OFERTA ACADÈMICA
e-Tourism

Programa

60 Crèdits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (18 ECTS):

• Direcció de Màrqueting (9 ECTS)
o Nous models de negocis digitals
o La cadena de valor en un entorn digital
o Emprenedoria digital i pla d'empresa digital
o Investigació de mercats a Internet

• Direcció Econòmica - Financera (3 ECTS)
o Conceptes bàsics
o Anàlisi econòmica i financera
o El pressupost com a eina de gestió
o Aplicacions pràctiques

• Direcció Estratègica (6 ECTS)
o Contextualització
o Estratègies de màrqueting
o Decisions estratègiques
o Quadre de comandament estratègic

ASSIGNATURES DE L'ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS):

• Estratègies d'e-Commerce en turisme (6 ECTS):
o Estratègies d'e-Commerce en el sector turístic: B2B, B2C, compres socials, ..; sistemes de pagament en línia
o Optimització i gestió de la presència a Internet

• Optimització i gestió de la presència a Internet (3ECTS):
o "Social media": pla, estratègies, eines: Facebook, Twitter, Flickr, You Tube, Foursquare, "Social Trips", Control i rendibilitat
o Disseny web i la seva influència en l'e-Commerce: elements clau del disseny web, usabilitat i navegabilitat, anàlisi web, auditoria del web

• Revenue management (3 ECTS):
o Comercialització en línia: intermediació, canals, integració amb "off"
o Eines d'anticipació i previsió de la demanda (Revenue M..)
o Eines de gestió i optimització de la demanda: CRS, PMS, ..
o Pricing: estratègies de preus en línia, preus dinàmics, compra social, subastes, etc

• Estratègies de captació i fidelització on line de clients (3 ECTS):
o Elements principals
o Posicionament en cercadors: SEO, SEM
o Comunicació on line: eAdvertising, Relacions Públiques digitals, Mobile MK, eMail MK
o CRM i Contact Center: Conceptes bàsics, Gestió de clients, Gestió d'operacions.

• El disseny web i la seva influència en l'e-Commerce (3 ECTS):
o Usabilitat i navegabilitat
o Auditoria web
o Realitat augmentada

• Analítica Web orientada al ROI en el "e-Commerce" (3 ECTS):

o Conceptes bàsics d'analítica web
o El mesurament com a part de l'estratègia
o Indicadors clau (KPI 's) en l'analítica web
o Eines de mesura


ASSIGNATURES D'ORIENTACIÓ (6 ECTS):


• Metodologia de la Investigació * (6 ECTS)

o Conceptes bàsics
o Pla de Recerca
o Metodologia Quantitativa
o Metodologia Qualitativa

• Pràcticum * (6 ECTS)

* L'alumne ha de cursar una de les dues assignatures proposades.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit del "e-Tourism". Així mateix, també s'incentiva que l'alumne pugui desenvolupar un Pla d'Empresa i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses o entitats públiques del sector turístic.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Titulacions d’ entrada que requereixen la matriculació i superació de complements de formació per l'obtenció del títol de màster:

TITULACIÓ

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques

No es requereixen complements

Grau en Turisme

Diplomatura en Ciències Empresarials

Llicenciatura / grau en Economia

Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses

Llicenciatura / grau en Investigació i Tècniques de Mercat

Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars

Es requereixen els complements definits; assignatura pertanyent al Grau en Turisme de l 'EUHT CETT-UB.

Llicenciatura / grau en Humanitats

Llicenciat/grau en Geografia

Qualsevol altra llicenciatura/grau

 

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

  • Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 ECTS
  • Gestió Econòmica-Financera en les empreses turístiques 6 ECTS

Total complements: 12 ECTS