EDUCATIONAL
Masters Turisme

Convocatòria de Beques 2017-2018

Fundació Gaspar Espuña-CETT

PREÀMBUL

La Fundació Gaspar Espuña - CETT, té una llarga tradició de compromís amb la formació, la docència i la recerca en l’àmbit del Turisme. Els principis essencials que la defineixen i  orienten la seva actuació són: 

 • Fomentar un major coneixement turístic
 • Impulsar la Ciència del Turisme fomentant la investigació
 • Impulsar el creixement sostenible del turisme i de la hoteleria
 • Potenciar la internacionalització del CETT
 • Mantenir i ampliar la vinculació amb el sector turístic i membres de CETT Alumni 
 • Ajudar els alumnes en l’ampliació dels seus coneixements
 • Tenir una responsabilitat social 

Amb aquests principis ha estat capaç de congregar les voluntats i intencions de diverses entitats per tal de donar forma a la convocatòria de beques per a les diverses formacions que el Grup CETT ofereix cada any,   amb una clara voluntat de facilitar la realització dels estudis de qualitat en l’àmbit turístic, fomentant l’esforç, la internacionalització i el rendiment tan acadèmic com professional .

 

Capítol 1


DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 Tipus de beques

 

BEQUES
BECA D'ESTUDIS Seguint la base de la filosofia de la FGE CETT, aquesta beca està destinada, fonamentalment, a garantir la continuïtat dels estudis en l'àmbit del turisme, l'hoteleria i la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional. De forma excepcional, es podran contemplar sol·licituds d'estudiants de nou accés.
BECA DE COL·LABORACIÓ Destinada a facilitar l’accés a la formació turística als estudiants del CETT de qualsevol de les formacions oficials (Cicles Formatius, Graus, Màsters Universitaris), realitzant tasques de col•laboració en els diferents departaments o unitats de negoci del Grup CETT.
BECA MOU-TE! ACADÈMICA Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.
BECA MOU-TE! INTERNATIONAL INTERNSHIPS Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d’aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, per a la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.

 

BECA A L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA nou accés Destinada a fomentar i premiar l'excel·lència dels estudiants de nou accés.

 


 

 

PREMIS I CONCURSOS
Concurs de Projectes Emprenedors Destinat a fomentar l’esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l’empresa turística i la creació d’empreses i serveis en el sector turístic.
Premi “Ramón Arcarons” al millor PFC  de Grau en Turisme Destinat a potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, incentivant als alumnes de Grau  de la EUHT CETT-UB a desenvolupar els seus Projectes Final de Carrera fomentant l’excel•lència.
Premi al millor Projecte final de Cicles Formatius de Grau Superior Destinat a potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria, i la gastronomia, i la formació de l’alumnat, incentivant als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de la EHT a desenvolupar els seus Projectes finals fomentant l’excel•lència.
Premis als Millors Treballs de Recerca en Turisme de Batxillerat Reconeixement als Treballs de Recerca dels alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin els camps del turisme, l’hoteleria i d’altres afins – gastronomia, oci, geografia, història, ...- .

 

ALTRES BEQUES
Links d'interes vinculats a Beques i Ajuts a l'estudiant

 

Article 2 Nombre i import total beques

El nombre i l’import total de les beques està supeditat al pressupost  anual de l’entitat i a l’aprovació de l’Òrgan de Govern competent. 

En tots els casos, la beca s’aplicarà sobre l’import total del curs, a excepció de la matrícula, taxes  i menjador (en cas de Cicles Formatius d’Hoteleria).

 

 

Capítol 2


Article 1 

Beca d'estudis 2017-18

 1.1. Objecte: 

Garantir la continuïtat dels estudis en l’àmbit del turisme, de l'hoteleria i de la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional. De forma excepcional, es podran contemplar sol·licituds d'estudiants de nou accés.

La seva concessió exigeix l’acreditació de la Renda i el Patrimoni Familiar.

1.2.  Destinataris: 

Alumnes tant de Cicles Formatius, de l’EHT, com de Graus, de l’EUHT CETT-UB. 

1.3. Requisits: 

 • Estar matriculat en algun dels  cursos de Cicles Formatius (curs complert) de l’EHT o be, en el cas de Graus, de l’EUHT CETT-UB, estar matriculat d’un mínim de 60 ECTs.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs anterior. En situacions excepcionals, el no compliment d’aquest requisit es podrà justificar per causes de força major.
 • Haver sol•licitat la Beca de caràcter general (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport)
 • Tenir, a efectes de beca, una renda màxima per membre de la unitat familiar del sol•licitant no superior a la marcada anualment pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • Un cop presentada la sol·licitud de BECA D'ESTUDIS de la Fundació Gaspar-Espuña-CETT, amb tota la documetació requerida, tenir una entrevista amb una persona de la Comissió de Beques.

1.4. Dotació econòmica:

Els imports de les beques d’ESTUDIS son:

a) 1.170 €

b) 2.335 €

L’import de la beca es descomptarà de les mensualitats pendents de pagar fins la finalització del curs acadèmic.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, curs en el que està matriculat l’alumne/a, expedient acadèmic, valoració de la formació i experiència pràctica, interès i grau de motivació pels estudis i la professió i haver obtingut la Beca d’estudi de caràcter general del Ministeri, en el curs anterior.

1.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol•licitud de BECA D’ESTUDIS, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Còpia del resguard de sol•licitud de la Beca d’estudi  de caràcter general, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda  (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • Resum de les qualificacions del curs 2016-2017 (extreure del Campus Virtual).

1.7. Presentació de les sol•licituds:

L’estudiant haurà d’omplir la sol•licitud i adjuntar-hi tota la documentació justificativa que es demana. Per presentar la sol•licitud caldrà realitzar una entrevista:

Estudiants de Graus Universitaris (de 2n. curs o posteriors) i Cicles Formatius (tots els cursos): Període per sol•licitar entrevista a través del Campus Virtual del CETT (clicar aquí)del 18 al 29 de setembre de 2017.

Estudiants de primer curs de Graus: Període per sol•licitar entrevista a través del Campus Virtual del CETT  (clicar aquí)del 2 al 20 d’octubre de 2017.

 

Tota sol•licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà per escrit als sol•licitants la resolució no més tard del 60 dies següents al tancament de la present convocatòria.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA - CETT), revisió a la Comissió de Beques  en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.

Tornar

 

Article 2 

Beca de col·laboració 2017-18

 2.1. Objecte: 

Facilitar l’accés a la formació turística als estudiants del CETT de qualsevol de les formacions oficials (Cicles Formatius, Graus, Màsters Universitaris), realitzant tasques de col•laboració en els diferents departaments o unitats de negoci del Grup CETT.

2.2. Destinataris: 

Alumnes tant de Cicles Formatius, com de Graus i Màsters Oficials del CETT. 

2.3.     Requisits: 

 • Estar matriculat/da en alguna de les formacions oficials de l’EHT o de l’EUHT CETT-UB durant el curs acadèmic de col•laboració de la beca i en el moment de la finalització de presentació de les sol•licituds. 
 • No estar en possessió de cap titulació acadèmica equivalent a Cicles Formatius o Grau.

2.4. Nombre de Beques i dotació econòmica:

A partir del 18 de setembre i al llarg de l’any s’aniran publicant les diferents convocatòries de BEQUES DE COL•LABORACIÓ vinculades als diferents departaments i unitats de negoci del Grup CETT.

En el moment de la publicació de cada una de les convocatòries s’especificarà: Departament que convoca la plaça, requisits dels candidats, condicions (període i horari de la col•laboració) i quantia de la beca.

Tornar

 

Article 3 

Beca Mou-te! Acadèmica 2017-18

3.1. Objecte: 

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.

3.2. Destinataris: 

Estudiants matriculats en el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques  o en el Grau de Turisme de l’EUHT CETT-UB que hagin  obtingut plaça en algun dels programes d’INTERCANVI ACADÈMIC per al curs 2017-2018. 

3.3. Requisits: 

 • Estar matriculat al Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o en el Grau de Turisme durant el curs 2016-2017.
 • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs 2016-2017 fins a la data de termini de presentació de les sol•licituds. En situacions excepcionals, el no compliment d’aquest requisit es podrà justificar per causes de força major.
 • No haver estat mai adjudicatari d’una BECA MOU-TE! ACADÈMICA de la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

3.4. Dotació econòmica:

En funció de la destinació, l’import de la Beca MOU-TE! ACADÈMICA podrà ser de: 

1.780 €

 Per a Canadà-Quebec, Mèxic, Austràlia, Suïssa i altres països amb convenis bilaterals  (Xina, Corea del Sud, Brasil)

* Excepcionalment, per al curs 2017/2018 suplement de 200 € pels  estudiants de Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques.

1.220 €

 Per a Finlàndia, Holanda i Noruega 

960 €

 Per a Àustria, França, Itàlia, Lituània, Portugal i Romania 

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària de la següent forma:

Alumnes que marxen d’intercanvi el 1r. semestre:

50% al mes de juliol, abans de marxar

50% al mes de desembre

 

Alumnes que marxen d’intercanvi el 2n. semestre:

50% al mes de desembre, abans de marxar

50% al mes de març


3.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, curs en el que està matriculat l’estudiant, expedient acadèmic, valoració de la formació i experiència pràctica, valoració del nivell de l’idioma requerit pel país de destinació i l’interès i grau de motivació pels estudis i la professió.

3.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol•licitud de BECA MOU-TE! ACADÈMICA, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda  (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • Currículum Vitae, segons model CV.
 • Resum de les qualificacions del curs 2016-2017 obtingudes fins la data de termini de presentació de les sol•licituds de Beca MOU-TE! ACADÈMICA (extreure del Campus Virtual).
 • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

3.7. Presentació de les sol•licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol•licitud corresponent i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen. 

Període de lliurament de documentació i entrevista: del 15 al 19 de maig del 2017

Per concretar dia i hora per l'entrevista, vía Campus Virtual, clicar aquí.

 

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

3.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà als sol·licitants la resolució abans del 23 de juny de 2017, per escrit, a través del Campus Virtual.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA - CETT), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.

                          

 

Tornar

 Article 4 

Beca Mou-te! International Internships 2017-18

4.1. Objecte: 

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d'aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, amb la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.

4.2. Destinataris: 

Estudiants finalitzadors  dels Cicles Formatius i dels estudis oficials universitaris CETT-UB que hagin acabat els seus estudis el curs 2016-2017 o ens els dos cursos acadèmics anteriors.

4.3. Requisits: 

 • Haver cursat els estudis al CETT.
 • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
 • Haver obtingut la titulació oficial corresponent.
 • No haver fet abans una estada internacional de més de 6 mesos, ni acadèmica ni en pràctiques.

4.4. Dotació econòmica:

En funció de la destinació, l’import de la beca, amb un màxim* de 2.000 €, ajudarà a compensar: 

Despeses administratives i de gestió Tarifes de les empreses especialitzades en la gestió d'interships i/o per l'obtenció de visats (taxes, viatges a l'ambaixada, etc.)
Despeses de viatge Trasllats (només viatge d'anada)

* Només seran elegibles les despeses indicades.

 L'import de la beca s'abonarà mitjançant domiciliació bancària abans de marxar, tant aviat s'hagi presentat la documentació justificativa de les despeses efectivament soportades.


4.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, adequació de l'internship als interessos professionals dels candidats, valoració de l'expedient acadèmic i experiència pràctica prèvia, valoració del nivell de l'idioma requerit pel pais de destinació i l'interès i grau de motivació per la mobilitat internacional.

4.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol•licitud de BECA MOU-TE! INTERNATIONAL INTERNSHIP, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda  (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • Factures proforma o pressupostos o informació oficial de les despeses elegibles.
 • Currículum Vitae, segons model CV.
 • La Secretaria del CETT incorporarà a la documentació presentada el resum de l'historial acadèmic del candidat/a.
 • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

4.7. Presentació de les sol•licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol•licitud corresponent i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen. 

Període de presentació: del 8 al 12 de gener i del 11 al 15 de juny del 2018

Lloc de presentació: Recepció del CETT, Planta Baixa.

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

4.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà als sol·licitants la resolució com a màxim 30 dies després de la finalització dels respectius períodes de sol·licitud.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA - CETT), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.

Tornar                          

 Article 5 


Beca a l'Excel·lència Acadèmica - nou accés 2017-18

5.1. Objecte: 

Formentar i premiar l'excel·lència acadèmica.

5.2. Destinataris: 

Estudiants de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior que accedeixen a la universitat per primera vegada i que vulguin cursar el 1r. any de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o al Grau de Turisme  de l’EUHT CETT-UB. 

5.3. Requisits: 

En el cas d'estudiants de Batxillerat , tenir una nota d'accés a la Universitat de 9 o superior.

En el cas d'estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior,  tenir una nota  mitjana d'expedient  del Cicle Formatiu de 9 o superior.


5.4. Nombre de beques i Dotació econòmica:

Es convoca 1 beca per a 1r. curs de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques i 1 beca per a 1r. curs de Grau de Turisme.

 L’import de cada beca correspondrà al 100% de l’import total del curs acadèmic 2017/2018, a excepció de la matrícula i taxes.


5.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte el millor expedient acadèmic , la carta de motivació i la informació que es derivi de l’entrevista personal.


5.6. Documentació a presentar:

·         Imprès de Sol·licitud de BECA A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA, degudament complimentat.

·         En el cas d’estudiants de Batxillerat, fotocòpia del resultat de les Proves d’Accés a la      Universitat on consta la nota d’accés a la Universitat.

·         En el cas  d’estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, certificat que acrediti la    mitjana obtinguda en el Cicle Formatiu.

·         Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.

·         Carta de motivació, exposant els motius  i mèrits pels quals es sol·licita la beca.


5.7. Presentació de les sol•licituds:

L’estudiant haurà d’omplir la sol·licitud, adjuntar-hi tota la documentació justificativa que es demana i presentar-ho el dia de la matrícula en el 1r. curs del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o del Grau de Turisme de la EUHT CETT-UB.

Període de presentació : del 13 al 18 de juliol de 2017.

Lloc de presentació: Aula de matriculació.

Un cop presentada la documentació es concertarà una entrevista personal amb l’objectiu d’ampliar la informació de la documentació presentada.

 

Tota sol·licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

 

5.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà, via correu electrònic, als sol·licitants la resolució no més tard dels 15 dies següents al tancament de la present convocatòria.

 

Tanmateix, un cop avaluades totes les sol·licituds, la Comissió de Beques es reserva el dret, si així ho considera, de no adjudicar alguna de les dues beques convocades.


5.9. Renovació per cursos posteriors:

La Beca és podrà renovar sempre i quan l’alumne/a mantingui l’excel·lència acadèmica. Els requisits per poder gaudir de la renovació de la beca són:

·        Aprovar el 100% dels crèdits matriculats en el curs anterior

·        Tenir una mitjana d’expedient  fins al moment de la sol·licitud de renovació, superior al 9.

 

·        Mostrar elevat grau d’interès i motivació pels estudis i la professió. Tornar