OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

ESTUDIANTS "INCOMING": Programes de Mobilitat

El CETT i la Universitat de Barcelona

Procés per sol·licitar ser un estudiant d'estada temporal

Calendari acadèmic

Pla d'Estudis (assignatures)

Metodologia

Idiomes

Avaluació

Serveis pels estudiants d'estada temporal

Procediment i documentació necessària pel Programa Sèneca

 

El CETT i la Universitat de Barcelona

El CETT és un centre internacional de formació i transferència de coneixement en l'hoteleria i turisme únic. Adscrit a la Universitat de Barcelona, ofereix tots els diferents nivells de formació, formació professional, universitària de grau i postgrau, continua per a professionals en actiu i a mida de les empreses, mitjançant un model formatiu propi basat en:

 • Un equip de docents i professionals amb rigor acadèmic i experiència

 

 • El desenvolupament del coneixement especialitzat en l'hoteleria i turisme, mitjançant els Àmbits de Coneixement Expert (Turisme, Cultura i Territori, Hoteleria i Gastronomia) i la investigació.

 

 • L'aprenentatge i l'experiència que proporcionen les Empreses d'Aplicació del Grup CETT (Campus CETT):
  • Hotel Alimara (4 ****)
  • Àgora BCN, Residència Universitària Internacional
  • CETT Consultors
  • Viatges Century
  • BAS (Barcelona Academic Services)

 

 • L'estreta vinculació amb persones i les empreses del sector turístic. El Consell d'Empreses CETT-UB és el primer foro Universitat-Empresa turística, presidit pel rector de la Universitat de Barcelona.

 

 • Una clara vocació internacional que afavoreix la mobilitat de l'alumnat (intercanvis acadèmics i professionals). Les aules són un punt de trobada per estudiants arreu del món.

 

 • L'Alumnat, caracteritzat per un segell distintiu: una formació sòlida i el desenvolupament de competències actitudinals. Avui dia està present en empreses i institucions de tot el món i participa activament en diferents iniciatives del CETT.

Després de 40 anys, el CETT és un referent internacional d'excel·lència acadèmica i de serveis en hoteleria i turisme, compromès amb el desenvolupament responsable del sector i la societat, aportant formació, investigació, innovació i coneixement expert, i apostant decididament pel creixement personal i professional dels que formen part del mateix.

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, constituïda l'any 2000 amb l'objectiu de ser un impuls per a la formació, la recerca i el coneixement del turisme i l'hoteleria, reforça la vinculació amb el sector professional i institucional, i potencia la internacionalització del CETT , ajudant l'alumnat a ampliar els seus coneixements, al país i a l'estranger, mitjançant premis a l'excel·lència acadèmica.

 

Còm arribar al CETT?

El CETT està molt ben comunicat.

Amb metro has d'agafar la línia 3, i baixar a la parada de Mundet. En sortir del metro, a 50 metres trobaràs el nostre centre de formació. Des de Pl. Catalunya trigaràs uns 7 minuts.

Amb autobús: tens diverses línies depenent d'on vinguis, 27-60-73-76-85-173-A7-N4

Per a més informació sobre el transport públic a Barcelona, clicka aqui 

 

Procès per sol·licitar ser estudiant en estada temporal?

Procediment i Documentació necessària per al programa ERASMUS i CONVENIS BILATERALS:

Primers Tràmits

1.-  És imprescindible que hagis estat acceptat per la teva universitat d'origen i que el CETT hagi rebut la llista d'estudiants seleccionats.

2.- Un cop hagis estat seleccionat, la teva universitat ha de notificar al CETT, via e-mail, els noms dels estudiants i el correu electrònic de cada un d'ells.

El CETT t'enviarà l'adreça web per accedir a la informació necessària i els passos a seguir per fer la inscripció.

3.- Omplir “on line” la  Sol·licitut d'Aceptació d'estància temporal.

4.- Tramitar la Targeta d'Estada per Estudis (NIE) 

5.- Envia per correu ordinari a l'atenció de Lola Salcedo (Av. Can Marcet, 36-38, 08035 Barcelona), la següent documentació:


Còpia de la Sol·licitud d'Acceptació signada per l'interessat i la Universitat d'Origen

Curriculum Vitae

Fotocòpia del passaport o document d'identitat

3 fotografies mida carnet d'identitat o mida passaport

Assegurança mèdica internacional que cobreixi qualsevol situació de malaltia o accident durant l'estada a Barcelona (imprescindible enviar-lo juntament amb els documents anteriors)

6.- Un cop tramitada la documentació l'estudiant ha de rebre un Certificat d'Acceptació.

Abans d'arribar al CETT: Serà necessari concertar cita prèvia amb Lola Salcedo per poder elaborar l'horari de classes de manera personalitzada (lola.salcedo@cett.es)

El dia abans d'iniciar les classes tindrà lloc al CETT l'Acte de Benvinguda dels estudiants internacionals d'estada temporal

Terminis per fer la inscripció

Cal enviar aquesta documentació en les dates següents:

 • Abans del 15 de juny (sol·licituds per al primer semestre -Tardor / hivern-)
 • Abans del 15 de novembre (sol·licituds per al 2n semestre -primavera-)

 

Durant l'estada

 • Elecció dels cursos.
 • Les assignatures a escollir dependran de les places disponibles.
 • Data límit per fer canvis d'assignatures: Final 1ª setmana d'inici del semestre.
 • Matriculació i signatura del document
 • Accés al Campus Virtual

Carnets

A l'inici del semestre l'estudiant disposarà de dos carnets:

Carnet UB: Per tenir-ho serà imprescindible presentar l'Assegurança mèdica. Serà útil per visitar qualsevol biblioteca de les facultats de la Universitat de Barcelona, així com per inscriure al Servei d'Esports de la mateixa.

Carnet CETT: Necessari per agafar llibres en préstec de la biblioteca del CETT. S'obtindrà directament al Centre de Recursos (2a planta), després de ser matriculat.

 

AL FINALITZAR L'ESTADA


Certificat de Qualificacions

S'enviaran per correu 2 còpies del certificat a la universitat estrangera (una per a l'estudiant i una altra per a la universitat).

TERMINIS PER FER LA INSCRIPCIÓ

Cal enviar aquesta documentació en les dates següents:

 • Abans del 15 de juny (sol·licituds per al primer semestre -Tardor / hivern-)
 • Abans del 15 de novembre (sol·licituds per al 2n semestre -primavera-)

Pla d'estudis (Assignatures)

Les assignatures són semestrals, a excepció dels idiomes que tenen caràcter anual i podran escollir-se en funció de les places disponibles.

La distribució horària de les assignatures està habitualment disponible a principis de juliol.

Tipus d'assignatures:

 • Obligatòries
 • Optatives de Bloc Configurador (especialitat)
 • Altres Optatives

 

Metodologia

La metodologia està adaptada en la seva totalitat als requeriments del nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

L'alumnat és avaluat mitjançant l'avaluació contínua. No obstant això, també s'ofereix a l'alumnat amb dificultats per assistir regularment a totes les classes l'elecció de l'avaluació única.

El model de formació del CETT combina diferents metodologies formatives, com ara:

 • Exposicions conceptuals per part del professorat i professionals del sector, i posterior reflexió en grup.
 • Debats amb càrrecs directius de referència.
 • Simulacions i realització de casos pràctics.
 • Realització de treballs en equip.
 • Desenvolupament del paper-play.
 • Elaboració d'informes i treballs escrits.
 • Realització de tutories de reforç, en grup o individuals.
 • Participació en grups d'estudi, de recerca i desenvolupament del coneixement expert en turisme, on l'alumnat desenvolupa el seu nivell de perícia i, alhora, treballa les habilitats interpersonals.
 • Sortides vinculades al coneixement del sector: visites a empreses, destinacions i sortides de caràcter cultural.
 • Assistència a taules rodones, conferències, presentacions...


Els estudiants d'estades temporals s'incorporaran a les classes amb els estudiants del CETT que cursen el Grau, és a dir, que no s'imparteixen classes especials per als estudiants internacionals.

Idiomes

El CETT té la llengua catalana com a expressió oficial i comú a nivell institucional, apostant pel bilingüisme com a element per facilitar la integració dels estudiants estrangers.

No obstant els estudiants en estades temporals poden seguir les classes impartides en llengua castellana.

Els idiomes estrangers que s'imparteixen al centre són l'anglès i com a segona llengua el Francès. Els estudiants d'estades temporals només podran cursar aquests idiomes en el cas que romanguin tot l'any, atès que les assignatures d'idiomes són anuals.

Existeix la possibilitat de realitzar Cursos d'espanyol per a estudiants estrangers organitzats en altres instal·lacions de la Universitat de Barcelona.

També es poden fer cursos de Català per a aquells estudiants que estiguin interessats en conèixer aquesta llengua.


Avaluació

El sistema a seguir per a cadascuna de les assignatures està especificat en el programa corresponent i es basa en un sistema d'avaluació contínua al llarg del semestre que pot estar composta d'exercicis, treballs individuals o en grup, lectures, exàmens... L'estudiant ha de realitzar un examen al final del semestre que serveix com a element de recuperació si l'aprenentatge no ha estat correcte durant el període lectiu.

Els períodes per a la realització d'aquests exàmens finals estan establerts pel Centre a l'inici del curs i no poden ser modificats de cap manera, llevat de problema mèdic justificat.

El valor numèric va de 0 a 10, sent 10 la màxima puntuació.

 

Serveis pels estudiants d'estada temporal

 

Consultar la següent direcció web  de la Universitat de Barcelona:
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/estudiar_UB/estades_temporals/arribada/arribada.html


ALLOTJAMENT

Àgora, residència universitària

BCU, Barcelona Centre Universitari


CAMPUS VIRTUAL

És una eina de suport a la formació que facilita la comunicació entre l'alumnat i el CETT, contribueix a la formació, informa sobre esdeveniments que tenen lloc a l'Escola, i possibilita l'accés al fons documental de la biblioteca.

És imprescindible estar matriculat de les assignatures escollides.

Codi i clau d'accés; és el nombre de passaport de l'estudiant.

Podràs consultar tota la informació del centre, com per exemple: horaris, dates d'exàmens, dies de tutories del professor, contacte amb el professor, etc.

SERVEI WIFI

Els estudiants tenen la possibilitat de connectar-se a internet amb el seu propi ordinador portàtil des de diferents zones de l'edifici de l'Escola.

També poden utilitzar les aules d'informàtica per realitzar treballs i consultes.


CENTRE DE RECURSOS (BIBLIOTECA)

És un centre multidisciplinar que ofereix una gran quantitat de recursos perquè l'alumnat pugui consolidar, completar o ampliar la seva formació, d'acord amb les seves preferències, necessitats i disponibilitat fora de l'aula. El centre disposa de diferents mitjans de suport: multimèdia, connexions telemàtiques, audiovisuale, etc., i materials adquirits o elaborats per l'equip docent del CETT i dissenyats per a l'aprenentatge personalitzat, especialment d'idiomes i d'especialitats turístiques i hoteleres.

 • Àrea de noves tecnologies
 • Secció d'autoaprenentatge de llengües
 • Centre de documentació turística
 • Biblioteca
 • Sala d'ofimàtica i turismàtica

Procediment i documentació necessària pel  PROGRAMA SENECA

Cal haver estat acceptat per la teva universitat d'origen i que el CETT hagi rebut la llista d'estudiants seleccionats.

L'estudiant haurà d'enviar per correu ordinari a l'atenció de Lola Salcedo (Av. Can Marcet, 36-38, 08035 Barcelona), la següent documentació:

 • Acord Acadèmic (Imprès C), signat i segellat per la universitat d'origen
 • Curriculum Vitae
 • 2 fotografies mida carnet
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat conforme l'estudiant està assegurat per la universitat d'origen abans d'arribar al CETT: Serà necessari concertar cita prèvia amb Lola Salcedo per a poder elaborar l'horari de classes de manera personalitzada (lola.salcedo@cett.es )

Altres serveis