anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Tipus de Projectes


TIPOLOGIES DE PROJECTES

La dimensió internacional i l’esperit emprenedor conformen dos dels objectius principals del Grau en Turisme, de la EUHT CETT – UB, i el PFG és un dels instruments fonamentals per a la consecució d’aquests objectius. Les diferents potencialitats dels estudiants en la seva capacitació pel desenvolupament d’un treball d’investigació i, la mateixa estructura i organització del GT justifiquen la necessitat de posar a l’abast de l’estudiant diferents tipologies de PFG, contemplant 3 modalitats diferents coordinats tots ells per un Professor Responsable dels PFG: Oscar Casanovas (oscar.casanovas@cett.cat).


Assignació de Tutor: Una vegada els temes dels TFG estan validats, la Comissió Acadèmica fa una proposta de tutor per a cada TFC. A cada projecte se li assigna un tutor segons l’àmbit d’expertesa en funció de la seva trajectòria acadèmica i professional, de manera que s’assegura que el tema es desplegarà sota la direcció d’un expert. Aquest llistat de proposta de tutors de TFG s’aprova des de la Direcció Acadèmica de l’EUHT CETT-UB, i és el Coordinador de l’assignatura qui s’encarrega de comunicar-ho a cada tutor i alumne.

Vinculat a Grups de Recerca* (GR)

Vinculats a la tasca de recerca del Grup CETT. L’estudiant desenvolupa el seu treball a partir de la seva participació en grups preestablerts i,  tutoritzats per un professor, combinats amb sessions presencials i treball autònom de l’estudiant.

La orientació d’aquesta tipología de projectes és  investigadora i, per tant, requereix una estructura específica (veure apartat “COM DESENVOLUPAR EL PROJECTE”). Si l’estudi és molt aplicat es pot utilizar l’index de la orientació profesional.

Cada projecte té un nombre limitat d'estudiants que tindran assignats un professor, essent estipulades diferents sessions de seguiment setmanals al llarg del semestre.

A fi de garantir l’assoliment dels objectius d’aprenentatge predeterminats cal que en el procés d’avaluació es considerin dos nivells:

 • El treball individual de l’estudiant
 • El treball d’equip realitzat en funció del procés i el resultat obtingut


Sol.licitud de participació en els projectes de Grup de Recerca

El procediment perquè l’estudiant pugui formar part d’un grup de treball s’ajustarà a la següent mecànica, tenint cura especialment de tramitar les diferents fases del procediment en els terminis establerts, que s’indiquen al campus.

Amb antelació suficient es publicarà al campus la relació de projectes que es proposen per treballar en grup aquell semestre concret. L'oferta presentada s'organitzarà en funció de l’especialitat a la que pertany la temàtica a tractar, i s'haurà de tenir en compte aquesta circumstància per a poder sol·licitar la titulació en una especialitat determinada. S'haurà de triar un PFG corresponent a l'especialitat cursada. Els projectes d’especialitat mixta donen cobertura a ambdues. Es responsabilitat de l’estudiant consultar la oferta de projectes i, si s’escau, demanar qualsevol informació o aclariment al respecte concertant una tutoria amb el responsable de la coordinació del PFG.

Passos que cal seguir per a sol.licitar participar en algun d'aquests projectes:

a) L'estudiant interessat envia la sol.licitud que trobarà al final de la fitxa de cada PFG.

b) Resolució de les sol.licituds

El/s tutor/s valoraran totes les sol.licituds rebudes i comunicaran directament a l'estudiant (via mail) la seva inclusió o no en el projecte de grup i la data d'inici de les sessions de treball.

c) Sol.licituds no acceptades

Els estudiants no acceptats, podrán realizar una 2ª sol.licitud en els projectes on quedin places disponibles. El tutor comunicarà (via mail) la inclusió o no al projecte de grup.
Els alumnes no acceptats en aquesta segona assignació serán situats en algún projecte on hi hagi places disponibles, atenent a criteris d’especialitat, expedient acadèmic i optatives realitzades.

Per qualsevol aclariment podeu adreçar-vos al coordinador del PFG's, Oscar Casanovas: oscar.casanovas@cett.cat


Vinculat a institucions públiques o privades a través de Conveni Col·laboració Educativa (TFG CCE) 

La missió del Grup CETT es centra en la formació excel·lent i en la transferència de coneixement en hoteleria i turisme mitjançant un model formatiu basat en  la recerca aplicada, la generació de coneixement especialitzat i expert, i la seva transferència al sector per aportar solucions i innovacions que generin avantatges competitives i productes i serveis de valor afegit. La realització dels PFG en empresa són un excel·lent instrument per desenvolupar aquesta missió.

Professors, investigadors, empreses, alumnes i organismes públics treballen conjuntament en diferents projectes, impulsant la filosofia del nou espai europeu d’educació superior al temps que s’assegura la transferència al sector i la creació de valor per a totes les parts involucrades.

El PFG d’aquesta modalitat es podrà enquadrar en les següents orientacions:

 1. Projectes de Recerca (R). En els quals l’estudiant s’inicia en la tasca de recerca col•laborant amb el seu treball en algun dels projectes que desenvolupi actualment l’empresa amb la realització de mètodes científics.

  Els projectes d’investigació aplicada vinculats, tenen com a finalitat principal la realització de recerca planificada i la realització d’estudis clau encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per al desenvolupament de nous productes, processos o serveis turístics, o permetin millorar els ja existents.

 2. Projectes de Desenvolupament (D). Projectes que consisteixen en la realització d’una part d’algun dels projectes que estigui desenvolupant actualment l’empresa.    

  Els projectes de desenvolupament de coneixement són una eina eficaç per a garantir la transferència entre el sistema universitari i el sector productiu. Aquests projectes tenen com a finalitat principal l’aportació de l’alumne de coneixement, models i pràctiques útils per a millorar l’eficàcia i eficiència dels processos clau empresarials, tals com processos de qualitat, comercialització, gestió de les persones, planificació del territori, creació de productes turístics vinculats al patrimoni natural o cultural, entre altres.

 3. Projectes d’Innovació (I). Participació en projectes que tinguin com a finalitat el increment del valor actual o la generació de valor nou per als clients de les empreses turístiques.

  Innovació entesa com la manera de generar i implantar idees creatives i emprenedores que tinguin impacte substancial en el negoci turístic.  L’alumne pot participar en projectes de creació de nous productes o serveis, en la millora dels sistemes de comercialització, en la definició de sistemes més innovadors de relació entre l’empresa i els agents turístics, entre altres.

En el desenvolupament dels PFG hi participen els següents actors:

A. Director de Projecte (en endavant DP): El DP serà la persona que assumirà a l’empresa col·laboradora la responsabilitat de facilitar a l’estudiant  els recursos necessaris pel correcte desenvolupament  del projecte, així com de guiar a l’estudiant  en les decisions necessàries per a la consecució dels objectius del projecte, avaluant l’estada a l’empresa i el projecte realitzat.

B. Professor – Tutor (en endavant PT): El PT serà el responsable a la universitat que orientarà a l’alumne en el desenvolupament del projecte així com vetllarà pel compliment dels requisits acadèmics vinculats.  Serà triat per al seu coneixement expert en la matèria vinculada amb la temàtica del PFG.

C. Tutor vinculat a Career Services: Des de Career Services, s’actuarà d’enllaç i suport entre la EUHT CETT – UB i l’empresa, vetllant pel compliment dels requisits formals que s’hauran de realitzar en aquest procés (signatura conveni, assegurança estudiant, ...), així com fent el seguiment de l’estada de l’alumne a l’empresa. Tota aquesta informació es compartirà amb el Professor Tutor.  Career Services també actua com a responsable en la recerca d’empreses col·laboradores, en la validació de les propostes i, si s’escau, en l’avaluació del projecte.

D. Estudiant: L’Estudiant  que estigui realitzant el quart curs del Grau en Turisme.

E. Comissió Projectes Universitat - Empresa: Tots els avantprojectes que es presentin per part de les empresa, institucions, organismes,...,  o per part del propi alumne, seran estudiades per aquesta Comissió (formada per la Direcció de l’EUHT CETT-UB, Direcció dels PFG i Direcció de Career Services) a fi efecte de validar la proposta com a Projecte.

És una tipologia de Projectes que impliquen una estada d’aprenentatge pràctic en institució o empresa juntament amb el desenvolupament d’un treball de recerca relacionat amb el context d’aquesta estada. Poden ser de dos tipus:

 • Amb mobilitat geogràfica: en aquest sentit cal distingir entre aquells que poden participar d’un programa europeu i per tant disposar d’una subvenció, com qualsevol altre que impliqui mobilitat.
 • Sense mobilitat geogràfica: tots aquells projectes desenvolupats amb estada pràctica en institucions i empreses del propi territori.

Els treballs desenvolupats sota aquesta modalitat seran per regla general de caràcter individual i estaran coordinats per el departament de Career Services.

La orientació d’aquesta tipología de peojectes és profesional i, per tant, requereix una estructura específica (veure apartat “COM DESENVOLUPAR EL PROJECTE”). Tanmateix, si l’empresa requereix estudis més teòrics o d’estat de la qüestió pot aplicar-se l’index d’orientació investigadora.

En els seguents links trobaràs el document de registre de PFG d'Empresa:

- Document de registre Català

- Document de registre Castellà

- Document de registre Anglès


Projecte d'emprenedoria a iniciativa de l'estudiant vinculat a les línees de recerca dels GR

El Projecte Final de Grau, després d’una primera etapa formativa, atendrà al compromís de procurar uns continguts i objectius d’un major grau de complexitat i especificitat. Entre les competències genèriques més destacades de l’assignatura es troba la de tenir iniciativa i esperit emprenedor.

L’esperit emprenedor, junt amb la dimensió internacional, destaquen com a objectius que defineixen el Títol de Grau, i el PFG es un dels instruments fonamentals per a la consecució d’aquests objectius.

Quan l’estudiant concep una idea de negoci, pot dedicar el seu projecte a l’estudi i aprenentatge dels processos necessaris per al seu desenvolupament, així com l’anàlisi de les possibilitats reals d’implantació de l’esmentat projecte. El que ha de suposar la possibilitat de participació de l’empresa al mercat

En aquest sentit, un o varis estudiants poden elevar una proposta a la Comissió Acadèmica a través del Coordinador de PFG. Aquesta ha d’anar vinculada necessariament a la menció de la seva especialitat i disposar d’una tutorització acadèmica i/o empresarial, aquest últim aspecte podrà ser cobert amb la col·laboració d’entitats externes, públiques o privades.

Iniciativa de l’estudiant vinculada a les línees de recerca dels GR

L’estudiant pot proposar un tema que consideri adient pel seu desenvolupament acadèmic i professional i/o sigui del seu interès per diferents motius. Tanmateix, l’EUHT CETT-UB pot oferir als estudiants la realització de PFG de caràcter individual, prèvia proposta de professors i/o grups de recerca de l’Escola Universitària. La viabilitat d’aquests projectes es fonamenta en la coincidència d’interessos entre estudiants i professors, i en les seves potencialitats per a poder desenvolupar el projecte de manera eficaç.

En el procediment a seguir l’estudiant ha de presentar la proposta objecte d’estudi segons els paràmetres determinats, acompanyada de l’acceptació d’un tutor, que ha de ser aprovada pel Responsable de la Coordinació dels PFG.

La orientació d’aquesta tipología de peojectes és decidirá en funció de la naturalesa del tema entre el tutor i els estudiants. Podrà ser d’orientació investigadora o profesional i la seva estructura dependrà de la orientació que calgui donar-li. (veure apartat “COM DESENVOLUPAR EL PROJECTE”).

 Clickant AQUÍ trobaràs el document de registre de PFG Individual

*El CETT desenvolupa projectes de recerca turística amb la finalitat d’aportar coneixement expert i innovacions que afavoreixin la millora de la competitivitat  en el sector mitjançant la recerca aplicada i la transferència de coneixement. Impulsa també la col·laboració amb els sectors privat i públic, així com els acords de recerca conjunt amb d’altres universitats, donant especial rellevància a la internacionalització.