anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Legislació de Referència


Estatut d'Autonomia de Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya és la norma institucional bàsica. Defineix els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques de la nacionalitat catalana, les seves competències i relacions amb l'Estat i el finançament de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta llei va ser referendada per la ciutadania el 18 de juny de 2006 i substitueix l'Estatut de Sau, que datava de 1979.

ARTICLE 35. DRETS LINGÜÍSTICS EN L'ÀMBIT DE L'ENSENYAMENT

Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari.

Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l'ensenyament. L'ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d'estudis.

Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta seguir amb normalitat l'ensenyament.

El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin.

 

Llei de Política Lingüística de la Generalitat de Catalalunya

Competències en planificació lingüística atorgades a les universitats en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

Estatut de la Universitat de Barcelona

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  DOGC núm. 3993 - 22/10/2003

 DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

DECRET 246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat de Barcelona. (Pàg. 20375)

 Article 6

 6.1  El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona.

 6.2  El català i el castellà, com a llengües oficials a Catalunya, han de ser utilitzades a la Universitat de Barcelona d'acord amb les disposicions sobre política lingüística.

6.3  La Universitat de Barcelona, d'acord amb el seu Reglament sobre els usos lingüístics, ha de fomentar la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, i ha de contribuir a la incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement. A aquest efecte, la Comissió de Política Lingüística estableix les directrius en matèria de política lingüística i impulsa la normalització de la llengua catalana. La Comissió de Política Lingüística, com a delegada del Consell de Govern, és presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, i en són membres el o la gerent, vuit professors o professores dels diferents àmbits d'activitat universitària, quatre estudiants i dos membres del personal d'administració i serveis.

6.4  La Universitat de Barcelona ha de fomentar el coneixement i l'estudi de la llengua i la cultura catalanes.


6.5  La Universitat de Barcelona està oberta a la resta de llengües i cultures, i, a través del seu servei lingüístic, ha de promoure la formació i l'assessorament multilingües per a les activitats acadèmiques de la comunitat universitària.