Photography from: Learning methods and assessment | Módulo de Coctelería y Orígenes
Universidad de Barcelona
Academic Offer
Academic Offer > Módulo de Coctelería y Orígenes > Syllabus >
Learning methods and assessment
Specialization within Cocktails and Mixology Higher Diploma

Learning methods and assessment

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia d'aprenentatge de l'assignatura està basada en:

  • la combinació d'explicacions teòriques i aplicació pràctica, que es materialitza en la realització de còctels representatius de cadascuna de les èpoques del món bartender.
  • En les sessions d'anàlisi sensorial es realitzaran diferents tastos per aplicar la metodologia del tast i treballar el vocabulari específic.
  • Es fomentarà de manera especial la participació dels alumnes i la discussió sobre els temes proposats.
  • Les sessions per assolir experiència amb els utensilis, serà totalment pràctica i repetitiva, per assolir adequadament els moviments, formant una base ferma per acabar aconseguint després un estil propi.

Sistema d'avaluació

L'adquisició de coneixements en aquesta matèria s'avaluarà mitjançant els elements tradicionals de les proves objectives. Per al mesurament dels resultats d'aprenentatge individual, es realitzaran proves escrites de coneixements i exercicis individuals orientats a la recerca d'informació, el raonament i l'anàlisi crítica. També es tindrà en compte, des d'una perspectiva qualitativa, la participació activa a l'aula per part de l'alumne (comentaris i activitats complementàries).