anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Normativa Permanència

La normativa de permanència regula les condicions de matricula i requeriments mínims dels crèdits que l’estudiant haurà de superar per a continuar amb els seus estudis.

Aquesta norma està basada en les directrius establertes per la Universitat de Barcelona aprovades pel seu Consell Social en data 26 de juliol de 2012.

Els elements bàsics d’aquesta normativa s’articulen a través de dues variables que cal considerar que són: el nombre de crèdits per matricular i el nombre de crèdits per aprovar.

D’altra banda es diferencien els requeriments que cal acomplir entre el primer any de matrícula i els següents.

Finalment el centre, per mitjà de la seva Direcció, té la possibilitat de resoldre, de manera raonada i equànime, i també en consonància amb els interessos i les necessitats de cada ensenyament, les situacions d’excepcionalitat que siguin plantejades, i també atendre els casos personals que es consideri que hagin de ser resolts.

Aquesta norma és d’aplicació a tots els estudiants que cursen estudis de Grau i de Màster universitari a l’EUHT CETT-UB

Els crèdits reconeguts i els crèdits transferits no computen com a superats a l’efecte de permanència, i tampoc no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

Es considera que un estudiant ha abandonat una titulació quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat. En aquest cas serà imprescindible sol•licitar la readmissió per escrit a la Direcció de l’EUHT CETT-UB.

 

Còmput de Crèdits

Els crèdits reconeguts i els crèdits transferits no computen com a superats a l’efecte de permanència, i tampoc no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

 

ESTUDIS DE GRAU


 

Àmbit d’Aplicació

Aquesta norma és d’aplicació a tots els estudiants que cursen estudis de Grau universitari a l’EUHT CETT-UB

Hi ha dos tipus d’estudiants amb aplicacions de tipus de permanència diferents:

-           Estudiants de nou accés

-           Estudiants ordinaris (que inclou tots aquells que han cursat el primer curs de la carrera o bé s’han incorporat als estudis a través d’algun reconeixement)

Aquests dos tipus d’estudiants poden estar en situacions diferents:

-           Dins de la normativa de permanència

-           En un any de gràcia (dels que hi ha diferents tipologies en funció del tipus d’estudiant i moment de la carrera)

En funció d’aquestes combinacions possibles, cal determinar el tipus de procediment que l’estudiant haurà de seguir i quins han de ser el seguiments que caldrà dur a terme.

 

Condicions de Matricula i Permanència durant el primer any d’ingrés

El primer any que un estudiant ingressa a un Grau de l’EUHT CETT-UB ha de matricular o bé 60 crèdits (temps complert), o bé 30 (temps parcial)

Si ha matriculat 60 crèdits: al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 18 per a continuar amb els estudis.

Si ha matriculat 30 crèdits: al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 6 per continuar amb els estudis

L’estudiant que no compleixi amb aquest requisit en finalitzar el primer any d’estudis, no podrà formalitzar la matricula el curs següent sense haver sol·licitat una autorització d’any de gràcia a la Coordinació d’Estudis.

Si l’estudiant es autoritzat a matricular-se en situació d’any de gràcia únicament podrà matricular els crèdits suspesos i vindrà obligat a superar-ne un mínim de 50% al finalitzar el seu segon any de matricula.

 

Alumnes cursant el seu segon any d’estudis o consecutiu

Aquesta normativa també aplica als estudiants de primer que prèviament han cursat, total o parcialment, altres estudis universitaris a qualsevol universitat.

·        Forma General: l’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar l’ensenyament) i un màxim de 60.

·        Estudiant a temps complert: quan es matricula entre 46 i 60 crèdits

·        Estudiant a temps parcial: quan es matricula entre 18 i 45 crèdits

·        Si l'estudiant vol matricular crèdits obligatoris d'un curs superior, també ha de matricular tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.

·        Per resolució expressa de la Direcció de l’EUHT CETT-UB, s’autoritza una matricula superior a 60 crèdits amb un màxim de 75 crèdits per curs acadèmic a tot aquell estudiant que no estigui en cursant un any de gràcia.

En aquest cas es limita a 60 el nombre de crèdits nous que pot matricular un estudiant per any acadèmic.

·        Excepcionalment, i quan estigui justificat, Coordinació d’Estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 75 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic, amb la mateixa limitació de màxim de 60 crèdits nous.

En aquest cas l’estudiant haurà de cursar una instància escrita segons el model que trobarà a la Secretaria del Centre com a tràmit per aquesta sol·licitud.

·        El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.

En el cas de que l’estudiant al finalitzar el curs, no hagi assolit els crèdits requerits no podrà continuar els seus estudis, podent però sol·licitar un curs d’excepcionalitat mitjançant instància escrita a la Coordinació d’Estudis de la Titulació.

Si l’estudiant es autoritzat a matricular-se en situació d’any de gràcia únicament podrà matricular-se de màxim 60 crèdits entre els crèdits suspesos i els crèdits nous.

Vindrà obligat a superar el 50% dels crèdits matriculats al finalitzar el curs acadèmic en que està en any de gràcia, si no, no podrà continuar els seus estudis.

 

Alumnes Finalitzadors

Es considera un estudiant “finalitzador” aquell alumne que realitzi la matricula dels darrers 75 crèdits que tingui pendents per a finalitzar els seus estudis.

Un estudiant amb, com a mínim,  165 crèdits aprovats i que matriculi la totalitat dels crèdits té els següents drets a fi d’afavorir la finalització dels seus estudis:

-        Pot tornar a matricular durant el segon semestre alguna assignatura que li hagi quedat pendent durant el primer semestre.

-        En el cas anterior, vindrà obligat a matricular durant el segon semestre la totalitat dels crèdits que tingui pendents per a finalitzar els estudis.

Dins d’aquest col·lectiu, si l’estudiant té pendent tan sols 24 crèdits per acabar els estudis té aquestes circumstàncies:

-        Ha de matricular obligatòriament tots els crèdits pendents per acabar

-        Té dret a una convocatòria d’avaluació extraordinària, independentment del semestre d’ impartició de l’assignatura i ho ha de sol·licitar en la matricula d’inici de curs.

 

Alumnat en Programa de Mobilitat Acadèmica

L’estudiant que participi en programes de mobilitat està exempt de complir les condicions establertes en la Normativa de Permanència durant l’any que cursi crèdits en una altra universitat.

Només en aquesta circumstància l’estudiant estarà autoritzat a matricular fins un màxim de 75 crèdits podent ésser tots nous, si s’escau.

Estudiant en any de gràcia: No podrà sol·licitar una plaça per a un programa de mobilitat.

 

Abandonament de l’Ensenyament de Grau

En el cas de que un estudiant deixi de matricular-se durant un any acadèmic i es reincorpori a l’any següent, se li aplicarà la normativa de permanència dels estudiants que cursen el segon curs o consecutiu.

Si ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, ha de sol.licitar per escrit la seva readmissió a la Coordinació d’Estudis, qui resoldrà les condicions en les que l’estudiant podrà continuar els seus estudis.

Si deixa l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, ha de sol•licitar una plaça nova via preinscripció universitària

 

ESTUDIS DE MÀSTERÀmbit d’Aplicació

Aquest apartat és d’aplicació a tots els estudiants que cursen estudis de Màster universitari a l’EUHT CETT-UB

 

Condicions de Matricula

L’estudiant pot matricular un mínim de 20 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar el màster) i d’un màxim de 60 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic.

Els estudiants que matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que en matriculen a partir de 49 segueixen un itinerari a temps complet.

Excepcionalment, i per causes justificades, la Coordinació d’Estudis del Màster, mitjançant una resolució expressa, pot autoritzar una matrícula inferior a 20 crèdits, fins a un mínim de 18 per curs acadèmic.

 

Crèdits a superar

L’estudiant ha de superar un mínim del 50 % dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic anterior.

Els estudiants que no acompleixin amb aquest requisit hauran sol.licitar un any de gràcia a fi de tenir un informe favorable del Responsable del Màster per a tornar-se a matricular.

Només es podrà sol.licitar la matricula en un any de gràcia durant dos cursos acadèmics. En cas contrari l'alumne haurà d'abandonar els estudis.

 

Abandonament de l’Ensenyament de Màster


Si ha abandonat l’ensenyament, l’estudiant ha de sol.licitar per escrit la seva readmissió a la Coordinació d’Estudis, qui resoldrà les condicions en les que podrà continuar els seus estudis.