans del 23 de juny de 2017, per escrit, a través del Campus Virtual.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA-CETT), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.