PREMI “RAMON ARCARONS” AL MILLOR PROJECTE FINAL DE GRAU DE TURISME DE L'EU CETT-UB CURS 2017/2018


BASES DEL PREMI

Objectiu del Premi

La Fundació Gaspar Espuña-CETT és una entitat constituïda l’any 2.000 per impulsar la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. En aquest sentit, i com a entitat d’interès social, convoca el Premi Ramon Arcarons al Millor Projecte Final de Grau de Turisme de l’EU CETT-UB per incentivar als alumnes de Grau de Turisme a desenvolupar els seus Projectes Finals de Grau (PFG) fomentant l’excel·lència, aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat.


A qui s’adreça

El Premi s’adreça a tots els alumnes de Grau de Turisme del CETT-UB que, presentat el seu PFG el setembre del 2017 (segona quinzena), febrer i juny de 2018 o setembre de 2018 (primera quinzena), hagin obtingut la qualificació d’Excel·lent o Matrícula d’Honor. A tal fi es comunicarà aquesta convocatòria per escrit als alumnes que concorrin en aquesta circumstància, instant-los a que confirmin la seva participació.


Què cal presentar?

Els candidats han de presentar:

- La sol·licitud de participació degudament complimentada i signada, que trobaràs aquí

- L'Article Científic* (Projectes amb orientació investigadora) o l’Article de Difusió* (Projectes amb orientació professional) en un USB.

- Projecte* en un USB.

*L’USB ha d’incloure: l’Article Científic o de Difusió en format PDF amb el nom ART_nomdelprojecte, i el Projecte en un altre PDF, amb el nom PRJ_nomdelprojecte.

L’USB i la sol·licitud signada s’han de lliurar als Serveis de Comunicació del Grup CETT (planta 4ª, atenció de Marta Pérez) abans del 15 de setembre de 2018.

Per a qualsevol consulta adreçar-se a comunicacio@cett.cat


El Premi

El Premi consisteix en una beca del 70% de l'import del primer curs (excepte taxes) d’un Màster impartit al CETT.

El premi només es farà efectiu si es cursa en l'any acadèmic següent i no s'hi podran sumar cap altre tipus de descomptes.


En el cas que els alumnes premiats no vulguin cursar la formació escollida en les esmentades condicions, el Premi quedarà sense efecte i no es podrà derivar a d’altres.


Els equips de treball podran estar formats per més d’un estudiant. En qualsevol cas, el Premi es lliurarà a un màxim de dos membres de l’ esmentat equip. La distribució del Premi entre els membres de l’equip correspondrà al propi equip. La Fundació Gaspar Espuña-CETT sol·licitarà a l’equip els noms dels dos membres que gaudiran del Premi, declinant qualsevol responsabilitat en l’atorgament d'aquest.

El Jurat

El Jurat d’aquest Premi estarà format per la Direcció Acadèmica de l’EU CETT-UB, per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT i per professionals del sector.


Procediment de selecció

Els candidats presentaran oralment el seu projecte davant del Jurat, en la data que se’ls comuniqui. La presentació tindrà una durada de 10 minuts, i posteriorment el jurat disposarà de 5 minuts per a fer les preguntes que consideri oportunes al candidat/s.


La selecció del millor projecte es durà a terme en base a la seva innovació, originalitat, rigor, aportació de coneixement, i qualitat global.

En cas d'igualtat de valoració entre dos o més projectes, es tindran en compte les línies de recerca que prevalen a l’EU CETT-UB.

El Jurat podrà declarar desert el Premi si considera que els treballs no reuneixen la qualitat suficient.


Calendari

La comunicació al guanyador es realitzarà durant la setmana posterior a la reunió del Jurat, i l’Acte de Lliurament dels Premis coincidirà amb l’Acte Inaugural del Curs Acadèmic següent, 2018-2019.