anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Drets sobre la Propietat Intelectual


PROPIETAT INTELECTUAL

ÀMBIT DE CONEIXEMENT EXPERT (GRUP DE RECERCA)

1. En el supòsit de Treballs Final de Grau/Màster vinculats a Grups de Recerca (GR) concret desenvolupat per iniciativa de l'EUHT CETT-UB, el seu contingut queda igualment protegit pels drets Propietat Intel•lectual. En aquest supòsit, l'autor o autors d'aquest TFG/TFM cedeixen en exclusiva tots els drets d'explotació de dit projecte, tals com la reproducció, distribució i comunicació pública, entre altres, a l'EUHT CETT-UB d'acord amb el que estableix l'article 37.3 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, això és,  amb fins exclusivament de caràcter científic, acadèmic o de transferència de coneixement. L'EUHT CETT-UB es compromet a divulgar el nom de l'autor o autors del TFG/TFM quan el seu contingut sigui divulgat en els termes abans esmentats. L'ús de la informació esmentada es realitzarà d'acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, modificada per la Llei 5/1998, de 6 de març, d'incorporació al Dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 1996, sobre protecció jurídica de les bases de dades i altres  disposicions concordants i complementàries".

ORGANITZACIÓ PRIVADA/PUBLICA

2. En el supòsit de TFG/TFM vinculats a una empresa concreta, desenvolupat per iniciativa conjunta de la mateixa amb l’EUHT CETT-UB, el seu contingut queda igualment protegit pels drets Propietat Intel•lectual. En aquest supòsit, l'autor o autors d'aquest TFG/TFM cedeixen en exclusiva tots els drets d'explotació d'aquest projecte, tals com la reproducció i distribució, entre uns altres, a l’EUHT CETT-UB d'acord amb l'establert en l'article 37.3 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, això és, amb finalitats exclusivament de caràcter científic, acadèmic o de transferència de coneixement. En qualsevol cas, l’ EUHT CETT-UB es compromet a no divulgar, en l'exercici dels seus drets, dades confidencials o sensibles de l'empresa que puguin ser perjudicials per a la mateixa. En cap cas s'autoritza la divulgació d'aquest treball amb altres finalitats diferents als aquí esmentats. L'ús de la informació esmentada es realitzarà d'acord amb l'establert en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, modificada per la Llei 5/1998, de 6 de març, d'incorporació al Dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 1996, sobre protecció jurídica de les bases de dades i altres disposicions concordants i complementàries".

INICIATIVA INDIVIDUAL

3.  "Tota la informació continguda en el TFG/TFM queda protegida pels drets Propietat Intel•lectual. L'autor del mateix és el titular exclusiu tant del dret de paternitat, inherent al mateix, com de tots els drets d'explotació que poguessin correspondre-li. No obstant això, l'autor/a, mitjançant la present, cedeix a l’EUHT CETT-UB i al seu Centre de Recursos el dret de reproducció del TFG/TFM d'acord amb l'establert en l'article 37.3 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, això és, amb finalitats exclusivament de caràcter científic, acadèmic o de transferència de coneixement dins de l'àmbit de la mateixa EUHT CETT-UB. Fora d'aquest àmbit, l'ús de la resta dels drets d'explotació serà propietat exclusiva del seu autor, tret que el mateix manifestés expressament el contrari. L'ús de la informació esmentada es realitzarà d'acord amb l'establert en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, modificada per la Llei 5/1998, de 6 de març, d'incorporació al Dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 1996, sobre protecció jurídica de les bases de dades i altres disposicions concordants i complementàries".