anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Normativa Avaluació i Qualificació


Atenent a la disposició addicional primera de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les Assignatures i de l’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges, aprovada per Consell de Govern de la Universitat de Barcelona en data 8 de maig de 2012; l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB elabora aquesta norma per a la regulació de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges de les titulacions impartides en l’EUHT CETT-UB.

 
CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquesta normativa té per objecte regular el sistema i el procediment d'avaluació i qualificació dels aprenentatges de l'alumnat que cursi les assignatures dels ensenyaments de grau i màster universitari de l’EUHT CETT-UB.

1.2. La normativa s'aplica a tot l'alumnat de grau,  i màster universitari, i a tot el personal acadèmic i d'administració i serveis del Centre.

 

CAPÍTOL II: AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS APRENENTATGES

Article 2. Concepte d'avaluació

2.1. S'entén per avaluació el procés de valoració del grau d'assoliment dels aprenentatges per part de l'estudiant amb relació a les competències pròpies d'una assignatura. L'avaluació es duu a terme a partir d'evidències objectives i quantificables, amb criteris transparents comunicats degudament.

 2.2. Com a norma general, l'avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l'assignatura, d'acord amb la seqüència del pla d'estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat i l’EUHT CETT-UB

10.3. Si el pla d'estudis ho preveu, i si així consta en el pla docent, l'avaluació pot ser conjunta de dues o més assignatures, blocs temàtics, mòduls o matèries.

Article 3. Avaluació continuada

3.1. L’avaluació continuada consisteix en la valoració del procés d’aprenentatge de l’estudiant a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels aprenentatges que incorpora, de manera que es pugui reaccionar immediatament si és necessari en cas d’alguna desviació.

L’avaluació continuada finalitzarà amb una prova o treball on es mesuri de manera individual el nivell d’assoliment per part de l’alumne dels objectius d’aprenentatge. Aquesta prova final o treball s’ha d’aprovar per a superar l’assignatura.

3.2. L'avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el programa de l’assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge i que constitueixen indicadors significatius i periòdics per a l'alumnat i el professorat sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors que són objecte d'aprenentatge en l'assignatura.

3.3. Els criteris d'avaluació i el mètode de qualificació explicitat en el programa de l’assignatura no es poden modificar unilateralment durant el curs. En el cas que, per raons excepcionals i degudament justificades, no es pugui efectuar un acte d'avaluació, Coordinació d’Estudis  ha d'arbitrar les mesures necessàries perquè pugui tenir lloc dins del mateix període lectiu.

3.4. Els sistemes i instruments d'avaluació i les evidències poden ser diversos, però, en cap cas, el valor d'una prova o evidència pot donar lloc a més del 60 % de la qualificació final de l'assignatura, sense perjudici del que s'estableix als articles 5 i 6, d’aquesta norma.

3.5. En el supòsit que el programa de l’assignatura incorpori proves orals, estan condicionades a la programació establerta per Coordinació d’Estudis, segons l'ensenyament. Les proves orals han de quedar enregistrades o bé s'han de dur a terme en presència d'un segon professor com a mínim, que doni fe del seu desenvolupament. A efectes d'aquesta normativa, s'entén per prova oral la prova que té alguna de les característiques següents:

a) implica una avaluació final de l'assignatura i està prevista en el calendari oficial de convocatòries d'avaluació única i de tancament d'avaluacions continuades;

b) representa més d'un 50 % de la nota final, i

c) es fa a una persona amb discapacitat.

3.6. Coordinació d’Estudis , segons l'ensenyament, garanteix l'adaptació dels sistemes d'avaluació a l'alumnat amb necessitats especials, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats.

Article 4. L'avaluació única

4.1. L'avaluació única es reconeix com un dret de l'estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l'avaluació continuada. L'exercici d'aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l'avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.

 4.2. Perquè un estudiant es pugui acollir a l'avaluació única, cal que ho sol·liciti al professor/a corresponent dins dels primers quinze dies lectius des de l'inici de l'assignatura[1], segons indiqui el seu pla docent

4.3. L'avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l'assignatura. El programa de l’assignatura ha d'incloure, doncs, el sistema i els criteris d'avaluació única. En el cas que el programa ho prevegi i expliciti, es pot exigir com a requisit l'assistència a determinades activitats presencials.

4.4. L’Avaluació Única incorpora les diverses evidències indicades en el programa, que es recullen al final del procés d’ensenyament-aprenentatge, o en moments prèviament pactats amb el professor, i que constitueixen l’acreditació en l’assoliment dels coneixement, les habilitats i els valors que són objecte d’aprenentatge en l’assignatura.

Article 5. Avaluació del treball de final de grau i màster

5.1. Els ensenyaments de grau i màster universitari han de concloure amb l'elaboració i la defensa d'un treball de final d'estudis. La informació sobre el treball s'ha de fer pública mitjançant el pla docent corresponent, tenint en compte que en el cas del màster universitari la defensa del treball té lloc en una sessió pública.

5.2. L'avaluació del treball ha d'estar orientada a l'avaluació de les competències associades a l'ensenyament i sempre és individual, encara que l'activitat s'hagi dut a terme col·lectivament.

5.3. D'acord amb la normativa general aprovada per la Universitat, els centres han d'elaborar una normativa específica sobre els treballs finals.

Article 6. Avaluació de les pràctiques externes i del pràcticum

6.1. En el pla docent de les pràctiques externes i del pràcticum, s'han de fer constar els criteris i el procediment d'avaluació.

6.2. Sense perjudici d'altres criteris complementaris establerts per la normativa de la Universitat, l'avaluació s'ha de basar, com a mínim, en el grau d'acompliment del projecte formatiu a partir de l'informe emès pel tutor de l'empresa o institució on es fan les pràctiques i de la memòria elaborada per l'estudiant.

Article 7. Convocatòries d'avaluació

7.1. L'alumnat té dret a ser avaluat de totes les assignatures de què s'ha matriculat en el curs acadèmic, sempre que es compleixin la resta de normes associades establertes per la Universitat. Quan l'estudiant vulgui sol·licitar l'avaluació davant d'un tribunal, ha de presentar una petició per escrit raonada i justificada a Coordinació d’Estudis de l’ensenyament corresponent, com a molt tard 30 dies abans de la data de tancament del procés d'avaluació continuada o única.

7.2. La matrícula d'una assignatura dóna dret a una sola convocatòria d'avaluació, ja sigui com a finalització de l'avaluació continuada, ja sigui avaluació única.

 7.3. Malgrat el que s'estableix en l'apartat anterior, l'alumnat al qual, a l'inici del curs acadèmic, li resti un màxim d'un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l'ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d'estudis, amb el ben entès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s'imparteix l'assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l'ensenyament.

7.4. No es contempla la possibilitat de canviar la prova final d’avaluació individual per raons laborals o per participar en un programa de mobilitat acadèmica. Únicament es pot sol·licitar un canvi per causes majors justificades (hospitalització, malaltia sobtada...) en aquest cas l’alumne ha de presentar la justificació escrita de la impossibilitat d’assistir en el dia establert.

L’estudiant en alguna d’aquestes circumstàncies presentarà davant de la Coordinació d’Estudis  corresponent la petició de canvi de data.

7.5, Si un estudiant desitja examinar-se en un torn diferent al que li correspondria, haurà de sol·licitar-ho directament al seu professor/a, qui determinarà si es pot dur a terme aquest canvi o no.

7.6 El professor ha de sol·licitar la identificació dels estudiants, que hauran de presentar el seu DNI, passaport o carnet d’estudiant.

7.7. No es permetrà l’accés a la prova d’avaluació final 20 minuts després de l’hora prevista pel seu inici. Tanmateix un estudiant no podrà abandonar la prova abans de la primera mitja hora des del seu inici.

Article 8. Resultats de l'avaluació de l'aprenentatge

8.1. El professorat lliura en temps i forma determinats per la Secretaria del Centre, els resultats finals de l’avaluació, que són publicats dins dels terminis establerts.

8.2. El professorat de cadascun dels grups de les assignatures consigna en una única acta d'avaluació les qualificacions qualitatives i numèriques finals resultants del procés d'avaluació.

8.3. Les qualificacions numèriques emprades són les de l'escala 0-10, amb un únic decimal, i les qualitatives s'assignen segons la correspondència que fixi la legislació vigent. Per considerar superada una assignatura o un mòdul, cal que hagi obtingut una qualificació mínima de 5,0, i en el cas de les Titulacions de Màster Universitari serà imprescindible acreditar, a més, haver assistit a un mínim del 80% de les sessions si se segueix l'avaluació continuada.

8.4. Es pot atorgar la menció de matrícula d'honor a l'alumnat que tingui una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d'honor no pot ser superior al 5 % de l'alumnat matriculat en una assignatura en el període lectiu corresponent, llevat que el nombre d'estudiants matriculats sigui inferior a 20: en aquest cas, es pot atorgar una sola matrícula d'honor. Es pot concedir una matrícula d'honor addicional per la fracció resultant d'aplicar el 5 % d'alumnat matriculat.

En el cas d'estudiants participants en un programa d'intercanvi, s'incorporen al seu expedient les matrícules d'honor obtingudes a la universitat de destinació encara que això suposi superar el límit establert al paràgraf anterior.

8.5. Una vegada s'ha qualificat una assignatura, no pot ser objecte d'una nova avaluació llevat que l'estudiant renunciï a la qualificació obtinguda, sempre que sigui un "aprovat" o una nota equivalent. Aquesta renúncia es fa per escrit i s'adreça al professor corresponent en el període de revisió de qualificacions, i dóna lloc a la qualificació de "No presentat".

8.6. El nombre mínim de proves d'avaluació necessàries per qualificar una assignatura s'ha d'indicar en el programa de l’assignatura. Únicament quan l'estudiant no hagi presentat un mínim del 25% de les activitats establertes, la qualificació final serà  "No presentat".

 8.7. En el cas que un estudiant dugui a terme qualsevol irregularitat que doni lloc a una variació significativa de la qualificació d'una acta d'avaluació, aquesta acta es qualifica amb un 0. En el cas que es produeixi més d'una irregularitat en les actes d'una mateixa assignatura, la qualificació final és un 0. El que estableix aquest apartat es fa sense perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. En el cas que l'estudiant consideri que la decisió és incorrecta, pot formular una reclamació davant Coordinació d’Estudis  corresponent.

8.8. L'alumnat té dret a rebre una justificació documental d'haver participat en les diverses activitats d'avaluació dutes a terme. De la mateixa manera, el professorat pot sol·licitar la identificació de l'estudiant en qualsevol moment del desenvolupament d'una prova d'avaluació. Aquesta identificació es fa mitjançant el carnet de la Universitat de Barcelona, el DNI, el passaport o qualsevol altre document oficial equivalent.

Article 9. Procés de reavaluació

9.1. Després de la publicació de les qualificacions finals establerta a l'article 8.1, els centres obren un període de revisió i reavaluació.

9.2. El procés de revisió i reavaluació consisteix a valorar el grau d'assoliment dels resultats de l'aprenentatge de l'assignatura -competències i objectius formatius- i s'adapta a les característiques de les competències i activitats formatives programades.

9.3. Per a optar a una reavaluació d’assignatura i poder presentar o realitzar una nova evidència d’avaluació,  serà imprescindible haver assolit una qualificació mínima de “4” en la prova individual escrita final, sempre i quan tingui una valoració positiva per part del professor del treball i rendiment de l’alumne durant el procés d’avaluació.  Qualsevol altre requisit addicional que el professorat responsable de l’assignatura consideri important incorporar, cal que estigui recollit en el programa de l’assignatura.

9.4. El procés de reavaluació només implicarà modificació de l’acta de qualificació final en el cas de que aquesta sigui aprovada, i en qualsevol cas la qualificació màxima a la que es podrà optar serà de “5”.

9.5. Finalitzat el període de reavaluació i de revisió, el professorat enregistra les qualificacions definitives i procedeix al tancament i a la signatura de les actes d'avaluació.

Article 10. Informació sobre el procés d'avaluació i qualificació

10.1. Tota la informació relacionada amb el procés d'avaluació es fa pública abans del període de matrícula a través dels Plans Docents de les assignatures.

10.2. Coordinació Docent i Logística, amb el vist-i-plau de Coordinació d’Estudis  corresponent, fa públics el calendari i els horaris de les proves d'avaluació única i tancament del procés d'avaluació continuada dins del període establert pel calendari marc aprovat per la Universitat i, en tot cas, abans que s'iniciï el període de matrícula següent, i garanteix la màxima difusió d'aquesta informació. Per motius extraordinaris, el mateix òrgan pot modificar el calendari, que en qualsevol cas s'ha de fer públic amb una antelació mínima de 20 dies abans de la seva aplicació; en cap cas es poden fer modificacions dins del període d'avaluació única i tancament del procés d'avaluació continuada.

 10.3. L’alumnat ha de conèixer la data de publicació de les qualificacions de les activitats d'avaluació el mateix dia que es duen a terme. En el cas de les proves i els treballs d'avaluació parcial, la data és com a màxim 15 dies naturals després que es duguin a terme o es lliurin. Quan es tracta de la qualificació final de l'assignatura, es fa pública en un període màxim de 15 dies naturals a partir de la data de tancament dels processos d'avaluació continuada o de la prova d'avaluació única.

10.4. La informació pública sobre el resultat de les avaluacions, siguin parcials o finals, té lloc mitjançant els mecanismes establerts amb aquesta finalitat. El professorat pot fer la difusió de les avaluacions parcials de les qualificacions de manera virtual, a través de les aplicacions institucionals establertes a aquest efecte.

Article 11. Procés de revisió de les qualificacions

L'estudiant té dret a la revisió de les qualificacions obtingudes en totes les evidències de l'avaluació davant del professor responsable. A aquest efecte, juntament amb la publicació de les qualificacions de les diverses activitats dutes a terme, el professor ha de fer públiques les dates i els horaris de la revisió i reavaluació de la qualificació final de l’assignatura que, en tot cas, ha de tenir lloc entre el tercer i el cinquè dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions.

Una vegada feta la revisió i reavaluació, el professor publica la qualificació definitiva de l'alumnat que l'ha sol·licitada seguint el procediment establert a l'article 2.

Article 12. Acta d'avaluació

12.1. L'acta d'avaluació és el document oficial en què es relacionen nominalment l'alumnat i les qualificacions finals obtingudes en el curs acadèmic. La Universitat estableix un format únic d'acta d'avaluació i es genera per a cadascuna de les assignatures i grup de matrícula.

12.2. L'acta ha de ser signada pel professor responsable de l'assignatura i grup. En el cas que el professor responsable no pugui dur a terme la signatura de les actes en el període establert, cal que en justifiqui documentalment els motius i, en aquest cas, s’autoritza la signatura de la Direcció de l’EUHT CETT-UB. Totes les actes d'un ensenyament es dipositen a la Secretaria del Centre.

12.3. El termini màxim per a la signatura de l'acta de qualificacions és de 20 dies naturals des de la data d'avaluació única o tancament del procés d'avaluació continuada. En el cas de la reavaluació, el termini màxim de signatura de l'acta és de 20 dies naturals des que es duu a terme.

 12.4. La rectificació d'errades en l'acta de qualificació requereix la signatura del professor responsable i del secretari del centre. Si la modificació és en perjudici de l'estudiant, s'inicia el procediment de revisió de disposicions i actes nuls establert a la legislació vigent.

Article 13. Custòdia dels documents d'avaluació

13.1. El professorat conserva les evidències de l'avaluació de totes les activitats dutes a terme durant tot un curs acadèmic, llevat de la documentació relativa al procediment de reclamació regulat en l'article següent, que es conserva com a mínim un any des de la resolució de la reclamació. En el cas que les proves siguin d'un volum o d'una complexitat que en dificultin la custòdia, Coordinació d’Estudis  pot establir un període inferior, i en tot cas en garanteix la conservació durant el període establert pel cas de reclamació.

13.2. Finalitzat el termini abans assenyalat, a petició explícita de l'alumnat se li retornen els treballs i les memòries de pràctiques entregats, en el termini que assenyali el professorat en fer públics els resultats de l'avaluació.

13.3. La reproducció total o parcial dels treballs de l'alumnat o la seva utilització amb qualsevol altra finalitat que aquella per a la qual van ser elaborats ha de tenir l'autorització explícita del seu autor.

Article 14. Procediment de reclamació contra les qualificacions finals

14.1. La qualificació final d'una assignatura pot ser objecte de reclamació per part de l'estudiant sempre que, prèviament, hagi presentat i dut a terme la revisió regulada per l'article 11. La reclamació s'ha de presentar per escrit en un termini màxim de 10 dies naturals des de la publicació de les qualificacions finals i s'ha d'adreçar a la Coordinació d’Estudis, segons l'ensenyament, que informa de manera immediata a la Direcció del Centre.

14.2. Coordinació d’Estudis , nomena un tribunal constituït per tres membres, cap d'ells participant en la primera avaluació, dels quals com a mínim dos han de ser professorat permanent, i els tramet la reclamació presentada.

14.3. El tribunal es constitueix en un termini màxim de cinc dies hàbils després de la data de recepció de la reclamació, revisa les evidències de l'avaluació de l'estudiant, i demana al professor responsable de l'assignatura que emeti un informe escrit en un termini màxim de tres dies hàbils. De la mateixa manera, pot escoltar l'estudiant, si ho creu convenient.

14.4. En un termini màxim de cinc dies hàbils des de la seva constitució, el tribunal resol la reclamació emetent un acord motivat en què ratifica o modifica la qualificació recorreguda, un acord que comunica de manera immediata a Coordinació d’Estudis. En el cas que es resolgui la modificació de la qualificació, el President del Tribunal ha de fer constar la nova qualificació en una acta addicional que signen tots els membres del tribunal.

14.5. Coordinació d’Estudis  notifica per escrit la resolució del Tribunal a l'estudiant afectat i en tramet una còpia a la Direcció de l’EUHT CETT-UB, així com al professorat responsable de l'assignatura, en un termini màxim de tres dies hàbils des de la recepció de la resolució del tribunal.

Article 15. Incompliment de la normativa sobre avaluació i qualificació dels aprenentatges

15.1. En cas d'incompliment de les normes recollides als articles anteriors, l'alumnat pot presentar una queixa raonada davant de la Coordinació d’Estudis  corresponent.

15.2. L'òrgan receptor recull i tramet tota la informació que consideri necessària, indicant les accions que cal dur a terme per resoldre la queixa presentada. Així mateix, en el cas que s'estimi la reclamació, eleva a la Comissió de Qualitat de l’EUHT CETT-UB del centre un informe sobre la queixa.

15.3. La Comissió de Qualitat de l’EUHT CETT-UB, havent analitzat la queixa presentada i l'informe rebut, tramet una proposta de resolució a Coordinació d’Estudis, en què es prenen les mesures necessàries per restablir el dret lesionat i s'inclou una advertència a la persona responsable de l’ incompliment comès i de les possibles sancions aplicables.

Article 16. Responsabilitats acadèmiques en el procés d'avaluació i qualificació

16.1. Cada grup de matrícula d'una assignatura d'un ensenyament té assignat un professor/a responsable d'aplicar adequadament aquesta normativa, i també les altres acordades pel centre.

16.2. El Centre, mitjançant la Comissió de Processos Acadèmics, pot establir criteris i pautes generals complementàries a aquesta normativa per a tots els seus ensenyaments, que es recullen, en tot cas, en els plans docents de les assignatures. En qualsevol cas, han d'establir les actuacions següents:

a) Establir el termini per a la presentació de la sol·licitud per acollir-se a l'avaluació única.

 b) Fixar el període de reavaluació i vetllar perquè es compleixi el sistema previst per aquesta normativa.

c) Elaborar la normativa reguladora del treball final de grau i de màster universitari.

16.3. Coordinació d’Estudis vetlla pel compliment de la normativa relativa a l'avaluació i qualificació dels aprenentatges, i si detecta qualsevol infracció n'informa a la Comissió de Qualitat de l’EUHT CETT-UB per tal que actuï d'acord amb el que estableix l'article 15. A més, Coordinació d’Estudis  corresponent ha de:

a) Publicar el calendari i l'horari de les avaluacions úniques i del tancament dels processos d'avaluació continuada, sempre dins del calendari marc aprovat per la Universitat, i n'ha d'assegurar la màxima difusió.

b) Programar les proves orals previstes a l'ensenyament garantint els mecanismes necessaris per salvaguardar el dret de l'estudiant a una valoració objectiva de la prova i a la possibilitat de sol·licitar la revisió i d'interposar una reclamació en cas de desacord en l'avaluació.

c) Establir el procediment que cal seguir en el cas que un professor es trobi en els casos d'abstenció i recusació previstos legalment.

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor en el curs acadèmic 2015-16, a partir del dia següent a la seva aprovació i publicació al Campus Vritual de l’EUHT CETT-UB.


 [1] De forma excepcional, aquest període es pot veure prorrogat en el cas de les assignatures de primer curs per aquells estudiants que realitzen la seva matricula en la darrera assignació de la preinscripció universitària.