OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

TRASLLAT EXPEDIENT UNIVERSITATS ESPANYOLES: Procediment d'Admissió

Les persones que desitgin canviar d'universitat per cursar estudis de Grau en Turisme poden optar a diferents vies d'admissió:

 • Preinscripció universitària
 • Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats, en funció dels crèdits que es reconeguin, sol·licitud de plaça al centre i/o preinscripció universitària

 

Preinscripció Universitària

Les persones que hagin iniciat estudis universitaris oficials i vulguin canviar d'ensenyament o d'universitat poden formalitzar la preinscripció entre principis de juny i principis de juliol de cada any a l'adreça següent: https://accesnet.gencat.cat

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

Plaça del Bonsuccés, 5-6
08001 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas d'obtenir plaça en el nostre Centre cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a a l’EUHT CETT-UB, en els plaços establerts anualment.

En cas contrari l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.

L'alumnat que obtingui plaça pot sol·licitar a l’EUHT CETT-UB on s'imparteix l'enseyament el reconeixement dels crèdits superats per crèdits de l'ensenyament en què ha obtingut plaça. Per això cal adreçar-se a la Secretaria del Centre per a omplir la sol·licitud de reconeixement i aportar la documentació requerida.

Accés per sol·licitud de reconeixement de crèdits

Les persones que desitgin canviar d'ensenyament o d'universitat per cursar estudis de Grau en Turisme poden demanar el reconeixement de crèdits a l’EUHT CETT-UB i optar a diferents vies d'accés segons els crèdits que finalment els siguin reconeguts.

 1. Formalització de la sol•licitud de reconeixement de crèdits

  Cal sol.licitar una cita prèvia a secretaria.euht@cett.es  per al reconeixement de crèdits.
  En el moment de la visita cal adjuntar la documentació següent:

  En el cas d'estudis iniciats a la UB:

  • Expedient acadèmic

  En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

  • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.

  • Programes  de les assignatures que es volen reconèixer en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

  • Indicació de les assignatures que són de Formació Bàsica i la Branca de Coneixement a la que està associada (només per a titulacions de Grau)

  El model de sol•licitud es pot obtenir al mateix centre.

 2. Abonament de les taxes corresponents

  El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol•licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquesta taxa varia cada curs acadèmic.
  La taxa s'abona a la secretaria d'estudiants i docència del centre.

 3. Resolució

  L'òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de reconeixement, que s’ajustarà als criteris generals establerts per la normativa vigent.

  La resolució de reconeixement es comunica a la persona interessada

  Les assignatures reconegudes en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de reconeixement

Amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

L'alumnat al qual s'hagin reconegut 30 crèdits o més pot sol.licitar plaça directament al centre (Trasllat d’Expedient)

Les  sol•licituds de trasllat d'expedient s'han d'adreçar al director  de l’EUHT CETT-UB on s'imparteixen els estudis de Grau que es volen cursar, mitjançant una instància acompanyada de l'expedient acadèmic.

El centre resol les sol•licituds i notifica a l'alumne/a la resolució corresponent.

Amb menys de 30 crèdits reconeguts

L'alumnat al qual s'hagin reconegut menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l'ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. Habitualment aquestes dates són entre principis del mes de Juny i principis del mes de Juliol de cada any.

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
Plaça del Bonsuccés, 5-6
08001 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas d'obtenir plaça en aquesta Universitat, cal abonar els drets de trasllat al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el curs en què s'ha obtingut plaça. En cas contrari, l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.