anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

PFG: Sistema d'Avaluació


 Criteris d’avaluació


L’avaluació del Projecte Final de Grau ha de respondre al nivell d’assoliment dels objectius especificats en el disseny de la matèria:

Avaluar el nivell de competències que l’estudiant ha assolit durant la seva formació, comprovar la maduresa de l’estudiant, la seva capacitat per a aplicar autònomament aquestes competències i, desenvolupar els mètode d’investigació i de resolució de problemes propis de l’àmbit de l’especialització del Grau en Turisme triada.

Aquesta funció, es realitza mitjançant el desenvolupament d’aprofundiment i síntesis dels coneixements i aptituds adquirits en les matèries cursades durant el Grau en Turisme.

Per a poder dur a terme aquest tipus d’avaluació s’ha dissenyat un sistema combinat d’evidències, cadascuna d’elles responent a diferents nivells al grau d’assoliment de diferents ítems relacionats amb l’objectiu de l’assignatura. Així cal distingir aquests elements de valoració, en el que es poden considerar aspectes diferenciats:


MÈMORIA (50%)

 

Estructura i aspectes formals (5%)

Seguiment de l'estructura/apartats requerits, compliment del  manual d'estil (cites, referències, gràfics, taules....) i ortografia i sintaxis acurades

Objectius (i hipòtesis) (10%)

Desenvolupament i assoliment d’objectius (i formulació d'hipòtesis)

Marc teòric i estat de la qüestió (10%)

Conceptes clau, autors i teories principals i estat actual del tema

Metodologia de recerca (10%)

Aspectes metodològics requerits:
- Tipus d'investigació (descriptiva, comparativa, analítica,...)
- Tipus de metodologia (quantitativa, qualitativa o mixta)
- Tècniques i instruments de recollida d'informació (enquesta, entrevista, observació, recollida de dades...)

Qualitat dels resultats i conclusions (15%)

Adequació dels resultats i conclusions  als objectius proposats

ARTICLE (10%)

 

Estructura i aspectes formals (2%)

Seguiment de l'estructura/apartats requerits en la guia de l'estudiant i presentació acurada:  ortografia i sintaxis

Recull d’informació (3%)

Recull tota la informació necessària i rellevant

Adequació als criteris de publicació (5%)

Possibilitat de ser publicat

DEFENSA (Presencial: 15%  /  Virtual: 10%)

 

Claredat i síntesis en l’exposició oral (4%)

Claredat, organització i síntesi del discurs ajustant-se al temps indicat

Qualitat dels recursos del suport (2%)

La qualitat i ús del PowerPoint

Idoneïtat de resposta a les preguntes del Tribunal (4%)

Exactitud en la identificació de  les preguntes i concreció de les  respostes

Defensa PRESENCIAL (si s'escau) (5%)

Habilitats comunicatives, verbals i no verbals

AVALUACIÓ DEL PROCÉS (només tutors)* (25%)

 

Assistència a les tutories (5%)

Assistència

Compliment de cronograma (5%)

Seguiment i compliment de les fases de treball

Actitud proactiva (10%)

Grau  d'autonomia i iniciativa

Aportació individual de l'estudiant al resultat final (5%)

Rellevància de l’aportació

IMPORTANT: En el marc de les seves competències el tutor/a d’un PFG té potestat per excloure un estudiant del procés d’avaluació global de l’assignatura. Aquesta exclusió comporta de manera automàtica el fet de suspendre l’assignatura sense dret a reavaluació.

- Rúbrica per a l'Avaluació TFG Investigació

- Rúbrica per a l'Avaluació TFG Empresa

Òrgans avaluadors


La Comissió de Grau de Turisme que decidirà l'assignació de correctors dels PFG està formada per:

  • Director de l'EUHT CETT - UB.
  • Coordinador de PFG
  • Responsable de Grup de Recerca o Bloc Temàtic en que el PFG està emmarcat en funció de la temàtica objecte de la recerca.
  • Directora de Career Services (en el cas de PFG en empreses/institucions).

Els correctors assignats a cada PFG portaran a terme la seva avaluació a partir dels materials lliurats (projecte i article) i de la seva defensa, i el Coordinador del PFG facilitarà a Secretaria les qualificacions d'aquesta assignatura en forma i termini segons la normativa vigent.

 

Reavaluació


La reavaluació està dirigida a tots aquells estudiants que no hagin aprovat el projecte en la data de tancament de les respectives convocatòries. Només podran optar a aquest sistema aquells estudiants que hagin suspès el projecte, per la qual cosa no es tornarà a avaluar projectes que desitgin pujar nota ni els que no s'hagin presentat.

No podran ser per tant reavaluats aquells projectes grupals que hagin obtingut una qualificació d’aprovat, però en els que algun dels seus integrants hagi suspès

Els projectes sotmesos a reavaluació no podran ser qualificats amb nota superior a 5.