anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Atorgament Premis Extraordinaris

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficial de grau que imparteixi la Universitat de Barcelona. Pot concórrer als premis extraordinaris l’alumnat de la Universitat de que hagi finalitzat els estudis en qualsevol de les convocatòries establertes per al curs acadèmic corresponent, amb independència de l’any en què els hagi iniciat,  i que hagi abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne. A aquest efecte, no es tenen en compte els treballs o estudis addicionals que hagi dut a terme l’alumne ni els crèdits transferits.

Els premis extraordinaris s’atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.

En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, calculada segons la normativa vigent a cada moment, el centre ha de proposar  la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior, segons els criteris establerts anteriorment.

El Centre ha de nomenar una comissió per valorar els expedients d’aquests estudiants composta per tres membres, els quals han de ser professors de la Universitat de Barcelona que pertanyin als departaments vinculats a l’ensenyament i amb el grau de doctor, llevat dels ensenyaments impartits exclusivament per titulars d’escoles universitàries.


Procediment


En el cas d’expedients amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, la Direcció del Centre ha de lliurar la proposta de concessió dels premis a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

En el cas d’expedients amb una nota mitjana de 8,5 o superior, els centres han d’obrir una convocatòria per sol∙licitar el premi extraordinari abans del dia 30 de novembre de cada any.

Un cop la comissió hagi fet les valoracions corresponents, la Direcció del Centre ha de lliurar la proposta de concessió a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

L’obtenció del premi extraordinari s’ha de reflectir en el títol, de conformitat amb allò que estigui establert legalment a cada moment, en aquest sentit la legislació vigent sobre expedició de títols oficials (Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, BOE 06/08/2010, no contempla la inclusió dels premis extraordinaris en els títols de grau, per tant l’obtenció del premi extraordinari no es reflectirà en el títol.