anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Taxes UB Deduccions i increments


L’import de taxes de la UB és el percentatge (27 % del preu oficial) que l’alumne del Centre Adscrit ha d’abonar en concepte de serveis acadèmics  a la Universitat de Barcelona, juntament amb la Taxa de Serveis Específics i Suport a l'Aprenentatge (70 €) . Aquest es fixa anualment pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els increments, deduccions i exempcions que només s’aplicaran a l’import de taxes. 

El tipus de matrícula oficial (taxes UB) pot ser:

 • Ordinària. En aquest cas cal abonar integrament el rebut de taxes de la UB, es a dir, el preu per crèdit establert en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya i la taxa de Serveis específics i suport a l’ aprenentatge de la UB (70 €).
 • Condicional com a becari. Els alumnes que sol•licitin la Beca General ho han d’acreditar presentant, abans de finals d’octubre,  còpia del resguard conforme l’han presentat . 
Aquests alumnes han d’abonar com taxes UB els crèdits no matriculats per primera vegada i la taxa de Serveis específics i suport a l’ aprenentatge de la UB. Tots els crèdits matriculats per primera vegada estaran exempts fins que l’organisme competent concedeixi o denegui la beca. En cas de que la resolució sigui desfavorable, es generarà un nou rebut amb l’import de les taxes pendents d’abonar, amb previ avís a l'alumne via mail al Campus Virtual.
 • Exempta o bonificada.  Els estudiants han d’abonar la taxa de Serveis específics i suport a l’ aprenentatge de la UB  i obtenir un descompte total o parcial del preu per crèdit establert en el Decret de Preus les taxes de la UB:
  • Família nombrosa de categoria general o especial.
L’exempció serà del 100% dels preus públics en el cas de família nombrosa de categoria especial i del 50% del preus públics en el cas de família nombrosa de categoria general

  • Matrícula d’honor al batxillerat.
El Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya estableix que els estudiants amb matrícula d’honor o premi extraordinari al batxillerat es poden acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits de la matrícula del primer curs del primer any dels estudis.
No s’aplica als alumnes que hagin cursat el Batxillerat en sistemes educatius estrangers, excepte si els estudis s’han fet en un centre estranger autoritzat ubicat a l’Estat espanyol.

  • Col•lectius d’especial protecció (Estudiant amb discapacitat d’un grau mínim del 33 %, víctimes d’actes terroristes – cònjuge i fills- i víctimes de violència de gènere i els seus fills dependents)
L’exempció serà del 100% dels preus públics.

És important que l’estudiant tingui en compte les següents circumstàncies:

 • Bonificació per matrícula d’honor obtinguda en el curs acadèmic immediatament anterior. Es dedueix l’import de les taxes (preus públics) corresponent al nombre de crèdits en què s’ha obtingut la qualificació de matrícula d’honor.
 • El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els recàrrecs que cal aplicar als preus públics quan es matricula d’una assignatura per segona, tercera, quarta o més vegades.
 • Els estudiants que hagin obtingut la convalidació o el reconeixement de crèdits, han d’abonar a la Universitat el percentatge que s’estableixi a aquest efecte en el Decret de Preus  respecte al percentatge ordinari del crèdit corresponent, a excepció dels crèdits reconeguts en el procés d’adaptació de la Diplomatura en Turisme al Grau en Turisme que són gratuïts. 

Durant el mes d’octubre, es girarà un rebut amb l’import de taxes UB. Es contempla que al llarg del curs hi hagi algun altre termini en funció de la resolució de les Beques General, ampliació i reconeixement de crèdits.