OFERTA ACADÈMICA

Objectius:

Els objectius del programa es concreten des d’una visió conceptual i una visió aplicada:

Des de la visió conceptual, els objectius del programa són:

§  Aprofundir en els fonaments de la industria hotelera des d’una visió global del turisme, analitzant i identificant àrees potencials de desenvolupament i innovació.

§  Explorar i discutir els reptes dels sector hotelers, i les diferents tàctiques i estratègies implantades per al seu desenvolupament sostenible.

§  Analitzar les dimensions i factors claus de competitivitat de les diferents àrees de la direcció i administració d’empreses hoteleres per a exercir una direcció eficaç i transformadora.

Des de la visió aplicada, els objectius del programa són:

§  Adquirir i desenvolupar les competències clau per a la presa de decisions i liderar els canvis i les transformacions que l’entorn exigeix, liderant els seu propi desenvolupament personal i Professional.

§  Disposar dels instrument necessaris per afrontar els reptes del sector, tal com la sostenibilitat, l’ús òptim de la tecnologia aplicada al màrqueting i la comunicació, l’anàlisi i explotació intel·ligent de informació, la internacionalització o l’econòmica col·laborativa.

§  Dissenyar i implantar models de negocis que generin avantatges competitives sostenibles en la industria hotelera, facilitant la promoció i èxit professional del participant com a visionari i emprenedor hoteler.