anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Idiomes Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques


El bloc d’Idiomes del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques es composa d’una assignatura troncal d’anglès de 9 crèdits ECTS al segon curs amb la denominació oficial d’ “Anglès tècnic aplicat” i una càrrega lectiva de 90 hores anuals distribuïdes durant tot el curs en dues classes setmanals de 1,5 hores (amb un total de 3 hores setmanals). Els horaris s’alternaran amb els de pràctiques.

El nivell d’anglès d’accés hauria de correspondre al A2.1. > B1.1. del MECR, i el nivell de sortida hauria de ser més o menys equivalent al nivell B1.2. del MECR. Es farà un reconeixement dels crèdits d’anglès si els alumnes han cursat prèviament un cicle formatiu de grau superior de la família d’ hoteleria.

Tots els alumnes de primer curs han de realitzar una prova de nivell d’anglès per tal de determinar quin és el seu nivell de competència comunicativa i poder-los orientar. En funció dels resultats d’aquesta prova hi haurà dues casuístiques:

-Alumnes que ja tenen un nivell B1.2. o superior, acreditat amb un certificat oficial o com a resultat de la prova de nivell. Aquests alumnes es matricularan en un grup no determinat i tindran l’assignatura aprovada amb una nota de 5. Si desitgen millorar la seva qualificació pel seu expedient acadèmic podran presentar-se a l’examen final per mirar de pujar nota sempre que ho notifiquin prèviament a la professora.

-Alumnes amb un nivell B1.1. o inferior. Els objectius i l’avaluació seran els mateixos per tots, tot i que s’intentarà fer subgrups d’un nivell més o menys homogeni a partir dels resultats de la prova de nivell per tal de tenir un enfocament adaptat a les seves necessitats.


Acreditació del nivell B2 de llengua estrangera

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic estipulava l'obligació d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera en acabar els estudis universitaris de grau en una universitat catalana al final del curs acadèmic 2017-2018. Segons la modificació de l'article 211 d’aquesta Llei s’ha establert un ajornament de quatre anys de la seva entrada en vigor, i per tant no tindrà efecte durant aquest període de temps.

Per contra, aquesta modificació també estableix que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.