anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Matriculació del Projecte


Des del punt de vista de l’aprenentatge es considera que la seva realització ha de formar part del tram final dels estudis, es per això que per a poder matricular aquesta assignatura l’estudiant ha de tenir aprovat 180 crèdits.

La matriculació del PFG comporta dos moments diferents:

  • un primer moment per a matricular l’assignatura quan es compleixin els requisits (es requereix la presència de l’estudiant)
  • un segon moment per a ésser assignat en un grup concret, únicament en el cas dels projectes taller-seminari.

Quan l’estudiant matriculi l’assignatura de Projecte Final de Grau, vindrà obligat a superar-la igual que qualsevol altra assignatura i per tant queda sota la seva responsabilitat el decidir en quin moment matricula aquesta assignatura i les implicacions que això té respecte als crèdits a aprovar a efectes de la Normativa de Permanència. 

És important consultar l'apartat corresponent a cada tipologia de Projecte per a especificacions particulars que siguin d'aplicació