Fotografia de: Metodologia i avaluació | Mòdul de Gestió i Màrqueting a la cocteleria
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i avaluació
Especialització dins de Diploma Superior en Cocteleria i Mixologia

Metodologia i avaluació

Metodologia d’aprenentatge

La metodologia d'aprenentatge del mòdul està basada en la seva major part en la pràctica dels conceptes i idees exposades en les parts més teòriques del mòdul, atorgant molta importància a aquesta practicitat i fent-la el més dinàmica possible.

Sistema d’avaluació

L'avaluació del mòdul comporta el seguiment constant de la matèria, el coneixement i ús de la bibliografia i la realització i superació de les activitats d'avaluació proposades, que consistiran en exercicis teòric-pràctics realitzats de forma autònoma per l'estudiant. Per a l'obtenció de la nota final es tindrà en compte, des d'una perspectiva qualitativa, la participació activa a l'aula (comentaris i activitats complementàries).