OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

CRITERIS DE SELECCIÓ

L'alumne que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el següent procediment:

Solicitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne solicitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: curriculum vitae i titulació, informació que serà validad en primera instància per la Comissió d'Admisió.

Prova diagnòstica: El proces d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants extrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes és imprenscindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admessos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat.

Aquesta prova té les següents parts:

· Expressió i comprensió oral (60%).

· Expressió i comprensió escrita (40%).

Acceptació de l'alumne solicitant: es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:

· Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible).

· Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%).

· Experiència professional demostrada pel candidat (20%)

· Entrevista personal amb el candidat (40%).

Comunicació de l'admissió acceptada: Una vegada Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l'admissió per part del coordinador de l'especialitat, es procedeix a l'enviament de la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic). 

Matriculació al curs: L'alumne, amb la informació anterior, procedeix a tramitar la matrícula corresponent amb l'assesorament directe de Secretaria de Màsters.