anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

PracticumEl Pràcticum és una assignatura obligatòria. Els principals objectius de la formació pràctica són:

       Completar la formació teòrica amb l'experiència pràctica.

       Conèixer la realitat del sector de la cuina i la gastronomia.

       Aprofundir en els coneixements, habilitats, actituds i competències professionals.

       Adquirir estratègies necessàries per a  la futura professionalització.

       Desenvolupar la capacitat de reflexió i observació. 

El Pràcticum del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques consta de tres assignatures de 6 crèdits cadascuna: 


Pràctiques d’iniciació – (PRÀCTICUM I)

Serà el primer contacte que l'alumne tindrà amb una empresa real, han de ser l'inici de la socialització professional, així com el coneixement del sector. L’objectiu d’aquestes primeres pràctiques és consolidar les competències tècniques bàsiques pròpies de les elaboracions i el procés culinari. Es recomana realitzar-lo a l’estiu de 1r curs o bé durant tot el segon curs inclòs l’estiu.

Un cop realitzada i superada l’assignatura de pràctiques d’iniciació (Pràcticum I), l’alumne triarà l’especialitat del Grau en una de les dues mencions: Direcció d'Alta Cuina i Innovació Gastronòmica o Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i Col·lectivitats. El pràcticum II i III, s’hauran de fer de la mateixa menció, no es permetrà canviar d’especialtat en el darrer pràcticum.

 

PRÀCTICUM II, podeu triar una de les mencions:

a) Pràctica d’ Iniciació en l’ Alta Cuina i Innovació Gastronòmica

Aquest segon pràcticum ha de servir per reflexionar sobre l’acció del professional, i adquirir i desenvolupar habilitats, actituds i competències, en l’àmbit professional de la restauració comercial, cadenes de restauració, restauració hotelera, restaurants d’alta cuina...així com la iniciació en la menció triada. Es recomana realitzar-lo al llarg del tercer curs del Grau inclòs l’estiu.

b) Pràctica d’ Iniciació en Direcció Culinària i Innovació a la Indústria Alimentària i Col·lectivitats

Aquest segon pràcticum ha de servir per reflexionar sobre l’acció del professional, i adquirir i desenvolupar habilitats, actituds i competències en l’àmbit Professional de la restauració col·lectiva o social i a la indústria alimentària,  així com la iniciació en la menció triada . Es recomana realitzar-lo al llarg del tercer curs del Grau inclòs l’estiu.

 

PRÀCTICUM III, s’ha de realitzar amb la menció escollida en el pràcticum II:

a) Pràctica de Perfeccionamient en l’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica.

És l’ocasió per aprofundir i consolidar les competències professionals pròpies de l’àmbit. Representa el pas previ a la incorporació de l’estudiant al mercat laboral. Es recomana realitzar-lo al llarg del quart curs del Grau.

 

b) Pràctica de Perfeccionamient en Direcció Culinària i Innovació a la Indústria Alimentària i Col·lectivitats.

És l’ocasió per aprofundir i consolidar les competències professionals pròpies de l’àmbit. Representa el pas previ a la incorporació de l’estudiant al mercat laboral. Es recomana realitzar-lo al llarg del quart curs del Grau.


Qüestions a tenir en compte


- El règim de les pràctiques estarà regulat per un Conveni, aquest  en cap cas significarà l’establiment d’una relació laboral. L’alumne estarà cobert per l’assegurança escolar.

- És responsabilitat de l’alumne retornar a Career Services el programa i el conveni de pràctiques, signat per part de l’empresa.

- Per poder obtenir els crèdits de cada assignatura del Pràcticum és imprescindible matricular l’assignatura en el curs corresponent. El temps per poder realitzar les pràctiques és des de la matriculació fins a l’agost de l’any en curs (ex. Juliol 2015 – Agost 2016).

- Career Services és el responsable del seguiment de les pràctiques. L’alumne davant qualsevol dubte o problema cal que es dirigeixi a Career Services on l’orientaran al respecte.

- La nota final de l’assignatura correspon: el 60% a la valoració de l’empresa i el 40% a la memòria feta per l’alumne. En el cas de no aprovar s’haurà de repetir el Pràcticum.

- Les hores que sobrepassin el mínim exigit (150 h), no són acumulables pel següent Pràcticum.

- L’alumne que ho desitgi, podrà realitzar pràctiques lliures (sense reconeixement de crèdits). El desenvolupament d’aquestes pràctiques també estarà regulat per conveni i seguirà el mateix procediment que en les pràctiques obligatòries. L’alumne disposarà d’un màxim de 900 hores per curs acadèmic.

- L’alumne que acabi les pràctiques més tard de la convocatòria de setembre li constarà un no presentat a l’expedient i l’haurà de tornar a matricular.

- L’alumne que pugui demostrar un mínim de 450 hores d’experiència laboral en una empresa de l’àrea de Restauració (departament cuina), podrà sol·licitar el reconeixement d’experiència laboral per al Pràcticum I. En aquest cas, la qualificació màxima de l'assignatura serà un 5.

 

Matrícula


Una vegada formalitzada la matrícula s'aconsella que aproximadament un mes abans de la data desitjada per iniciar les pràctiques es comencin a consultar les ofertes de pràctiques a la Cartellera de Pràctiques del Campus Virtual.

L'alumne també te la possibilitat de contactar una empresa pel seu compte. Si és així Career Services haurà de validar el programa de pràctiques proposat per l'empresa.

Aquest procediment és igualment vàlid per les pràctiques sense reconeixement de crèdits.

Per a més informació consulteu al Campus Virtual l’apartat de Pràctiques (Career Services).