anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Tipus d’assignatures i crèdits ECTS

Les assignatures del Grau en Turisme estan dissenyades tenint present la valoració el temps que ha de dedicar un alumne per a l'aprenentatge de cada una de les matèries, utilitzant a més metodologies que es centren en la participació activa de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge.

1 crèdit ECTS = 25 hores de dedicació de l'alumne als estudis.

Aquest sistema afavoreix també el reconeixement dels estudis en el entorn europeu, facilitant també la mobilitat dels estudiants.

 

COM S'ESTRUCTUREN LES ASSIGNATURES?

FORMACIÓ BÀSICA (FB): Són aquelles assignatures que tenen una consideració de formació fonamental i que són succeptibles de reconeixement en el cas de trasllat d'expedient a una titulació de la mateixa branca de coneixement.

OBLIGATÒRIES (OB): Són assignatures de caire obligatori per a tots els estudiants i es caracteritzen per matèries específiques del sector.

Dins d'aquest tipus d'assignatures es destaquen per la seva codificació en l'expedient de l'estudiant el Pràcticum (PEM) i el Projecte Final de Grau (PFG).

OPTATIVES DE MENCIÓ (OM): Assignatures optatives que l'alumne ha de cursar per obtenir la menció desitjada: DIRECCIÓ HOTELERA o DIRECCIÓ TURÍSTICA.

OPTATIVES D'INTENSIFICACIÓ (OI): Són aquelles optatives que estan associades a una menció i que permeten que l'estudiant que en cursi un nombre de crèdits determinats pugui assolir un reconeixement per part de l'EUHT CETT sobre la seva intensificació en els estudis.

 

DISTRIBUCIÓ DELS TIPUS DE CRÈDITS PER CURS

 

Primer

Segon

Tercer

Quart

Total

Formació Bàsica

36

24

60

Obligatoris

24

27

27

6

78

Optatius de Menció

27

6

24

Optatius d’Intensificació

27

18

30

Pràctiques Empresa

27

18

Projecte Final de Grau

9

30

30

TOTAL

60

60

60

60

240