anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Oferta i Elecció del Tema del Projecte

El projecte de Grup de Recerca no necessita d’un tràmit específic de registre per part de l’estudiant, servint a aquesta finalitat l’acceptació per part del tutor de la participació de l’estudiant en la recerca. La comunicació a Secretaria per part del Responsable de la composició del grup tindrà els efectes de Registre del Projecte.

Els projectes vinculats a institucions o empreses, així com els d’iniciativa individual hauran de ser registrats per l’estudiant a la Secretaria del Centre amb els corresponents formularis signats pels tutors i responsables respectius.

En especial, cal recordar que aquells estudiants que hagin canviat d’especialitat i no hagin completat els 2 practicums obligatoris (el Practicum I d’iniciació i el Practicum II de consolidació) lligats a la menció de la seva especialitat hauran de desenvolupar obligatòriament el seu PFG vinculat a una empresa o institució.


Passos que cal seguir per a sol.licitar participar en algun d'aquests projectes:

a) L'estudiant interessat envia la sol.licitud que trobarà al final de la fitxa de cada PFG.

b) Resolució de les sol.licituds 

El/s tutor/s valoraran totes les sol.licituds rebudes i comunicaran directament a l'estudiant (via mail) la seva inclusió o no en el projecte de grup i la data d'inici de les sessions de treball.

c) Sol.licituds no acceptades

Els estudiants no acceptats, podrán realizar una 2ª sol.licitud en els projectes on quedin places disponibles. A continuació el tutor comunicarà (via mail) la inclusió o no al projecte de grup.

Els alumnes no acceptats en aquesta segona assignació serán situats en algún projecte on hi hagi places disponibles.

Per qualsevol aclariment podeu adreçar-vos al coordinador del PFG's, Oscar Casanovas (oscar.casanovas@cett.cat)