Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català

Procés d'Acreditació 2019

El procés d'Acreditació de les Titulacions Universitàries

La raó última d’una acreditació de titulació universitària és assegurar a l'usuari que els programes formatius oferts per les institucions universitàries reuneixen no tan sols els requisits formals o d'índole administrativa regulats per l'autoritat, sinó que el nivell formatiu assolit pels seus graduats correspon al certificat per la institució. D’acord amb la normativa estatal la verificació inicial dels títols s’ha de renovar periòdicament abans del transcurs de sis anys en el cas dels Graus.

L’acreditació forma part d’un procés d’avaluació de caràcter obligatori que han de seguir periòdicament totes les titulacions oficials inscrites al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). Així doncs, la verificació del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques per resolució del Consell d’Universitats en data 23 de juliol de 2014, comporta el procés d’acreditació d’aquesta titulació en el mes de març de 2020. Aquest procés requereix de l’elaboració prèvia d’un Autoinforme en que hi participen representants dels diferents grups d’interès, com ara responsables acadèmics, professorat, personal administratiu, estudiants,etc. L’autoinforme s’ha de sotmetre a informació pública per a que tota la comunitat universitària pugui aportar els seus suggeriments sobre la reflexió aportada.

Es presenta doncs a continuació la informació elaborada per a coneixement de la comunitat:

La presentació d’aquesta informació estarà disponible fins el** 24 de novembre de 2019.**

Formulari per a la recollida de suggeriments