OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Qualitat i Medi Ambient

Programa


60 Crèdits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (18 ECTS):

Direcció de Màrqueting (9 ECTS):

 • Conceptes clau de màrqueting aplicat al sector serveis.
 • El pla de comunicació i comercialització.
 • La posada en valor de la perspectiva de client com a objectiu final de l'activitat empresarial: Qualitat total
 • La retroalimentació del client com a nexe entre el cicle dels sistemes de gestió del màrqueting.

Direcció Econòmica - Financera (3 ECTS):

 • Introducció a l'anàlisi economicofinancer.
 • Diagnòstic del rendiment, rendibilitat i palanquejament.
 • Perspectiva dels costos associats a la qualitat i la sostenibilitat.
 • Aplicacions pràctiques.

Direcció Estratègica (6 ECTS):

 • Concepte i tipologies de l'estratègia empresarial.
 • El desplegament estratègic en relació amb el desenvolupament d'objectius.
 • Orientació de l'estratègia cap a la qualitat i la sostenibilitat.
 • La revisió de l'estratègia a través del quadre de comandament integral.

ASSIGNATURES DE L'ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS):

Disseny de serveis turístics (3 ECTS):

 • Eines i metodologia per a la creació d'un producte i servei turístic sostenibles i responsables, qualitat i excel·lència.
 • Generació i disseny d'experiència sostenible.
 • "Design thinking": técniques per al disseny de serveis.
 • Dissenys d'espais i generació d'excel·lència.

Gestió de projectes (3 ECTS):

 • El cicle de vida d'un projecte de desenvolupament turístic.
 • Les parts interessades que intervenen en un projecte de desenvolupament turístic sosteible.
 • Disseny d'indicadors de control.

Responsabilitat Corporativa (RC) en Turisme (3 ECTS):

 • Identificació de les diferents dimensions de la RSE.
 • Instruments per a la implantació de la RSE.
 • Mida de la RSE: indicadors i instruments..
 • Impacte de la RSE en la generació d'avantatges competitius en l'empresa.

Gestió i desenvolupament sostenible (6 ECTS):

 • Anàlisi i eines de diagnòstic per a l'avauació d'aspectes i impactes ambientals, socials i econòmics en el sector turístic. 
 • Eines, components i avaluació per a la gestió de projectes sostenibles i responsables.

Sistemes de Gestió sostenible (6 ECTS):

 • Objectius, tipus, principis.
 • La sostenibilitat a l'empresa i sistemes d'assegurança de la qualitat.
 • La gestió per processos com a base del sistema.
 • La comunicació de la gestió sostenible de l'empresa.
 • Models de referència: Sistemes de qualitat (Q, ISO, Malcom Baldrige, EFQM)
 • Models de Referència: Sistemes de Geió Ambientañ (ISO, EMAS)
 • Models de Referència: Sistema de Gestió Sostenible (Biosphere)
 • Control del sistema: gestió d'indicadors
 • Sistema de millora contínua en l'organització
 • Claus de l'auditoria d'un sistema de gestió

ASSIGNATURES D'ORIENTACIÓ (6 ECTS):

Metodologia de la Investigació * (6 ECTS)

 • Conceptes bàsics
 • Pla de Recerca
 • Metodologia Quantitativa
 • Metodologia Qualitativa

Pràcticum * (6 ECTS)

* L'alumne ha de cursar una de les dues assignatures proposades.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es pretén iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit del "e-Tourism". Així mateix, també s'incentiva que l'alumne pugui desenvolupar un Pla d'Empresa i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses o entitats públiques del sector turístic.