anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Com Desenvolupar el ProjecteQüestions preliminarsEn aquest punt de la guia s’explicarà com s’ha de desenvolupar el treball de realització del PFG, i ha de servir al possible tutor per a orientar-lo en el seguiment dels treballs que han de desenvolupar els estudiants per assolir els objectius mínims identificats per aquesta assignatura.

Cal recordar en aquest punt que el Projecte Final de Grau té assignats 30 crèdits ECTS. Fent una similitud amb qualsevol semestre d’estudi de la carrera, un estudiant dedica de forma presencial unes 6 hores diàries a la formació. En aquest sentit, el tutor hauria d’assegurar que cada estudiant té una dedicació similar, el que permet també exigir amb plaços més curts determinades feines.


Revisió de la Literatura


El PFG ha de fer referència a les principals teories, models i investigacions de l’àrea d’interès escollida. En aquest sentit és necessari que l’estudiant porti a terme un treball d’identificació i anàlisi de les principals fonts de documentació vinculades a la temàtica objecte d’estudi, amb la finalitat de configurar un estat de la qüestió per la recerca, o bé una revisió de les aportacions al tema que es pretén analitzar, o al menys dels possibles models i eines que es podrien utilitzar en l’àmbit professional. Les referències bibliogràfiques s’han d’integrar al text, de manera que reforcin els raonaments. L’estudiant haurà de seguir un sistema de cita basat en els normes APA

Consulta AQUÍ el Manual d'Estil del CETT-UB.


Estructura del PFG


L’estructura vé donada per la orientació investigadora o aplicada que tingui el projecte.
________________________________________

A.    Estructura del PFG amb orientació investigadora
 • Portada: títol, dades de l’autor, les dades del tutor acadèmic. Ha d'incloure el logotip del CETT-UB, així com la referència a la titulació que s’está cursant
 • Resum/Abstract: màxim 300 paraules
 • Paraules clau/ Keywords: màxim 5.
 • Índex: continguts, taules i figures

 1. Introducció: contextualització del treball, justificació del tema escollit, abordar el tema de recerca, els objectius, les aportacions fetes per l'autor, estructura del treball.
 2. Objectius i hipotesi: definició de les metes a assolir en el projecte (generals i especifiques) i formulació de la/les hipotesi/s quan sigui procedent.
 3. Marc Teòric: teories on emmarcar la recerca. Conceptes i desenvolupament teòric.
 4. Estat de la Qüestió: estat actual de l'objecte d'estudi.
 5. Metodologia: Tipus d'investigació (descriptiva, comparativa, analítica...), tipus de metodologia (quantitativa, qualitativa o mixta), i tècnica i instruments de recollida d'informació (enquesta, entrevista, observació, recollidad de dades...)
 6. Resultats i discussió: presentació dels resultats, és a dir, el cos principal de la feina feta pels estudiants, comparació amb els anteriors treballs, etc.; així com la interpretació i l'avaluació dels mateixos.
 7. Conclusions: principals conclusions de la investigació, verificació d'hipòtesis i resposta als objectius plantejats prèviament i limitacions i recomanacions per a futures recerques.
 • Referències: elaboració de la llista de fonts i/o autors unicament consultats i referenciats en el text del TFG. Ha de seguir les normes establertes per l'APA recollides en el Manual d’Estil i presentar-se per ordre alfabètic. No es pot plagiar cap text o descarregar-lo. Els estudiants han d'escriure l'obra utilitzant les seves pròpies paraules, tenint cura del llenguatge, de la seva profunditat i claredat. La inclusió de frases d'altres autors hauria d’anar entre cometes, i les referències citades correctament en el text i en la bibliografia.
 • Webgrafia: elaboració de la llista de webs, blogs… consultats per la elaboració del TFG. S’hauràn de seguir les normes establertes per APA i presentar-se per ordre alfabètic.
 • Índex de imatges
 • Índex de taules
 • Índex de figures
B.    Estructura del PFG amb orientació profesional
 • Portada: títol, dades de l’autor, les dades del tutor acadèmic. Ha d'incloure el logotip del CETT-UB, així com la referència a la titulació que s’está cursant
 • Resum/Abstract: màxim 300 paraules
 • Paraules clau/ Keywords: màxim 5.
 • Índex: continguts, taules i figures

 1. Introducció: contextualització del treball, justificació del tema escollit, abordar el tema de recerca, els objectius, les aportacions fetes per l'autor, estructura del treball.
 2. Objectius: definició de les metes a assolir en el projecte.
 3. Marc Teòric: teories on emmarcar la recerca. Conceptes i desenvolupament teòric.
 4. Anàlisi de la situació actual: estat actual del tema objecte de estudi en el context de l’entorn (Espanya, Catalunya…), mercat (sector turístic, hoteler, gastronómic,…) o empresa/institució/organització.
 5. Pla de treball: descripció de les fases per el desenvolupament del projecte.
 6. Resultats: presentació dels resultats, és a dir, el cos principal de la feina feta pels estudiants, així com la interpretació i l'avaluació dels mateixos.
 7. Conclusions: principals conclusions de la investigació, verificació d'hipòtesis i resposta als objectius plantejats prèviament i limitacions i recomanacions per a futures recerques.
 • Referències: elaboració de la llista de fonts i/o autors unicament consultats i referenciats en el text del TFG. Ha de seguir les normes establertes per l'APA recollides en el Manual d’Estil i presentar-se per ordre alfabètic. No es pot plagiar cap text o descarregar-lo. Els estudiants han d'escriure l'obra utilitzant les seves pròpies paraules, tenint cura del llenguatge, de la seva profunditat i claredat. La inclusió de frases d'altres autors hauria d’anar entre cometes, i les referències citades correctament en el text i en la bibliografia.
 • Webgrafia: elaboració de la llista de webs, blogs… consultats per la elaboració del TFG. S’hauràn de seguir les normes establertes per APA i presentar-se per ordre alfabètic.
 • Índex de imatges
 • Índex de taules
 • Índex de figures

Estructura de l'article (paper)


Els projectes d’orientació investigadora es sintetitzaràn en un article cientific, que és un escrit de carácter acadèmic relativament breu destinat a la seva publicació en revistes cientifiques i/o especialitzades.

En el marc dels projectes professionalitzadors l’article també suposa una sintesi del TFG però la seva divulgació s’orientarà al sector empresarial, organitzacions publiques i privades.

A continuación es presenta l’estructura de cada tipus d’article, que en cap cas ha de superar les 15 pàgines.

a.    Estructura de l’article cientific.
L’estructura bàsica d’aquest article haurà de ser:

 • Títol: màxim 20 paraules. Ha d'ésser breu, precís i codificable per permetre que sigui registrat en els diferents índexs internacionals.
 • Resum (abstract): recull els objectius, els principals resultats i les conclusions de la recerca. Es recomana que la seva extensió no sigui superior a 200 paraules.
 • Paraules clau (keywords): en català o castellà i en anglès, aquest apartat està compost per no més de sis paraules que descriguin els temes més importants de l'estudi. Han d'estar ordenades alfabèticament. L'estudiant ha de tenir en compte que la selecció de paraules clau apropiades permetrà la inclusió de l'article en índexs internacionals així com també ha de permetre al lector una ràpida ubicació.
 1. Introducció: la introducció recull de forma concisa la finalitat de la recerca i l'estat actual del tema d'estudi, considerant que la descripció d'aquest estat de la qüestió implica una revisió de la literatura publicada. Aquest apartat ha d'incloure
  • La intenció de l'estudiant amb la realització de l'estudi i les hipòtesis del treball,
  • el plantejament del problema,
  • la informació sobre els antecedents
 2. Objectius: concretar els objectiusgenèrics i especifics i les hipotesi si n’hi han.
 3. Metodologia: s'inclou informació sobre el disseny de la recerca i s'explica la metodologia seguida, procediments i eines utilitzades i abast de l'estudi.
 4. Resultats i discusió: aquesta secció recull el resum de les dades recollides més rellevants, els resultats obtinguts i les solucions plantejades.
 5. Conclusions: és necessari remarcar que en el cas de projectes d'investigació, parlar de conclusions no implica que l'estudi o projecte hagi arribat a la seva finalització. En aquest sentit, les conclusions presenten, en correspondència amb els objectius i abast de la recerca, les respostes a les següents qüestions: punts forts i febles de la recerca (autocrítica), destacant les contribucions acadèmiques i recomanacions que es deriven del treball, qüestions obertes i línies de continuïtat, avaluació i implicacions dels resultats obtinguts, i possibles solucions a temes no resolts.
 • Referències bibliogràfiques: elaboració de la llista de fonts i/o autors únicament consultats i referenciats en el text de l'article. S'hauran de seguir les normes establertes per APA i presentar-se per ordre alfabètic. 
b.    Estructura de l’article de difusió.

L’estructura bàsica d’aquest article haurà de ser:

 • Títol: màxim 20 paraules. Ha d'ésser breu, precís i codificable per permetre que sigui registrat en els diferents índexs internacionals.
 • Resum (abstract): recull els objectius, els principals resultats i les conclusions de la recerca. Es recomana que la seva extensió no sigui superior a 200 paraules.
 • Paraules clau (keywords): en català o castellà i en anglès, aquest apartat està compost per no més de sis paraules que descriguin els temes més importants de l'estudi. Han d'estar ordenades alfabèticament. L'estudiant ha de tenir en compte que la selecció de paraules clau apropiades permetrà la inclusió de l'article en índexs internacionals així com també ha de permetre al lector una ràpida ubicació.
 1. Introducció: la introducció recull de forma concisa la finalitat de la recerca i l'estat actual del tema d'estudi, considerant que la descripció d'aquest estat de la qüestió implica una revisió de la literatura publicada. Aquest apartat ha d'incloure:
  o    La intenció de l'estudiant amb la realització de l'estudi i les hipòtesis del treball,
  o    el plantejament del problema,

  o    la informació sobre els antecedents
 2. Objectius: concretar els objectius genèrics i especifics i les hipotesi si n’hi han.
 3. Pla de treball: presentació de les fases de desenvolupament del projecte.
 4. Resultats: aquesta secció recull el resum de les dades recollides més rellevants, els resultats obtinguts i les solucions plantejades.
 5. Conclusions: és necessari remarcar que en el cas de projectes d'investigació, parlar de conclusions no implica que l'estudi o projecte hagi arribat a la seva finalització. En aquest sentit, les conclusions presenten, en correspondència amb els objectius i abast de la recerca, les respostes a les següents qüestions: punts forts i febles de la recerca (autocrítica), destacant les contribucions acadèmiques i recomanacions que es deriven del treball, qüestions obertes i línies de continuïtat, avaluació i implicacions dels resultats obtinguts, i possibles solucions a temes no resolts.
Referències bibliogràfiques: elaboració de la llista de fonts i/o autors únicament consultats i referenciats en el text de l'article. S'hauran de seguir les normes establertes per APA i presentar-se per ordre alfabètic.

Altres requeriments i informacions addicionals


 • Extensió: màxim 15 p DIN A-4, tot inclòs
 • Format word.
 • Times New Roman 12, Interlineat: Espai 1,5.
 • Escalonat en 3 nivells: capítols, epígrafs i apartats.
 • Redacció impersonal, fugint d’ambigüitats, abstraccions i generalitats no recolzades en fets. La informació es presentarà amb màxima objectivitat, correcció i es procurarà que sigui amena.
 • Quadres, gràfics i figures (mapes, imatges, etc) aniran numerats correlativament i hauran de tenir un títol suficientment explícit, esmentant-ne sempre les fonts de procedència. En el text apareixeran referenciats amb l’expressió “Veure quadre 1”, “Veure gràfic 3”, etc.
 • Al final del text apareixerà la llista de referències bibliogràfiques seguint la normativa APA .  S’ inclouran únicament les referències utilitzades en l’elaboració del treball. 
 • Les notes a peu de pàgina es numeraran consecutivament amb caràcters aràbics i apareixeran al final del text, abans de la bibliografia. Dins del text, apareixerà el número corresponent entre parèntesi. La seva longitud i nombre haurà de reduir-se al mínim imprescindible.Errors a evitar


Alguns errors que es produeixen amb certa freqüència en la elaboració d’aquests tipus de treballs, i que s’ha de tenir cura en evitar:

 • Plagis de texts d’altres autors, incloent cites literals molt extenses.
 • Vocabulari limitat o reiteració de paraules o frases.
 • Falta o escassetat de puntuació intermèdia.
 • Paràgrafs llargs i carregosos.
 • Falta de coherència i equilibri entre les parts del TFM, o no seguir una estructura clara en la recerca.
 • No complir els objectius marcats inicialment o no donar resposta a les hipòtesis.
 • Conclusions no argumentades o no derivades del desenvolupament de la recerca.