anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Idiomes Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques


El bloc d’Idiomes del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques es composa d’una assignatura obligatòria d’anglès de 9 crèdits ECTS al segon curs amb la denominació oficial d’ “Anglès tècnic aplicat” i una càrrega lectiva de 90 hores de dedicació presencial anuals distribuïdes durant tot el curs en dues classes setmanals de 1,5 hores (amb un total de 3 hores setmanals). Els horaris s’alternaran amb els dde pràctiques.

El nivell d’anglès d’accés hauria de correspondre al A2.1. > B1.1. del MCER, i el nivell de sortida hauria de ser més o menys equivalent al nivell B1.2. del MECR. Es farà un reconeixement dels crèdits d’anglès si els alumnes han cursat prèviament un cicle formatiu de grau superior de la família d’ hoteleria.

Tots els alumnes de primer curs han de realitzar una prova de nivell d’anglès per tal de determinar quin és el seu nivell de competència comunicativa i poder-los orientar. En funció dels resultats d’aquesta prova hi haurà dues casuístiques:

-Alumnes que ja tenen un nivell B1.2. o superior, acreditat amb un certificat oficial o com a resultat de la prova de nivell. Aquests alumnes d’entrada tindran l’assignatura aprovada amb una nota de 5 i podran fer l’examen d’avaluació única al final de curs per millorar la seva qualificació pel seu expedient acadèmic. Les classes els ajudaran a preparar-se per aquest examen i a més treballaran uns continguts extra de nivell avançat i d’ampliació.

-Alumnes amb un nivell B1.1. o inferior. El contingut tècnic de l’assignatura serà d’un nivell intermedi-baix. Els objectius i l’avaluació seran els mateixos per tots, tot i que s’intentarà fer subgrups d’un nivell més o menys homogeni a partir dels resultats de la prova de nivell per tal de tenir un enfocament adaptat a les seves necessitats.

En acabar el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques tots els alumnes han de poder certificar que tenen un nivell B2 d’una llengua estrangera. Més informació al respecte disponible a http://futurambidiomes.gencat.cat/