anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Normativa

NORMES PER AL RECONEIXEMENT I PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aquestes indicacions s’ajusten a la “Norma per al Reconeixement i per a la Transferència de Crèdits en els Ensenyaments Oficials de Grau de la Universitat de Barcelona, aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 5 de maig de 2011  i per Consell de Govern de 7 de juny de 2011, i estableix el procediment que cal seguir i els criteris que s'han d'emprar per a sol•licitar el reconeixement de part de la formació de Grau en Turisme.


Què és el reconeixement de crèdits ? 

El reconeixement de crèdits és l'acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l'experiència professional que figura a continuació, que es computen a l'expedient d'altres ensenyaments que l'estudiant estigui cursant a l'efecte d'obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al Treball Final de Grau.


Què es objecte de reconeixement de crèdits?

- Formació prèvia oficial universitària

a) Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat, de manera que computen en els nous ensenyaments oficials, a l'efecte d'obtenir un títol oficial. 

Si es tracta de títols oficials d'universitats espanyoles i el títol al qual accedeix l'alumne pertany a la mateixa branca de coneixement que el títol de grau cursat anteriorment, han de ser objecte de reconeixement almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica de la mateixa branca.

Si el títol al qual s'accedeix pertany a una branca de coneixement diferent, són també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en les matèries de formació bàsica que pertanyen a la branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir.

La resta de crèdits, excepte els del treball de fi de grau, poden ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements adquirits.

b) Els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres títols emparats per l'article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.


- Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior a Grau de Turisme

- Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior a Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Experiència laboral i professional

L'experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l'estudiant.

El límit de crèdits que es poden reconèixer basant-se en altres títols i en l'experiència professional no pot ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla d'estudis que està cursant l'estudiant.

Únicament es pot reconèixer un percentatge superior al 15 %, fins a la totalitat de crèdits del pla d'estudis, quan el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol oficial, i així consti en la memòria del títol oficial verificada en les condicions que estableixen els articles 6.4 i 6.5 del Reial decret 861/2010.

- Crèdits Lliures

Un màxim de sis crèdits computables com a optatius en la titulació de grau es poden reconèixer per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

L'equivalència de les activitats institucionals universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació de l'estudiant.

  • Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic
  • Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.
  • Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.
  • Activitats de representació estudiantil. Es reconeixen a raó d'1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.
  • Activitats institucionals organitzades pel centre mateix

Criteris per a la resolució del reconeixement

El reconeixement s'ha de dur a terme valorant l'adequació de competències i continguts de les matèries i les assignatures que ha superat l'estudiant en relació amb les matèries i les assignatures definides en el pla d'estudis del títol de grau al qual accedeix.

En el cas que l'estudiant hagi cursat estudis de grau, es pot reconèixer la formació bàsica que estableix aquesta norma com a crèdits de formació bàsica de la branca, sense necessitat d'identificar assignatures superades o reconegudes.

En el cas de resoldre el reconeixement per crèdits de formació bàsica de la branca o per crèdits parcials de matèries del títol de grau, la resolució ha d'incloure la relació d'assignatures que ha de cursar l'estudiant per completar els crèdits que estableix la titulació per obtenir el títol.

Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat que no han estat objecte de reconeixement s'han de transferir a l'expedient acadèmic de l'estudiant, sempre que no hagin conduït a obtenir un títol oficial. 

No s'han de transferir al nou expedient acadèmic de l'estudiant els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials previs que no han conduït a obtenir un títol quan la persona interessada manifesti prèviament la voluntat de simultaniejar els ensenyaments.


Què és la Transferència de crèdits ?

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per l'estudiant, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat, sempre que no hagin conduït a obtenir un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.


Efectes acadèmics  del  Reconeixement i Transferència de Crèdits

Tots els crèdits obtinguts per l'estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per a l'obtenció del corresponent títol han de ser inclosos en el seu expedient acadèmic i reflectits en el Suplement Europeu al Títol (SET).

Els crèdits reconeguts s'han de tenir en compte per computar els crèdits que ha de superar l'estudiant per obtenir el títol oficial, però únicament els crèdits superats en el títol oficial i els reconeguts basant-se en estudis oficials o en estudis propis que s'hagin extingit per la implantació del títol oficial es computen per calcular la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Els crèdits transferits no es tenen en compte a l'efecte de computar crèdits que cal superar per obtenir el títol oficial ni de calcular la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

  

Procediment per a la Sol•licitud de Reconeixement de Crèdits

Documentació requerida

La sol•licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Certificació acadèmica personal original en la qual figuri la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.

b) Pla docent de l’assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent.

c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures exigits per assolir els ensenyaments anteriors expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

d) Únicament en el cas d’estudiants d’una altra universitat, cal aportar el justificant de trasllat de la universitat d’origen.

e) Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol•licitud.

Si els ensenyaments anteriors s’han obtingut en una universitat de fora de l’Estat espanyol, s’ha de presentar, addicionalment, la documentació següent:

a) Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.

b) Si escau, cal adjuntar la traducció corresponent efectuada per un traductor jurat.

c) Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats convenientment per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

L’alumne ha de presentar una instància, juntament amb l'expedient acadèmic i còpia dels programes de les assignatures cursades. La documentació ha de ser original i els programes han de dur el segell original de la Universitat on s'han cursat els estudis.

• Aquesta documentació es lliurarà a Secretaria, qui tramitarà la sol•licitud a la Comissió d'Avaluació de la Formació.  Aquesta Comissió estudiarà la sol•licitud i s’encarregarà de comunicar a l’alumne directament el resultat de la resolució presa per correu ordinari.

• S’aconsella que aquelles assignatures que l’alumne consideri que són susceptibles de reconeixement, no siguin matriculades fins a conèixer el resultat d’aquesta sol•licitud.