OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

El Pràcticum és una assignatura troncal de caràcter anual. Els principals objectius de la formació pràctica són:

 • Completar la formació teòrica amb l'experiència pràctica.
 • Conèixer la realitat del sector turístic.
 • Aprofundir en els coneixements, habilitats, actituds i competències professionals.
 • Adquirir estratègies necessàries per la futura professionalització.
 • Desenvolupar la capacitat de reflexió i observació. 

- PRACTICUM D'INICIACIÓ (PRÀCTICUM I).

Aquest primer pràcticum serà el primer contacte que l'alumne tindrà amb entorn productiu real. Han de ser l'inici de la socialització professional (procés d’interacció continuada amb el medi professional). Es recomana realitzar-lo al llarg del segon curs del Grau i té una càrrega de 9 crèdits.

- PRACTICUM DE CONSOLIDACIÓ (PRÀCTICUM II).

Aquest segon pràcticum ha de servir per interrelacionar els coneixements apresos a les aules amb la realitat laboral, així com reflexionar sobre l’acció del professional i adquirir i desenvolupar habilitats, actituds i competències que millorin la seva ocupabilitat. Es recomana realitzar-lo al llarg del tercer curs del Grau i té una càrrega de 9 crèdits.

Els alumnes hauran de realitzar, necessàriament, els dos pràcticums dins la menció escollida:

- Alumnes de Direcció Hotelera i Restauració: realitzaran el seu primer pràcticum de forma preferent als Centres d'Aplicació (CA a partir d'ara) del Grup CETT, es a dir l'Hotel Alimara i la Residència Àgora. Amb tot, s'admetran, de forma excepcional i ben justificada, altres alternatives de pràctiques a proposta del propi alumne, sempre i quan l'esmentada proposta incorpori un component formatiu substancial i diferencial (en referència als Centres d'Aplicació) i sigui coherent amb els interessos professionals i nivell competencial de l'alumne. A aquests efectes, l'alumne presentarà la seva proposta que haurà de ser validad pel Career Services i aprovada per coordinació d'estudis. 

El segón pràcticum s'haurà de realitzar, de forma preferent, en una empresa o instituació relacionada amb la menció que es cursa. Només en casos excepcionals el segon pràcticum es podrà realitzar als CA del Grup CETT (Hotel Alimara i Residència Àgora) a petició de l'alumne o de coordinació d'estudis que serà qui presentarà alternativament la proposta.

La proposta haurà de ser coherent amb els interessos i nivell competencial de l'alumne i garantir el component formatiu de les pràctiques. Haurà de comptar, necessàriament, amb el vist i plau de l'alumne i del de coordinació d'estudis (prèvia validació per part del Career Services).

- Alumnes de Direcció Turística: realitzaran els dos pràcticums preferentment en empreses o institucions relacionades amb la menció que cursen llevat de casos excepcionals, en el què a proposta de l'alumne o del propi CETT, es realitzin directament al CETT o en algun dels seus CA. La proposta haurà de ser coherent amb els interessos i nivell competencial de l'alumne i garantir el component formatiu de les mateixes. Haurà de comptar, necessàriament, amb el vist i plau de l'alumne i de coordinació d'estudis (prèvia validació per part del Career Services).

Els dos pràcticums han d'estar lligats a la menció. Si, per circumstància excepcionals, l'alumne no ha pogut realitzar-ho, haurà de realitzar el seu Projecte de Fi de Grau (PFG a partir d'ara) en una empresa o institució, lligat a la seva menció. Els alumnes de cicles formatius que tinguin adaptat el Pràcticum I hauran de fer obligatòriament el Pràcticum II dins de la menció, que en el cas de Direcció Hotelera serà preferentment als CA.

Qüestions a tenir en compte

 • El règim de les pràctiques estarà regulat per un Conveni. Aquest Conveni en cap cas significarà l’establiment d’una relació laboral. L’alumne estarà cobert per l’assegurança escolar.
 • Tramitat el Conveni, s'entregaran tres còpies que hauran de ser signades per les tres parts implicades (CETT-UB, Empresa on es realitzaran les pràctiques i alumne).
 • El conveni haurà d'estar signat per les tres parts i retornat al Career Services abans de l'inici de les pràctiques, en cas contrari el conveni es donarà de baixa. És responsabilitat de l'alumne retornar al Career Service el programa i el conveni de pràctiques signat. (1)
 • Per poder realitzar el Pràcticum I i el Pràcticum II és imprescindible estar matriculat de l’assignatura corresponent.
 • El Career Services és el responsable del seguiment de les pràctiques. L’alumne davant qualsevol dubte o problema cal que es dirigeixi al departament de Career Services on l’orientaran al respecte.
 • La nota final de l’assignatura correspon: el 60% a la valoració de l’empresa i el 40% a la memòria feta per l’alumne. En el cas de no aprovar s’haurà de repetir el Pràcticum.
 • Les hores que sobrepassin el mínim exigit (225 h), no són acumulables pel següent Pràcticum.
 • L’alumne que ho desitgi, podrà realitzar pràctiques extracurriculars (sense reconeixement de crèdits). El desenvolupament d’aquestes pràctiques també estarà regulat per conveni i seguirà el mateix procediment que en les pràctiques curriculars. L’alumne disposarà d’un màxim de 900 hores per curs acadèmic.
 • L’alumne que acabi les pràctiques més tard de la convocatòria de juny li constarà un no presentat a l’expedient i l’haurà de tornar a matricular.
 • L’alumne que pugui demostrar un mínim de 750 hores d’experiència laboral en una empresa del sector vinculada a la menció, podrà sol·licitar el reconeixement d’experiència laboral per al Pràcticum II, sempre que no tingui reconeguts els crèdits del Pràcticum I.

Els centres d’aplicació i CETT-UB

L’EUHT CETT-UB posa al servei de l’alumne els Centres d’Aplicació i els professionals per garantir un alt nivell de formació pràctica:

 • Hotel Alimara i Residència Àgora
 • CETT Consultors
 • Àgora BCN Residència Universitària Internacional

Programació aprenentatge pràctic

La programació de l'aprenentatge pràctic es divideix en dos blocs, corresponents als dos itineraris del GRAU DE TURISME:

 • DIRECCIÓ TURÍSTICA
 • DIRECCIÓ HOTELERA I DE RESTAURACIÓ (Properament podreu consultar horaris pràctiques centres d'aplicació)

Matrícula

Una vegada formalitzada la matrícula s'aconsella que aproximadament un mes abans de la data desitjada per iniciar les pràctiques es comencin a cercar aquestes segons els seus interessos professionals.

L'alumne podrà contactar amb una empresa pel seu compte. Si és així, el departament Career Services haurà de validar el programa de pràctiques proposat per l'empresa.

Alumnes de Direcció Hotelera i de Restauració: pràctiques en centres d'aplicació

En el cas del Pràcticum desenvolupat en els centres d'aplicació, és obligatori triar el grup de pràctiques en el moment de realitzar l'automatrícula. Us aconsellem que penseu més d'una opció abans de matricular-vos, per si el departament triat com a preferència estigués cobert en el moment de la vostra matriculació.

Per a més informació podeu consultar directament fent click aquí

________________________________________________________________________

1. En cas d'alumnes que realitzin les pràctiques amb mobilitat nacional o internacional, es coordinarà la tramitació de conveni amb l'empresa per tal de disposar per avançat d'una còpia escanejada i sempre garantint que s'enviaran per correu postal certificat els originals.