OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Qualitat i Medi Ambient

Al finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació:

Màster Oficial en Direcció d'Empreses Turístiques, especialitat en "Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat"


B.OE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, pe la que es publica el pla d'estudis de Màster en Direcció d'Empreses Turístiques.

 

Obtinguda la verificació del pla d'estudis del Consell d'Universitats, previ informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l'autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del Títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat en BOE de 18 d'octubre de 2014).