anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Atorgament Premis Extraordinaris

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficial de Màster que imparteixi la Universitat de Barcelona. Pot concórrer als premis extraordinaris l’alumnat de la Universitat de que hagi finalitzat els estudis en qualsevol de les convocatòries establertes per al curs acadèmic corresponent, amb independència de l’any en què els hagi iniciat,  i que hagi abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne. A aquest efecte, no es tenen en compte els treballs o estudis addicionals que hagi dut a terme l’alumne ni els crèdits transferits.

Els premis extraordinaris s’atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.

El Centre nomena una comissió per valorar els expedients d’aquests estudiants composta per tres membres, els quals seran professors de la Universitat de Barcelona que pertanyin als departaments vinculats a l’ensenyament i amb el grau de doctor, llevat dels ensenyaments impartits exclusivament per titulars d’escoles universitàries.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts.

 

Procediment


El Centre obrirà la convocatòria per sol.licitar el premi extraordinari abans del dia 30 de novembre de cada any. Un cop la comissió ha fet les valoracions corresponents, la Direcció del Centre ha de lliurar la proposta de concessió a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant del Consell de Govern.

L’obtenció del premi extraordinari s’ha de reflectir en el títol, de conformitat amb allò que estigui establert legalment a cada moment, en aquest sentit la legislació vigent sobre expedició de títols oficials (Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, BOE 06/08/2010, no contempla la inclusió dels premis extraordinaris en els títols de màster universitari, per tant l’obtenció del premi extraordinari no es reflectirà en el títol.