anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

L'ús de la llengua catalana al CETT

El CETT sempre ha volgut contribuir, des de les seves activitats empresarials, en la consolidació de la consciència del nostre pais, Catalunya.

Tenim la sort de dedicar-nos a un sector des del qual tenim moltes possibilitats de contribuir en aquesta tasca, ja que el Turisme es nodreix del seu paisatge, de la seva gent i de les seves manifestacions culturals.

Això ens brinda la possibilitat, a partir de donar a conèixer les afirmacions culturals que representen aquests atractius turístics, de ser protagonistes actius en la construcció de Catalunya.

 Com a centre formatiu tenim la responsabilitat d'aconseguir que els nostres estudiants coneguin la cultura catalana.

Es per això que, acollint-se al dret que la llei li reconeix el CETT, i l'entitat de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme  té la llengua catalana com expressió oficial i comuna a nivell institucional, respectant els drets  que la legalitat atorga a tots els membres que la configuren.

En la docència universitària s’utilitzen el català i el castellà, com a llengües oficials de Catalunya. Així mateix, l’increment de la de projecció internacional dels estudis universitaris, que es concreta en una creixent participació en programes de mobilitat interuniversitària, fa que la política lingüística, a més de garantir l’ús normal de la llengua catalana, promogui el coneixement d’altres llengües amb l’objectiu d’aconseguir un centre cada cop més plurilingüe.

Pel que fa a l’ús de les dues llengües oficials en la docència cal dir que varia segons titulacions i grups de classe.

El professorat i l’alumnat tenen dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que utilitzi el professor.

La proximitat entre les llengües romàniques, família lingüística a què pertany el català, fa que, en un termini curt de temps, un estudiant que ja coneix alguna d’aquestes llengües pugui seguir classes impartides en català. La varietat de llengua que es fa servir en la docència, de tipus cientificotècnic, és molt més fàcil d’entendre que la varietat pròpia dels usos informals.

A més, la UB, mitjançant els Serveis Lingüístics, ofereix als nous estudiants un programa d’acollida lingüística que conté una àmplia oferta de possibilitats per aprendre català. D’una banda, s’ofereixen cursos gratuïts de català per a principiants, que inclouen una sessió informativa sobre la llengua catalana. De l’altra, durant la seva estada a la UB, aquests estudiants també tenen la possibilitat d’inscriure’s en la Borsa d’intercanvi lingüístic i de participar en diferents activitats culturals complementàries. Aprofitar aquest programa és una bona manera de participar en la vida acadèmica, social i cultural de la Universitat i, a més, facilita el contacte amb altres alumnes.