EDUCATIONAL

Objectius

  • Establir els coneixements bàsics i conceptuals sobre el disseny i la creació de materials didàctics de dinamització pels equipaments patrimonials d'ús turístic.

  • Plantejament de l'estudi de les necessitats en quant a materials didàctics de dinamització. Com detectar la necessitat dels mateixos.

  • Creació i elaboració de plans estratègics per a la implantació de nous models de materials didàctics de dinamització.

  • Formar professionalment gestors d'equipaments turístics del patrimoni cultural i natural, gestionant la creació i el disseny de noves plataformes didàctiques.

  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.