OFERTA ACADÈMICA
Estudis de Grau Turisme

El Projecte Final de Grau (PFG)

El Projecte Final de Grau (30 ECTS) representa la culminació de l’aprenentatge de la carrera, on es veuen reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i el seu desenvolupament. Es tracta d'un treball de recerca o d’aplicació en què l’alumnat, en funció dels seus interessos i motivacions professionals, aprofundeix en algun aspecte de l'especialització escollida. 

 

UN PFG ADAPTAT A LES MOTIVACIONS DE L’ESTUDIANT

L'alumnat ha de realitzar el projecte vinculat a l’especialitat.

Individual: L'estudiant desenvolupa un treball de recerca propi sota la tutoria d’un professor del centre.

Seminari/Taller: L'estudiant desenvolupa el treball a partir de la seva participació en un grup de recerca consolidat dins el propi centre, amb la tutorització directa d’un professor membre de l'equip. També té la possibilitat de participar en grups interuniversitaris en què alumnat de diferents països elabora conjuntament un treball de recerca.

Entre les diferents línies de recerca activa destaquen:

En Direcció Turística: Enginyeria territorial turística; Cooperació, desenvolupament i turisme social; Enoturisme i territori; Turisme cinematogràfic...

En Direcció Hotelera: Producte hoteler; Comercialització; Operacions; Models de gestió; Patrimoni culinari i tradicions gastronòmiques; Desenvolupament del coneixement i la tècnica culinària; Ciència i cuina.

En empreses, organismes o institucions (àmbit nacional o internacional): L’estudiant pot orientar el seu PFG cap a la investigació aplicada o al desenvolupament d’un projecte en empreses, institucions o bé organitzacions no governamentals (en l’àmbit local o internacional), o realitzar un projecte innovador i emprenedor, gràcies als convenis que l’Escola té amb universitats, empreses i organitzacions en l’àmbit nacional o internacional. 

 

LA PARTICIPACIÓ EN PROJECTES SOLIDARIS
El Grup CETT està compromès amb el desenvolupament sostenible del turisme. Durant
la realització del Grau, l’alumnat té l’oportunitat de participar i col·laborar en projectes amb aquesta finalitat, també en l’àmbit internacional. Aquesta participació es podrà realitzar en el context de la matèria del Pràcticum o del Projecte Final de Grau.