OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

NORMATIVA TREBALL FINAL DE MÀSTER

 1. PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA 

Els alumnes/as dels programes formatius de màster de l'EUHT CETT-UB han de realitzar l'assignatura Treball Final de Màster. L'elaboració i presentació d'aquest Treball Final de Màster (a partir d'ara TFM) és indispensable per assolir la titulació. 

L'assignatura "Treball Final de Màster" posseeix un caràcter integrador que uneix el conjunt de competències que l'estudiant ha desenvolupat al llarg del seu procés formatiu durant tot el curs. 

En els diversos plans docents de cada Màster s'indica el pes en crèdits de l'assignatura del TFM, sent necessari superar-la per aconseguir la titulació de Màster. Aquest TFM culmina la formació de l'alumne/a, sent un treball d'aplicació pràctica en la vida professional: investigació, pla d'empresa, projecte en empresa, etc., i pretén ser un instrument per capacitar als nostres alumnes per analitzar problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes d'investigació a partir de la identificació i utilització de diferents variables, a més de ser l'instrument per a l'avaluació de les competències del màster amb una perspectiva globalitzadora. 

 

El TFM és una eina útil i real de formació en el qual l'alumne/a ha de reflectir, no tan sols l'assimilació de coneixements, sinó la creativitat i capacitat de prendre decisions (des de la selecció del tema fins al plantejament d'estratègies de futur), alhora que es converteix en un mitjà d'investigació i d'increment del coneixement de l'àmbit turístic. L'autor/a/s del TFM ha de mostrar la capacitat d'identificar situacions (oportunitats de negoci, problemes, etc.), buscar fonts de consulta, recopilar informació i documentació i finalment exposar vies per desenvolupar i/o millorar la situació plantejada , així com donar respostes als objectius i hipòtesis assenyalades.

 

   1.1 Competències del TFM

A continuació s'indiquen les competències que l'assignatura del TFM, de forma genèrica, preveu:

 • Orientar-se al negoci.
 • Emprendre projectes innovadors.
 • Aplicar les tècniques de comunicació necessàries per a la transmissió eficaç d'idees, opinions, coneixements, etc.
 • Desenvolupar les habilitats digitals necessàries per a la gestió de la informació en l'àmbit de la direcció d'empreses.
 • Treballar en equip.
 • Tenir compromís ètic.
 • Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • Transformar idees i coneixements en valor per al client generant resultats sostenibles per a les organitzacions turístiques i la societat.
 • Aplicar tècniques d'investigació per fonamentar científicament el projecte i les propostes que se'n derivin.
 • Generar coneixement científic en el sector turístic i facilitar la transferència als agents.

 

   1.2 Objectius del TFM

De forma general a tots els Màsters, entre els objectius d'aprenentatge que es volen aconseguir en aquesta assignatura, es troben els següents:

 • Aproximar-se als elements bàsics de la investigació.
 • Aprendre i exercitar-se en el treball de camp i en la investigació directa de les disciplines objecte de referència.
 • Aprendre a realitzar aplicacions concretes dels mètodes i tècniques usuals en la investigació turística, de mercats, destinacions, productes i conceptes.
 • Analitzar problemàtiques i fets turístics a través de mètodes d'investigació a partir de la identificació i maneig de diferents variables.
 • Analitzar, interpretar i inferir dades i resultats: elaboració d'un informe.
 • Extreure conclusions dels resultats obtinguts i obrir perspectives de futur.
 • Adaptar el discurs escrit a la situació acadèmica, tant pel que fa a l'estil i l'estructuració com a l'ús de tècniques adequades.
 • Afavorir la reflexió entre la teoria i la pràctica, i la transferència de coneixement.
 • Aplicar els coneixements adquirits a les aules a situacions reals.
 • Analitzar àrees funcionals i processos empresarials i proposar millores.
 • Adaptar el discurs escrit a la situació acadèmica, tant pel que fa a l'estil i l'estructuració com a l'ús de tècniques adequades.
 • Aprendre a elaborar articles científics.

Cal destacar que, en els màsters que tinguin orientació investigadora, els objectius enfocats a aquests àmbits de recerca es configuren com a principals, identificant-se en el seu propi pla docent.

 

   1.3 Tipologies de TFM:

Amb el propòsit d'atendre la diversitat dels estudiants i maximitzar així els seus diferents potencialitats s'han considerat diverses possibilitats de realització del TFM. A continuació s'indiquen les possibles tipologies i orientacions.

a. Vinculat a Grup de Recerca

L'estudiant desenvolupa el seu treball individual a partir de la seva participació en grups de recerca (GI), amb la tutorització directa d'un responsable de l'equip, i realitzant sessions presencials i treball autònom de l'estudiant. Es podrien donar circumstàncies específiques que permetin al director/a de màster planificar la realització d'aquest tipus de TFM de forma grupal, aspecte que es comunicaria als alumnes si fos així.

L'orientació d'aquesta tipologia de projectes és investigadora i, per tant, requereix d'una estructura específica (vegeu Pla docent de l'assignatura). Si l'estudi és molt aplicat pot utilitzar l'índex de l'orientació professional.

b. Vinculat a organització pública o privada mitjançant Conveni de Col·laboració

L'alumne/a realitza el seu projecte en col·laboració amb una organització turística que li proposa el tema del projecte a realitzar i li facilita l'accés a la informació i recursos necessaris per al desenvolupament del projecte. L'estudiant pot dur a terme el seu TFM a partir de la seva estada a Empreses, Institucions i ONG turístiques, amb la tutorització d'un professional d'aquestes i la co-tutorització d'un professor de l'EUHT CETT-UB. Els TFMs desenvolupats sota aquesta modalitat seran de caràcter individual i estaran coordinats pel departament del CETT E3 i el director/a del Màster corresponent.

L'orientació d'aquesta tipologia de projectes és professional i, per tant, requereix d'una estructura específica (vegeu Pla docent de l'assignatura). Encara que si l'empresa requereix estudis més teòrics o d'estat de la qüestió pot aplicar l'índex de l'orientació investigadora.

c. Iniciativa de l'estudiant

L'estudiant desenvolupa el seu treball a partir de les seves motivacions personals amb la supervisió directa d'un tutor/a. El primer pas que ha de realitzar l'alumne/a és elaborar una proposta de Treball Final de Màster, on s’ha de reflectir diversos aspectes que permetin dibuixar l'objectiu a estudiar, així com realitzar una temporalització que permeti valorar la seva viabilitat. Aquest s'ha de presentar al director/a del màster per tal que sigui acceptat i pugui iniciar-se el seu desenvolupament. Es podrien donar circumstàncies específiques que permetin al director/a de màster planificar la realització d'aquest tipus de TFM de forma grupal, aspecte que es comunicaria als alumnes si fos així.

 

L'orientació d'aquesta tipologia de projectes es decidirà en funció de la naturalesa del tema i entre el tutor i l'alumne. Podrà ser d'orientació investigadora o professional i depenent de l'orientació determinada es requerirà d'una estructura específica o una altra (vegeu Pla docent de l'assignatura). 


Per a més informació, pots consultar la Guia de l'Estudiant.