OFERTA ACADÈMICA
Masters Turisme

Procediment d'admissió i matrícula

1. Sol·licitud d' admissió

Completar la sol·licitud d'admissió, adjuntant el teu currículum i la carta de motivació perquè el director del Màster avaluï el teu perfil i decideixi la teva admissió. Podràs trobar la sol·licitud a la pestanya Sol·licitud d'Admissió que apareix en cadascuna de les especialitzacions de màster.

En cas de no poder escanejar i adjuntar el currículum fer arribar aquesta documentació per:

 • Fax: Ref. Admissió Màster – 934286777
 • Correu postal: Ref. Admissió Màster – Avgda. Can Marcet, 36-38, CP 08035, Barcelona


2. Prova de nivell d'idioma

Els alumnes estrangers que la llengua materna no sigui el castellà i que vulguin accedir a cursar els estudis de màster que l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB imparteix en castellà han d'acreditar que tenen un nivell adequat de competència comunicativa en llengua castellana, bé mitjançant una prova de nivell on line de forma gratuïta o bé presentant un certificat acreditatiu expedit pel seu centre d'estudis.

Per accedir a les condicions i sistemàtica de la prova de nivell de castellà i del certificat acreditatiu, fes clik al següent link:

http://www.cett.es/web/cast/Instrucciones_PruebaNivelELE.pdf

3. Entrevista amb el director del màster

Un cop rebem la teva sol·licitud d'admissió completada, el director del programa contactarà amb tu per correu electrònic o telèfon per concertar una entrevista en castellà si ho considera necessari, i, en el cas d'alumnes que resideixin fora d'Espanya a través de Skype.

Aquelles persones que no tinguin instal·lat el programa Skype, el podran descarregar en el següent link:

http://www.skype.com/intl/es/get-skype/on-your-computer/windows/

4. Admisió al programa i matriculació

Una vegada confirmada la teva admissió al curs, et farem arribar, des de Secretaria Acadèmica, via e-mail, la carta d’admissió. Desde que s'envía la sol.licitud fins que es comunica l'admissió poden pasar de 7 a 10 díes. Juntament amb la carta  també s'envia la  informació necessària per iniciar el procés de matriculació:

Reserva de plaça S’ha de formalitzar en el termini màxim d’un mes des de la rebuda de la carta d’admissió.
Matricula Es imprescindible la presentació de tota la documentació requerida d’acord amb les especificacions del punt 5. Els alumnes estrangers que estiguin pendents dels tràmits de legalització de les titulacions haurien de contactar amb Secretaria lola.escalona@cett.es. La data màxima de matrícula és octubre de 2017.

5. Formes de pagament

A distancia mitjançant:

Targeta de crèdit on-line a través de la web A sol·licitud de l’alumne s’enviarà link a pàgina segura per a fer el corresponent pagament.
Transferència bancària A sol·licitud de l’alumne s’enviaran les dades bancàries per la transferència bancària.

Enviar la documentació requerida (original o compulsada), per correu postal certificat a l’atenció de:

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB
Secretaria Acadèmica
A la att. Sra. Lola Escalona
Avgda. Can Marcet, 36-38 (08035 Barcelona)

O presencialment en el Servei de Secretaria de 12.00h a 19.00h mitjançant:

 • targeta de crèdit
 • efectiu
 • taló conformat pel banc 

6. Documentació

Imprescindible presentar aquesta documentació en el moment de formalitzar la matrícula:

Alumnes que han estudiat en Universitats espanyoles:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia DNI o passaport
 • Dos fotografies format carné
 • Número de Seguretat Social
 • Fotocòpia de les dades bancàries

Alumnes que han estudiat en Universitats estrangeres:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari legalitzat (els documents expedits en idioma estranger han d’anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o català)
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic legalitzat (els documents expedits en idioma estranger han d’anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o català)
 • Fotocòpia DNI o NIE
 • Dos fotografies format carné
 • Fotocòpia de les dades bancàries

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ D’UNA UNIVERSITAT ESTRANGERA

Depenent del país on s’ha obtingut el títol universitari:

 • Universitats de països de la Unió Europea: Els documents expedits en els països sota les directives del Consell de la Unió Europea sobre el reconeixement de títols no necessitaran ser legalitzats i només precisen la traducció.
 • Universitats de països adscrits al Conveni de La Haya: Els documents han de ser els originals oficials. Per legalitzar-los es necessari que les Autoritats Competents del país donin l’oportuna Apostilla (legalització abreujada).
 • Universidats de la resta de països: Els documents han de ser originals oficials. La legalització es realitza per via diplomàtica en cadascun dels següents organismes i segons l’ordre en que s’enumeran:
 1. El Ministeri d’ Educació del país on s’han cursat els estudis.
 2. El Ministeri de Relacions Exteriors del país corresponent
 3. La representació Diplomàtica de Espanya en aquell país.

TRADUCCIÓ OFICIAL DE DOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PER UNA UNIVERSITAT ESTRANGERA

Ha de ser realitzada i expedida per: la representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger, la representació diplomàtica o consular del país d’on procedeixen els documents a Espanya o un traductor jurat degudament inscrit o autoritzat a Espanya.