anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Idiomes


ELS IDIOMES AL GRAU DE TURISME


LES ASSIGNATURES

El domini de llengües estrangeres en el cas de la titulació de Grau en Turisme es considera una eina de treball bàsica per als professionals d’aquest sector.

Així, el currículum de la titulació està conformat per una sèrie d’assignatures obligatòries i optatives en funció de l’idioma:


Anglès

Comunicació en Anglès en Turisme: nivell Iniciació (Nivell 1)

9 ects

Obligatòria

Comunicació en Anglès en Turisme: nivell Intermedi (Nivell 2)

9 ects

Obligatòria

Comunicació en Anglès en Turisme: nivell Avançat (Nivell 3)

9 ects

Obligatòria

 

Francès/Alemany

Comunicació en Segona Llengua Estrangera

6 ects

Obligatòria

 

Alemany/Francès/Italià/Rus/Xinès

 

 

 

Potenciació de la Comunicació en Llengua Estrangera en Turisme -1

3 ects

Optativa

Potenciació de la Comunicació en Llengua Estrangera en Turisme -2

3 ects

Optativa

 

El reconeixement de l’itinerari de les assignatures Optatives 1 i 2 en una llengua concreta invalida que es pugui reconeixer l'itinerari d'aquestes mateixes assignatures en qualsevol altra llengua.

 

EQUIVALÈNCIA DELS NIVELLS D’IDIOMES

La correspondència dels nivells d’idiomes que s’imparteixen a l’EUHT CETT-UB, amb altres titulacions reconegudes, és el següent:

Common European Framework of Reference

(CEFR)

IELTS

TOEFL

iBT

EUHT CETT-UB

 

C2.2

9

120

 


C2.1

8,5

115

 

 

C1.2

8

114

 

 

Anglès  3

C1.1

7

94

B2.2

6,5

93

Anglès 2


B2.1

5,5

46


Anglès 1


B1.2

5

45

 

B1.1

4

31

 

 

A2.2

 

 

Francès Optativa 1 i 2

 

A2.1

 

 

Francès/Alemany Troncal

 

A1.2

 

 

Alemany/Italià/Rus/Xinès Optativa 1 i 2

 

A1.1

 

 

 

 

 

 

HORARIS DE CLASSES

En general les classes d’idiomes s’imparteixen els dilluns i dimecres, o els dimarts i dijous en tres possibles franges horàries: de 10:30 a 12:30, de 12:30 a 14:30 i de 15:00 a 17:00.

Els divendres de 12:30 a 14:30 també hi pot haver classe en el cas dels cursos intensius.

 

LES PROVES D’ANIVELLACIÓ I ACREDITACIÓ

A fi d’ajustar el nivell de coneixement previ dels idiomes a l’estructura formativa de l’EUHT CETT-UB, l’escola considera convenient que tot estudiant que accedeix per primera vegada a la titulació de Grau de Turisme, realitzi una prova d’anivellació d'anglès per a poder-lo aconsellar en la matriculació de les assignatures corresponents.

Així disposem de dos tipus de proves:

Prova d’Anivellació: Aquesta és una prova diagnòstica que permet informar a l’estudiant de quin és el nivell d’idioma que li correspon segons l’estructura curricular de la Titulació de Grau. Com a prova diagnòstica no té cap tipus de valor acadèmic.

S’organitzen diferents convocatòries prèvies a la matrícula per valorar el nivell d’aprenentatge de l’estudiant a fi de situar-lo en el grup corresponent.

Prova d’Acreditació: És aquella prova que, reconeguda per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona, permet que aquell estudiant que, havent identificat que té un nivell superior al que estaria establert de forma inicial, pugui aconseguir una acreditació que li permet tramitar el “reconeixement oficial” dels crèdits corresponents, segons estableix la Normativa de la Universitat de Barcelona, a fi i efecte de que les assignatures puguin ésser matriculades com a reconegudes i constar com a superades en l’expedient acadèmic.

La participació en aquesta prova és opcional per l’alumne i té un cost addicional de 58 €.

 
Si l’alumne de nou accés demostra un nivell inferior al requerit

Si en fer la Prova d’Anivellació es detecta que l’alumne de nou accés té un nivell d’anglès inferior al nivell mínim requerit, se li oferirà la possibilitat de matricular-se a “Comunicació en Anglès en Turisme: nivell Iniciació (Nivell 1)” en un grup especial intensiu, on s’impartiran 60 hores lectives més de forma complementària, amb un cost addicional.

L’estudiant no podrà matricular l’assignatura posterior sense haver aprovat prèviament la del nivell anterior

Si l’alumne de nou accés demostra un nivell superior al requerit

Si en fer la prova de nivell es detecta que l’alumne de nou accés té un nivell d’anglès que li permet accedir directament a un curs superior, podrà optar per fer la Prova Acreditativa que li permetrà disposar d’una certificació acreditativa expedida per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona i que l’autoritza a sol.licitar el reconeixement dels crèdits necessaris per a que constin com aprovats en l’expedient acadèmic i poder així matricular l’assignatura de cursos posteriors.

Aquell estudiant que decideixi no utilitzar aquesta opció, únicament tindrà la possibilitat de matricular l’assignatura d’anglès de primer curs, sense poder avançar en l’aprenentatge.

 

LA MATRICULACIÓ

En el cas de l’idioma anglès, per a poder matricular una assignatura d’un nivell superior, serà necessari haver superat el nivell inmediatament inferiror

Excepcionalment, els alumnes amb un mínim de 165 crèdits aprovats que hagin matriculat la totalitat dels crèdits pendents per finalitzar el Grau en Turisme podran matricular-se simultàniament de les assignatures corresponents al nivell “Intermedi” i “Avançat”, si es dona aquesta circumstància.

Per raons lògiques d’aprenentatge l’estudiant únicament cursarà de forma presencial l’assignatura de nivell “Intermedi”, havent de seguir l’avaluació única en el cas del nivell “Avançat”.

En el cas de les assignatures de “Potenciació de la Comunicació en Llengua Estrangera en Turisme”, s’aconsella a l’estudiant que matriculi a l’inici de curs les dues assignatures, a fi de donar una millor continuïtat en l’aprenentatge.

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Tal i com s’estableix en la normativa d’avaluació, els alumnes podran triar entre l’itinerari de l’avaluació continua i la modalitat d’avaluació única.

La informació detallada sobre el procés d’avaluació corresponent a cada assignatura es pot consultar directament en el programa corresponent.

Es considera interessant destacar que l’ avaluació continuada es basa fonamentalment en l’intercanvi regular d’informació entre el professor i l’alumne durant tot el període lectiu sobre el procés d’aprenentatge. Per aquesta raó, es contempla com a un punt important dins de l’avaluació l’assistència regular a les classes.

 

ESTUDIANTS EN PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Estades de Primer Semestre

L’estudiant que vulgui optar per l’avaluació continuada haurà de fer una tasca de producció oral i una altra tasca de producció escrita quan s’iniciin les classes al primer semestre.

Aquestes tasques seran gestionades per cada professor/a i els hauran de permetre assolir el percentatge d'avaluació continuada corresponent al primer semestre,

A partir del segon semestre podran seguir amb l'avaluació continuada sempre que compleixin el requisit d'assistència mínima estipulat.

Estades de Segon Semestre

L’estudiant que hagi seguit l’avaluació continuada durant el primer semestre i marxi a fer una estada durant el segon semestre del curs haurà de fer les proves d’avaluació única a final de curs.

Aquestes proves suposaran un 70% de la seva nota final, mentre que les tasques d’avaluació continuada que hagin fet durant el primer semestre constituiran el 30% de la seva nota final sempre que hagin complert el requisit d'assistència mínima estipulat.

L’estudiant d’estada en Segon Semestre, que no pugui assistir a les proves d’avaluació en el periode estipulat per una no coincidència amb el calendari de la Universitat on estigui estudiant, podrà sol.licitar una modificació en la data de la prova d’avaluació mitjançant instància a la Direcció del Centre, que resoldrà el dia i data en que es podrà realitzar la nova prova.