anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Alumnes finalitzadors

Es considera un estudiant “finalitzador” aquell alumne que realitzi la matrícula dels darrers 75 crèdits que tingui pendents per a finalitzar els seus estudis.

Un estudiant amb, com a mínim,  165 crèdits aprovats i que matriculi la totalitat dels crèdits té els següents drets a fi d’afavorir la finalització dels seus estudis:
  • Pot tornar a matricular durant el segon semestre alguna assignatura que li hagi quedat pendent durant el primer semestre, sempre i quan, la impartició d’aquestes assignatures estigui programada des de l’inici de curs. 
  • En el cas anterior, vindrà obligat a matricular durant el segon semestre la totalitat dels crèdits que tingui pendents per a finalitzar els estudis.
Dins d’aquest col•lectiu, si l’estudiant té pendent tan sols 24 crèdits per acabar els estudis té aquestes circumstàncies:
  • Ha de matricular obligatòriament tots els crèdits pendents per acabar
  • Té dret a una convocatòria d’avaluació extraordinària, independentment del semestre d’ impartició de l’assignatura i ho ha de sol•licitar en la matrícula d’inici de curs.