Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Programa

60 Crédits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (18 ECTS):

Direcció de Màrqueting (9 ECTS):

 • Conceptes clau de màrqueting aplicat al sector serveis.
 • El pla de comunicació i comercialització.
 • La posada en valor de la perspectiva de client com a objectiu final de l'activitat empresarial: Qualitat total
 • La retroalimentació del client com a nexe entre el cicle dels sistemes de gestió de la i el màrqueting.

Direcció Econòmica - Financera (3 ECTS):

 • Introducció a l'anàlisi economicofinancer.
 • Diagnòstic del rendiment, rendibilitat i palanquejament.
 • Perspectiva dels costos associats a la qualitat i la sostenibilitat.
 • Aplicacions pràctiques.

Direcció Estratègica (6 ECTS):

 • Concepte i tipologies de l'estratègia empresarial.
 • El desplegament estratègic en relació amb el desenvolupament d'objectius.
 • Orientació de l'estratègia cap a la qualitat i la sostenibilitat.
 • La revisió de l'estratègia a través del quadre de comandament integral.

ASSIGNATURES DE L'ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS):

Disseny de serveis turístics (3 ECTS):

 • Servucció en turisme i sostenibilitat.
 • Components dels serveis turístics responsables.
 • Comunicació i comercialització de serveis turístics responsables.
 • Experiències de serveis turístics responsables i sostenibles.

Gestió de projectes (3 ECTS):

 • Definició integral de projectes sostenibles.
 • Planificació de projectes.
 • Inversió i finançament de projectes.
 • Eines de gestió de projectes sostenibles.

Responsabilitat Corporativa (RC) en Turisme (3 ECTS):

 • Concepte d'RC en Turisme.
 • Dimensions de la RC en Turisme.
 • Iniciatives d'RC en Turisme.
 • Projectes d'RC en Turisme.

Gestió i desenvolupament sostenible (6 ECTS):

 • Principis bàsics de la gestió i desenvolupament sostenibles.
 • Components de la gestió sostenible.
 • Avaluació del desenvolupament sostenible.
 • Eines per a la gestió i el desenvolupament sostenibles.

Sistemes de Gestió sostenible (6 ECTS):

 • Concepte de sistemes de gestió sostenible.
 • Tipologies de sistemes de gestió sostenible.
 • Certificació de sistemes de gestió sostenible.
 • Experiències de sistemes de gestió sostenible.

ASSIGNATURES D'ORIENTACIÓ (6 ECTS):

Metodologia de la Investigació * (6 ECTS)

 • Conceptes bàsics
 • Pla de Recerca
 • Metodologia Quantitativa
 • Metodologia Qualitativa

Pràcticum * (6 ECTS)

*L'alumne ha de cursar una de les dues assignatures proposades.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es pretén iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit del "e-Tourism". Així mateix, també s'incentiva que l'alumne pugui desenvolupar un Pla d'Empresa i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses o entitats públiques del sector turístic.