Photography from: Learning methods and assessment | Módulo de Barista
Universidad de Barcelona
Academic Offer
Academic Offer > Módulo de Barista > Syllabus >
Learning methods and assessment
Specialization within Cocktails and Mixology Higher Diploma

Learning methods and assessment

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia d'aprenentatge del mòdul està basada fonamentalment en la pràctica dels conceptes i idees exposades en la part més teòrica del mòdul, donant molta importància a aquesta practicitat i fent el més dinàmic possible el procés d’aprenentatge.

Es fomentarà de manera especial la participació dels alumnes a classe i la discussió sobre els temes proposats.

Amb una metodologia total o en gran part pràctica, es vol estimular l'esperit de recerca i documentació i la capacitat de treballar de forma autònoma, mitjançant l'elaboració d'exercicis i treballs per part de l'alumne, tant dins com fora de classe.

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'mòdul comporta el seguiment constant de la matèria, el coneixement i ús de la bibliografia i la realització i superació de les activitats d'avaluació proposades, que consistiran en exercicis teorico-pràctics realitzats de forma autònoma per l'estudiant.

Per a l'obtenció de la nota final es tindrà en compte, des d'una perspectiva qualitativa, la participació activa a l'aula (comentaris i activitats complementàries).